Šobrīd Daugavpilī

DPD 2021 SAMN/1, Daugavpils pilsētas domes interneta tīmekļa vietņu apkalpošana un serveru administrēšana (PRECIZĒTS)

Pēdējo reizi informācija atjaunota 06.01.2021, 15:06
Identifikācijas numurs:
DPD 2021 SAMN/1
Iepirkuma statuss:
Pabeigts
Iepirkuma tips:
Pakalpojumi
Pasūtītājs:
Daugavpils pilsētas dome
Līgumcena EUR bez PVN:
3204 €
Publicēšanas datums:
06.01.2021
Iesniegšanas termiņš:
13.01.2021 09:00:00
Pievienotās datnes:

Pretendentu ievērībai – cenu aptaujas ziņojumā precizēta paredzamā līgumcena abās aptaujas daļās.

Piedāvājums iesniedzams līdz 2021.gada 13.janvārim, plkst. 09:00 personiski pēc adreses K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, 1.stāvā, Domes informācijas birojā vai elektroniskā veidā uz info@daugavpils.lv . Iesniedzot piedāvājumu elektroniski, piedāvājumam obligāti jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

          Ja piedāvājumu iesniedz personiski, tas iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē/iepakojumā, uz kuras jānorāda:

1. pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

2. pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese, cenu aptaujas nosaukums – “Daugavpils pilsētas domes interneta tīmekļa vietņu apkalpošana un serveru administrēšana”;  

3. atzīme: „Neatvērt līdz 2021.gada 13.janvārim, plkst. 09:00”.

Piedāvājumam jābūt cauršūtam tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Ja Pretendents piedāvājumā iesniedz dokumenta/-u kopiju/-as, kopijas/-u pareizība ir jāapliecina.

Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Citā valodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

Piedāvājums jāparaksta pretendenta paraksttiesīgai personai. Ja piedāvājumu cenu aptaujā paraksta pretendenta pilnvarota persona, pretendenta atlases dokumentiem pievieno attiecīgo pilnvaru.

 Elektroniskā veidā iesniegtie piedāvājumi, kuri nav parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, atzīstami par neiesniegtiem un netiek izskatīti