Šobrīd Daugavpilī

DPD 2020 VN/3, TELEKOMUNIKĀCIJU PAKALPOJUMI DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMEI 2020.GADĀ

Pēdējo reizi informācija atjaunota 28.04.2020, 16:43
Identifikācijas numurs:
DPD 2020 VN/3
Iepirkuma statuss:
Pabeigts
Iepirkuma tips:
Pakalpojumi
Pasūtītājs:
Daugavpils pilsētas dome
Līgumcena EUR bez PVN:
2500 €
Publicēšanas datums:
20.04.2020
Iesniegšanas termiņš:
24.04.2020 12:00:00
purchase_winners:

SIA “Tet”, reģistrācijas Nr.40003052786. Līgumcena – 1204.80 euro (viens tūkstotis divi simti četri EUR 80 centi) bez PVN par tehniskajā specifikācijā minētā pakalpojuma nodrošināšanu 12 (divpadsmit) mēnešus no līguma noslēgšanas brīža, piestādot pakalpojuma mēneša maksu no brīža, kad specifikācijā minētie pakalpojumi tiks nodrošināti OSS Networks IP telefoncentrālē un IP telefonos līdz 200 lietotājiem.

Pievienotās datnes:

Piedāvājums iesniedzams līdz 2020.gada 24.aprīļa, plkst.12:00 elektroniskā veidā uz dmitrijs.burunovs@daugavpils.lv . Iesniedzot piedāvājumu elektroniski, piedāvājumam obligāti jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

Piedāvājumam jābūt iesniegtam vienotā elektroniskā failā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, t.i. nav tādu failu, kas būtu ārpus e-paraksta. Ja Pretendents piedāvājumā iesniedz dokumenta/-u kopiju/-as, kopijas/-u pareizība ir jāapliecina.

Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Citā valodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

Piedāvājums jāparaksta pretendenta paraksttiesīgai personai. Ja piedāvājumu cenu aptaujā paraksta pretendenta pilnvarota persona, pretendenta atlases dokumentiem pievieno attiecīgo pilnvaru.

Piedāvājuma cenā (EUR) jāiekļauj visas pakalpojuma izmaksas (tajā skaitā, bet ne tikai – darba samaksa, peļņa, transporta izdevumi (piegāde), u.c.), nodokļi un nodevas, kas saistītas ar līguma izpildi; atsevišķi jānorāda PVN, ja attiecināms.

 Elektroniskā veidā iesniegtie piedāvājumi, kuri nav parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, atzīstami par neiesniegtiem un netiek izskatīti.

 Pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa saņemtie piedāvājumi netiek vērtēti.

 Cenu aptaujā noteiktajā kārtībā pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmetu kopā. Piedāvājumu variantu iesniegšana nav atļauta.