Šobrīd Daugavpilī

DPD 2019 SAMN/5, Informatīvās publicitātes materiālu sagatavošana un izvietošana Interneta vidē

Pēdējo reizi informācija atjaunota 11.11.2019, 09:08
Identifikācijas numurs:
DPD 2019 SAMN/5
Iepirkuma statuss:
Pabeigts
Iepirkuma tips:
Pakalpojumi
Pasūtītājs:
Daugavpils pilsētas dome
Līgumcena EUR bez PVN:
10000 €
Publicēšanas datums:
28.10.2019
Iesniegšanas termiņš:
01.11.2019 15:00:00
purchase_winners:

SIA “Gorod.lv”, reģistrācijas Nr. 41503038406, adrese –

Rīgas iela 64, Daugavpils, LV-5401.

Līgumcena 9950.00 euro (deviņi tūkstoši deviņi simti piecdesmit euro 00 centi)  bez PVN. 

Pievienotās datnes:

Pakalpojuma uzdevums: Izpildītājam jāveic interaktīvu informatīvo kampaņu, proti reklāmas un informatīvās publicitātes materiālu sagatavošanu, saskaņošanu ar Pasūtītāju un izvietošanu Interneta vidē.

Zemsliekšņa iepirkuma mērķis:

regulāri informēt mērķauditoriju par Pasūtītāja organizētiem aktivitātēm, ieskaitot ziņas ar pašvaldības vadības komentāriem, nodrošinot ar informāciju maksimāli lielu interesentu loku.

nodrošināt iedzīvotāju informēšanu par Daugavpils pilsētas pašvaldības darbu, Domes pieņemtajiem lēmumiem;

Mērķauditorijas – Daugavpils pilsētas iedzīvotāji un tās viesi, un sabiedrība kopumā.

Citi nosacījumi:

1. Piedāvājuma cenā (EUR) jāiekļauj visas ar pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas (tajā skaitā, bet ne tikai – darba samaksa, peļņa, transporta (ceļa) izdevumi, nodokļi un nodevas, kas saistītas ar līguma izpildi; atsevišķi jānorāda PVN, ja attiecināms.

2. Elektroniskā veidā iesniegtie piedāvājumi, kuri nav parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, atzīstami par neiesniegtiem un netiek izskatīti.

3. Cenu aptaujā noteiktajā kārtībā pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmetu kopā. Piedāvājumu variantu iesniegšana nav atļauta.

4. Interaktīvā informatīvā kampaņa tiek organizēta Daugavpils vietējā interneta portālā kuru, saskaņā ar Google analitics datiem, vidēji mēnesī apmeklē ne mazāk kā 50 000 unikālo Daugavpils lietotāju, FB kontam ir ne mazāk kā 30 000 sekotāju.