Šobrīd Daugavpilī

DPD 2019 VN/16, Ēdināšanas pakalpojumi Latvijas Republikas proklamēšanas 101.gadadienas svinību laikā

Pēdējo reizi informācija atjaunota 07.11.2019, 13:12
Identifikācijas numurs:
DPD 2019 VN/16
Iepirkuma statuss:
Pabeigts
Iepirkuma tips:
Pakalpojumi
Pasūtītājs:
Daugavpils pilsētas dome
Līgumcena EUR bez PVN:
9999 €
Publicēšanas datums:
28.10.2019
Iesniegšanas termiņš:
01.11.2019 10:00:00
purchase_winners:

SIA “DAUGAVPILS BOKSERU KLUBS”, reģistrācijas Nr.41503015140, juridiskā adrese – Stacijas iela 111c, Daugavpils. Piedāvājuma vienību kopsumma - 8404.65 euro (astoņi tūkstoši četri simti četri EUR 65 centi) bez PVN.

Pievienotās datnes:

Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā:

1. Pretendents ir reģistrēts pārtikas apriti reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

2. Cenu aptaujā noteiktajā kārtībā pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmetu kopā. Piedāvājumu variantu iesniegšana nav atļauta.

3. Pakalpojuma cenā iekļauti visi izdevumi, kas saistīti ar Pakalpojuma sniegšanu (transports, transporta stāvvietas apmaksa, darbaspēka, tehniskā aprīkojuma izmaksas, u.c.).

4. Elektroniskā veidā iesniegtie piedāvājumi, kuri nav parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, atzīstami par neiesniegtiem un netiek izskatīti.

5. Pretendentam ir pieredze tehniskajā specifikācijā minētā pakalpojuma sniegšanā, ko viņš apliecina iesniegtajā piedāvājumā.

6. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

7. Piedāvājumam jābūt cauršūtam tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Ja Pretendents piedāvājumā iesniedz dokumenta/-u kopiju/-as, kopijas/-u pareizība ir jāapliecina.

8. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Citā valodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

9. Piedāvājums jāparaksta pretendenta paraksttiesīgai personai. Ja piedāvājumu cenu aptaujā paraksta pretendenta pilnvarota persona, pretendenta atlases dokumentiem pievieno attiecīgo pilnvaru.

Piedāvājums iesniedzams līdz 2019.gada 1.novembrim, plkst.10:00 personiski pēc adreses K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, 1.stāvā, Domes informācijas birojā vai elektroniskā veidā uz info@daugavpils.lv . Iesniedzot piedāvājumu elektroniski, piedāvājumam obligāti jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.