Šobrīd Daugavpilī

Jelgavas un Nometņu ielas rajonā kv.Nr.8

Pēdējo reizi informācija atjaunota 19.04.2021, 15:30

Daugavpils pilsētas dome paziņo, ka 2021.gada 16.aprīlī ir pieņemts Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta lēmums Nr.2-2.4/1 „Par nekustamā īpašuma „Jelgavas un Nometņu ielas rajonā kv.Nr.8” detālplānojuma izstrādes uzsākšanu” (turpmāk – Lēmums).

Detālplānojuma ierosinātājs – zemes vienību īpašnieks, SIA „SILVANUS NEW”, reģ.Nr.41503060892.

Ar Lēmumu ir uzsākta detālplānojuma izstrāde zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 05000200022, 05000200023, 05000200024, 05000200025, 05000200026 un 05000200027 (skatīt attēlu Nr.1).

 

 

attēls Nr.1 - Detālplānojuma teritorijas shēma (uz izkopējuma no Valsts zemes dienesta datu publicēšanas portāla datiem)

Pamatojoties uz Saistošiem noteikumiem Nr.12 zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 05000200022, 05000200023, 05000200024, 05000200025, 05000200026 un 05000200027 plānotā (atļautā) izmantošana noteikta, kā jauktas centra apbūves teritorija (JC) - funkcionālā zona, ko nosaka teritorijai, kurā vēsturiski ir izveidojies plašs jauktu izmantošanu spektrs vai, kas kalpo kā pilsētas vai apkaimes centrs, kā arī apbūves teritorijās, ko plānots attīstīt par šādiem centriem, kā arī daļēji - transporta infrastruktūras teritorija (TR) (attēls Nr.2).

 

attēls Nr.2 - Detālplānojuma teritorijas shēma (uz izkopējuma no Saistošo noteikumu Nr.12 un Valsts zemes dienesta datu publicēšanas portāla datiem)

Detālplānojuma izstrādes mērķis - detalizēt zemes vienību plānoto (atļauto) izmantošanu un apbūves parametrus, paredzot detālplānojumā teritorijā dzīvojamo apbūvi, pakalpojumu objektu apbūvi (komerciāla rakstura iestāžu un objektu izvietošanu ar nelielu strādājošo vai nelielu apmeklētāju skaitu), labiekārtotu publisko ārtelpu (ietverot apstādījumus un labiekārtojuma infrastruktūru), vienlaikus nosakot jaunveidojamo zemes vienību robežas un aprobežojumus, kā arī attiecīgo objektu darbības nodrošināšanai nepieciešamo infrastruktūru.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs - Departamenta Pilsētplānošanas nodaļas vadītājs Sergejs Trošimovs.

Priekšlikumu un ierosinājumu iesniegšana, uzsākot detālplānojuma izstrādi, ilgst četras nedēļas. Tos var iesniegt Domes informācijas birojā (Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī) un Domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā (Raiņa ielā 28, Daugavpilī) vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu priekšlikumu, sūtot uz e-pasta adresēm – info@daugavpils.lv un ppdep@daugavpils.lv.

Lēmuma datne