Šobrīd Daugavpilī

„Reprezentācijas preču piegāde Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vajadzībām”

Pēdējo reizi informācija atjaunota 10.07.2020, 11:57
Iepirkuma statuss:
Aktīvs
Iepirkuma tips:
Preces
Pasūtītājs:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde
Publicēšanas datums:
08.02.2018

08.02.2018. Nr.DPIP2018/5N

 

 

 

 

UZAICINĀJUMS

iesniegt piedāvājumu

 

 Pasūtītājs:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde

Saules ielā 7, Daugavpilī, LV-5401

Tālruņu Nr.: 65421623; 65407423;65407434

Fakss: 65407431

e-pasts: biruta.visnevska@ip.daugavpils.lv

            anita.plesa@ip.daugavpils.lv

Mājaslapa: www.izglitiba.daugavpils.lv

Kontaktpersona: Anita Pleša - 65407434

                                       Iepirkuma identifikācijas Nr.DPIP2018/5N

„Reprezentācijas preču piegāde Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vajadzībām”

 1. Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Reprezentācijas preču  piegāde Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vajadzībām, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

 • Iepirkums sadalīts 4 (četrās) daļās.
 • Piedāvājumus var iesniegt visās daļās/kādā atsevišķi/vairākās daļās.
 • Lēmums tiks pieņemts par katru daļu atsevišķi.
 1. Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, faksu, elektroniski vai personīgi Saules ielā 7, Daugavpilī, kabinetā Nr.18 vai 12 līdz 2018.gada 20.februārim plkst.11.00.
 2. Paredzamā līguma izpildes termiņš: 12 mēneši
 3. Piedāvājumā jāiekļauj:
 • pretendenta rakstisks pieteikumu par dalību iepirkuma  procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts) – 1.pielikums;
 • Tehniskai un finanšu piedāvājums, cena jānorāda euro bez PNV 21%. Cenā jāiekļauj visas izmaksas – 2.pielikums.
 • Ar lēmumu var iepazīties mājaslapā: www.izglitiba.daugavpils.lv un www.daugavpils.lv

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja                                                                B.Višņevska

 

                                                                                                                       1.pielikums

 

 

 

PIETEIKUMS

Daugavpilī

Komersants

___________________________________________________________________________

                                                                   (nosaukums)

Reģistrācijas Nr. _____________________________________________________________

Juridiskā adrese ___________________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. ________________________________________

tālr.,fakss___________________________ e-pasts__________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

___________________________________________________________________________

Bankas rekvizīti ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

 1. Piesakās piedalīties iepirkumā “Reprezentācijas preču piegāde Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vajadzībām”, identifikācijas numurs DPIP 2018/5N, piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē Nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.
 2. _____________(uzņēmuma nosaukums)apliecina, ka:
  • visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;
  • nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
  • nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties iepirkumā un izpildīt izvirzītās prasības;

Vārds, uzvārds,  amats

 

Paraksts, Datums

 


2.pielikums

Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma

 

Kam:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde

Saules ielā 7, Daugavpils

Pretendents vai piegādātāju apvienība:

 

Adrese:

 

Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts:

 

Datums:

 

Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti:

 

            Piedāvājam nodrošināt preču izgatavošanu saskaņā ar cenu aptaujas nosacījumiem un tehniskas specifikācijas prasībām par piedāvājuma cenu:

 

Nr.

p.k.

Preces nosaukums

Mērvienība

Vienas vienības cena

(EUR, bez PVN)

1.

 

gab.

 

2.

 

gab.

 

...

 

 

 

KOPĀ

 

PVN 21%

 

Pavisam kopā ar 21% PVN

 

 1. Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.
 2. Kontaktpersonas, kurš koordinēs ar līguma izpildi saistītus jautājumus vārds, uzvārds, amats, tālrunis, fakss, e-pasts pasūtījuma veikšanai: ______________________________________________________
 3. Ar šo pretendents apliecina, ka tas garantē sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Vārds, uzvārds,

(amats)

 

Paraksts

 

Datums

 

 

 

08.02.2018. Nr.DPIP2018/5N

 

 

 

 

UZAICINĀJUMS

iesniegt piedāvājumu

 

 Pasūtītājs:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde

Saules ielā 7, Daugavpilī, LV-5401

Tālruņu Nr.: 65421623; 65407423;65407434

Fakss: 65407431

e-pasts: biruta.visnevska@ip.daugavpils.lv

            anita.plesa@ip.daugavpils.lv

Mājaslapa: www.izglitiba.daugavpils.lv

Kontaktpersona: Anita Pleša - 65407434

                                       Iepirkuma identifikācijas Nr.DPIP2018/5N

„Reprezentācijas preču piegāde Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vajadzībām”

 1. Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Reprezentācijas preču  piegāde Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vajadzībām, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

 • Iepirkums sadalīts 4 (četrās) daļās.
 • Piedāvājumus var iesniegt visās daļās/kādā atsevišķi/vairākās daļās.
 • Lēmums tiks pieņemts par katru daļu atsevišķi.
 1. Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, faksu, elektroniski vai personīgi Saules ielā 7, Daugavpilī, kabinetā Nr.18 vai 12 līdz 2018.gada 20.februārim plkst.11.00.
 2. Paredzamā līguma izpildes termiņš: 12 mēneši
 3. Piedāvājumā jāiekļauj:
 • pretendenta rakstisks pieteikumu par dalību iepirkuma  procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts) – 1.pielikums;
 • Tehniskai un finanšu piedāvājums, cena jānorāda euro bez PNV 21%. Cenā jāiekļauj visas izmaksas – 2.pielikums.
 • Ar lēmumu var iepazīties mājaslapā: www.izglitiba.daugavpils.lv un www.daugavpils.lv

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja                                                                B.Višņevska

 

                                                                                                                       1.pielikums

 

 

 

PIETEIKUMS

Daugavpilī

Komersants

___________________________________________________________________________

                                                                   (nosaukums)

Reģistrācijas Nr. _____________________________________________________________

Juridiskā adrese ___________________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. ________________________________________

tālr.,fakss___________________________ e-pasts__________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

___________________________________________________________________________

Bankas rekvizīti ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

 1. Piesakās piedalīties iepirkumā “Reprezentācijas preču piegāde Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vajadzībām”, identifikācijas numurs DPIP 2018/5N, piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē Nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.
 2. _____________(uzņēmuma nosaukums)apliecina, ka:
  • visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;
  • nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
  • nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties iepirkumā un izpildīt izvirzītās prasības;

Vārds, uzvārds,  amats

 

Paraksts, Datums

 


2.pielikums

Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma

 

Kam:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde

Saules ielā 7, Daugavpils

Pretendents vai piegādātāju apvienība:

 

Adrese:

 

Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts:

 

Datums:

 

Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti:

 

            Piedāvājam nodrošināt preču izgatavošanu saskaņā ar cenu aptaujas nosacījumiem un tehniskas specifikācijas prasībām par piedāvājuma cenu:

 

Nr.

p.k.

Preces nosaukums

Mērvienība

Vienas vienības cena

(EUR, bez PVN)

1.

 

gab.

 

2.

 

gab.

 

...

 

 

 

KOPĀ

 

PVN 21%

 

Pavisam kopā ar 21% PVN

 

 1. Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.
 2. Kontaktpersonas, kurš koordinēs ar līguma izpildi saistītus jautājumus vārds, uzvārds, amats, tālrunis, fakss, e-pasts pasūtījuma veikšanai: ______________________________________________________
 3. Ar šo pretendents apliecina, ka tas garantē sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Vārds, uzvārds,

(amats)

 

Paraksts

 

Datums