Šobrīd Daugavpilī

DPD 2020 VN/9, Reprezentācijas priekšmetu izgatavošana un piegāde Daugavpils pilsētas domei 2020.gadā

Pēdējo reizi informācija atjaunota 02.12.2020, 14:01
Identifikācijas numurs:
DPD 2020 VN/9
Iepirkuma statuss:
Pabeigts
Iepirkuma tips:
Preces
Pasūtītājs:
Daugavpils pilsētas dome
Līgumcena EUR bez PVN:
3999 €
Publicēšanas datums:
17.11.2020
Iesniegšanas termiņš:
23.11.2020 10:00:00
Pievienotās datnes:

Piedāvājums iesniedzams līdz 2020.gada 23.novembrim, plkst.10:00 personiski pēc adreses K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, 1.stāvā, Informācijas birojā vai elektroniskā veidā uz info@daugavpils.lv . Iesniedzot piedāvājumu elektroniski, piedāvājumam obligāti jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

Ja piedāvājumu iesniedz personiski, tas iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē/iepakojumā, uz kuras jānorāda:

9.1. pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

9.2. pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese, iepirkuma nosaukums – “Reprezentācijas priekšmetu izgatavošana un piegāde Daugavpils pilsētas domei 2020.gadā”

9.3. atzīme: „Neatvērt līdz 2020.gada 23.novembra, plkst.10:00”.

Piedāvājumam jābūt cauršūtam tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Ja Pretendents piedāvājumā iesniedz dokumenta/-u kopiju/-as, kopijas/-u pareizība ir jāapliecina.

Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Citā valodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

Piedāvājums jāparaksta pretendenta paraksttiesīgai personai. Ja piedāvājumu cenu aptaujā paraksta pretendenta pilnvarota persona, pretendenta atlases dokumentiem pievieno attiecīgo pilnvaru.

Cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi un visas saprātīgi paredzamās ar izpildi saistītās izmaksas, tajā skaitā piegādes izdevumi. Pievienotās vērtības nodokli jānorāda atsevišķi.

 Pasūtītājs patur tiesības neiegādāties preču plānoto apjomu pilnībā.