Šobrīd Daugavpilī

“Mikročipu, medikamentu un instrumentu piegāde Daugavpils dzīvnieku patversmes vajadzībām”

Pēdējo reizi informācija atjaunota 09.07.2020, 15:45
Iepirkuma statuss:
Aktīvs
Iepirkuma tips:
Preces
Pasūtītājs:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D"
Publicēšanas datums:
07.02.2018
Pievienotās datnes:
 1. Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D"

Adrese

1.Pasažieru  iela 6, Daugavpils, LV-5401

Reģ.Nr.

41503003033

Kontaktpersona

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D"

Dzīvnieku patversmes darbu vadītāja Oksana Bondare, tālr.: 27819333.

Faksa nr.

654 57652

Darba laiks

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 18.00

No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 16.30

No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 16.30

No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 16.30

No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 15.00

 1. Paredzamā līgumcena: līdz 3 999.00 EUR bez PVN. Katrā cenu aptaujas daļā tiks slēgts atsevišķs līgums.
 2. Piegādājamo preču apraksts: 2.pielikumā.
 3. Kritērijs, pēc kura tiks izvēlēts piegādātājs: piedāvājums ar viszemāko cenu.
 4. Pretendents iesniedz piedāvājumu, aizpildot pielikumus Nr.1, Nr.2, Nr.3.
 5. Piedāvājums iesniedzams līdzgada 14.februārim plkst.15:00 Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D", 1.Pasažieru ielā 6, Daugavpilī, LV-5401, 4.kabinetā, vai elektroniski skenētajā veidā sūtot uz e-pasta adresi: aleksandrs.birjukovs@labiekartosana.lv
 6. Citi nosacījumi:
 • piedāvājumu var iesniegt par vienu, vairākām vai visām cenu aptaujas daļām;
 • piedāvājuma cenā (EUR) jāiekļauj visas pakalpojuma izmaksas (tajā skaitā, bet ne tikai – darba samaksa, peļņa, piegādes izdevumi, u.c.), nodokļi un nodevas, kas saistītas ar līguma izpildi;
 • izpildītājs veiks preču piegādi, saņemot no Pasūtītāja konkrētus pasūtījumus, kurās ir norādīts preču piegādes apjoms. Par pasūtījumu uzskatāms pasūtītāja pilnvarotā pārstāvja rakstiski izteikts pieprasījums pārdot preces vai iepriekš saskaņots preču pārdošanas grafiks;
 • piegādes termiņš – septiņu darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas;
 • piegādes vieta - Piekrastes iela 2, Daugavpils;
 • apmaksas termiņš: 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā pēc attiecīgā rēķina saņemšanas dienas;
 • Iepirkuma procedūrā drīkst piedalīties LR Komercreģistrā reģistrētas un atbilstošā ārvalstu reģistrā reģistrētas fiziskās, juridiskās personas vai personu apvienības;
 • Latvijā reģistrētam pretendentam reģistrācijas apliecības kopija nav jāiesniedz;
 • ja pretendents nav reģistrēts Latvijā, tam jāiesniedz reģistrācijas valstī izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija;
 • Pretendentam iepriekšējo 2 (divu) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim jābūt veiksmīga pieredze tādu pašu vai līdzīgu pakalpojumu sniegšanā.

 

Piezīme: Sludinājums nav pakļauts Publisko iepirkumu likuma tiesiskajam regulējumam, jo paredzamā kopējā līgumcena ir zemāka par euro 10 000. Sludinājums tiek publicēts pēc brīvprātības principa, izpildot Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta trešā punkta prasības.

 

A.Birjukovs, 65457654

 

 

1.Pielikums

Pieteikuma par piedalīšanos

 uzaicinājumā forma

 

 

Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību

„Labiekārtošana–D”,

1. Pasažieru iela 6, Daugavpils,                                                                                             LV-5401, Latvija

 

 

 

                                                                                                 

 

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS UZAICINĀJUMā

 

“Mikročipu, medikamentu un instrumentu piegāde Daugavpils dzīvnieku patversmes vajadzībām”

 

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

 

 1. Piesakās piedalīties uzaicinājumā “Mikročipu, medikamentu un instrumentu piegāde Daugavpils dzīvnieku patversmes vajadzībām”.
 2. Apņemas ievērot uzaicinājuma tehniskajā specifikācijā minētās prasības.
 3. Atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību 10 kalendārās dienas no datuma, kas ir noteikts kā aptaujas procedūras piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju - līdz attiecīgā līguma noslēgšanai.
 4. Apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus.
 5. Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju.

 

Pretendents

 

Reģistrācijas Nr.

 

Adrese:

 

Kontaktpersona

 

Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts

 

Bankas nosaukums, filiāle

 

Bankas kods

 

Norēķinu konts

 

Vārds, uzvārds*

 

Amats

 

Paraksts

 

Datums

 

Zīmogs

 

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds (pievienot pilnvaru)

 

2.Pielikums

Finanšu piedāvājuma forma

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

 

Kam:

Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Labiekārtošana–D”, 1.Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401, Latvija

Pakalpojuma sniedzējs vai tā apvienība:

 

Reģistrācijas Nr.

 

Adrese:

 

Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un

e-pasts:

 

Datums:

 

Pakalpojuma sniedzējs vai tā apvienība bankas rekvizīti:

 

Piedāvājam veikt cenu aptaujas “Mikročipu, medikamentu un instrumentu piegāde Daugavpils dzīvnieku patversmes vajadzībām” (___.daļā(-s) ierakstīt daļas numuru vai daļu numurus) minēto preču piegādi saskaņā ar nolikuma nosacījumiem par cenu:

 

 

 

Preces nosaukums

Mērvienība

Daudzums

 

Vienas vienības cena

(EUR) bez PVN

Izmaksas kopā ar piegādi (EUR)

1.DAĻA-Mikročipi*

1.Mikročipi

gab

500

 

 

2.DAĻA-Diegi*

1.Supramid 1-0

m

30

 

 

2.Supramid 2-0

m

30

 

 

3.Supramid 3-0

m

30

 

 

4.Vicril 1-0

m

30

 

 

5.Vicril 2-0

m

30

 

 

6.Vicril 3-0

m

30

 

 

3.DAĻA- Narkozes/eitanāzijas lidzekļi*

1.Ketamin 10%

ml

10

 

 

2.Xylazine 2%

ml

10

 

 

3.T61 vai analogs

ml

100

 

 

4.DAĻA- Antiparazitārie lidzekļi*

1.Fipronil 402 mg + s-metoprem 361.8 mhg

gab

200

 

 

2.Dehinel

gab

100

 

 

3.Biomectin 1%

ml

100

 

 

4. Milprazon suņiem 5-25 kg

gab

200

 

 

5.      Milprazon suņiem līdz 5 kg

gab

200

 

 

6.      Milprazon kaķiem līdz 2 kg

gab

200

 

 

7.      Milprazon kaķiem 16/40

gab

200

 

 

5.DAĻA- Antibiotikas*

1.Synulox

ml

100

 

 

2.Linco-spectin

ml

100

 

 

3.Enrobioflox 5%

ml

100

 

 

4.Gentamicin 5%

ml

100

 

 

6.DAĻA- Kortikosteroīdie lidzekļi*

1.Dexametasone 0,2%

ml

100

 

 

2.Prednisolone

ml

100

 

 

3.Depedin

ml

100

 

 

7.DAĻA- Vītamīni/piedevas*

1.Biocatalin

ml

100

 

 

2.Probiotikas/prebiotikas

Tab/ kapsulas

100

 

 

3.Fermaktiv pulveris

g

100

 

 

8.DAĻA- Vakcīnas*

1.Vakcīna pret trakumsērgu

ml

10

 

 

2.Biocan DHPPi (vai analogs)

devas

10

 

 

3.Vakcīna pret leptospirozi

devas

10

 

 

4.Versifel CRV/ Nobivac tricat (vai analogs)

devas

10

 

 

9.DAĻA- Nesteroīdie lidzekļi*

1.Ketofen 1%

ml

20

 

 

2.Meloksikams 2%

ml

100

 

 

10.DAĻA-Humani Medikamenti

1. Tobrex gtt.

gab

20

 

 

2.Tobrex ung

gab

10

 

 

3.Tobradex gtt.

gab

20

 

 

4.Tobradex ung.

gab

10

 

 

5.Itraconozole kaps.

gab

100

 

 

6.Lysthenon amp.

gab

100

 

 

Kopā cena ar piegādi, EUR bez PVN:

 

PVN 21%:

 

Kopā ar PVN:

 

 

* Pretendents drīkst iesniegt piedāvājumu par vienu vai visām iepirkuma daļām, piedāvājot attiecīgās iepirkuma daļas visas pozīcijas.

 

Piedāvājuma cenā (EUR) ir iekļauti visas pakalpojuma izmaksas (tajā skaitā, bet ne tikai – darba samaksa,

 peļņa, piegādes izdevumi, u.c.), nodokļi un nodevas, kas saistītas ar līguma izpildi.

 

-Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums atbilst nolikumā norādītajām prasībām.

-Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 10 (desmit) kalendārās dienas no datuma, kas ir noteikts kā aptaujas procedūras piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju - līdz attiecīgā līguma noslēgšanai.

- Ar šo mēs apstiprinām, ka Piedāvājums ir galīgs un netiks mainīts.

 

Apņemamies nodrošināt preču piegādi septiņu darba dienu laikā no rakstiskā pieprasījuma saņemšanas.

 

 

Paraksta pretendents vai tā pilnvarota persona (pilnvarotai personai pievieno pilnvaru):

 

Vārds, uzvārds, amats

 

Paraksts

 

Datums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Pielikums

Apliecinājuma par pieredzi forma

 

 

APLIECINĀJUMS PAR PIEREDZI

 

 

Sabiedrībai ar ierobežotu

atbildību "Labiekārtošana-D"

1.Pasažieru 6, Daugavpils, LV-5401

 

 1. Pretendenta nosaukums:___________________________________________________________

Reģistrēts Komercreģistrā ar Nr.:______________________________________________________

 

 

Apliecinām, ka mums iepriekšējo 2 (divu) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim ir veiksmīga pieredze tādu pašu vai līdzīgu pakalpojumu sniegšanā:

 

 

Nr.p.k.

Līguma darbības termiņš

Līguma priekšmeta īss apraksts (preces nosaukums, apjoms, summa EUR bez PVN)

Pakalpojumu saņēmējs, kontaktpersona,

tālrunis

1.

 

 

 

   2…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Ar šo uzņemos pilnu atbildību par apliecinājumā ietverto ziņu patiesumu un atbilstību faktiskajai situācijai.

 

 

 

 

Paraksts:__________________________

 

Vārds, uzvārds:_____________________

 

Amats:____________________________

 

 

 

Apliecinājums sagatavots un parakstīts 201__. gada ___. ______________