Šobrīd Daugavpilī

DPD 2020 VN/2, DATORTEHNIKAS UN PERIFĒRO IERĪČU PIEGĀDE DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMEI 2020.GADĀ

Pēdējo reizi informācija atjaunota 06.04.2020, 09:45
Identifikācijas numurs:
DPD 2020 VN/2
Iepirkuma statuss:
Pabeigts
Iepirkuma tips:
Preces
Pasūtītājs:
Daugavpils pilsētas pašvaldība
Līgumcena EUR bez PVN:
9990 €
Publicēšanas datums:
25.03.2020
Iesniegšanas termiņš:
31.03.2020 10:35:00

Elektroniskā veidā iesniegtie piedāvājumi, kuri nav parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, atzīstami par neiesniegtiem un netiek izskatīti.

Pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa saņemtie piedāvājumi netiek vērtēti.

Cenu aptaujā noteiktajā kārtībā pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmetu kopā. Piedāvājumu variantu iesniegšana nav atļauta.

Piedāvājuma cenā (EUR) jāiekļauj visas pakalpojuma izmaksas (tajā skaitā, bet ne tikai – darba samaksa, peļņa, transporta izdevumi (piegāde), u.c.), nodokļi un nodevas, kas saistītas ar līguma izpildi; atsevišķi jānorāda PVN, ja attiecināms.

Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Citā valodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

Piedāvājums jāparaksta pretendenta paraksttiesīgai personai. Ja piedāvājumu cenu aptaujā paraksta pretendenta pilnvarota persona, pretendenta atlases dokumentiem pievieno attiecīgo pilnvaru.