Šobrīd Daugavpilī

“Būvprojekta “Ēkas ar būves kadastra apzīmējumu 0500 005 2018 001 energoefektivitātes paaugstināšana un teritorijas labiekārtošana Smilšu ielā 92, Daugavpilī (Kultūras pils)” ekspertīzes veikšana”

Pēdējo reizi informācija atjaunota 26.05.2020, 16:48
Iepirkuma statuss:
Aktīvs
Iepirkuma tips:
Būvprojektēšana
Pasūtītājs:
Daugavpils pilsētas dome
Publicēšanas datums:
13.02.2018
 1. Uzaicinājuma pamats: Ar 2017.gada 16.oktobra rīkojumu Nr.268 apstiprināto Daugavpils pilsētas domes noteikumu par iepirkumu veikšanas kārtību 43.punkts.

2.   Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums

Daugavpils pilsētas dome

Adrese

Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV-5401

Reģ.nr.

90000077325

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos

Daugavpils pilsētas domes izpilddirektores vietniece Tatjana Dubina,

 t.654 04341, tatjana.dubina@daugavpils.lv

 

3.     Iepirkuma priekšmets: būvprojekta “Ēkas ar būves kadastra apzīmējumu 0500 005 2018 001 energoefektivitātes paaugstināšana un teritorijas labiekārtošana Smilšu ielā 92, Daugavpilī (Kultūras pils)” ekspertīzes veikšana.

4.   Pasūtījums nav dalīts daļās.

5.   Paredzamā kopējā līgumcena: līdz 9050,00 EUR (deviņi tūkstoši piecdesmit eiro 00 centi).

6.   Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā:

 • pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Šo informāciju pasūtītājs iegūst publiskajās datu bāzes;
 • pretendents ir tiesīgs veikt tehniskajā specifikācijā norādītos darbus un pretendentam ir pieredze tehniskajā specifikācijā minēto darbu veikšanā;
 • pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process vai uzsākta likvidācija. Šo informāciju pasūtītājs iegūst publiskajās datu bāzes. Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu šajā cenu aptaujas procedūrā (iesniedzot pilnvaras oriģinālu);
 • pretendentam nav VID administrēto nodokļu parādu, kuru kopsumma pārsniedz 150,00 EUR (viens simts piecdesmit eiro 00 centu) apmērā. Šo informāciju pasūtītājs iegūst publiskajā datu bāzē.
 1. Pretendentu iesniedzamie dokumenti dalībai aptaujā:
  • Saskaņā ar 2.pielikumu izstrādātais finanšu piedāvājums;
  • Saskaņā ar 3.pielikumu aizpildīts pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā.

8.   Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu.

9.   Piedāvājumu variantu iesniegšana nav pieļaujama.

 1. Par uzvarētāju izraudzītajam Pretendentam līgums ar Pasūtītāju jānoslēdz trīs darba dienu laikā no zemsliekšņa iepirkuma rezultātu paziņošanas brīža, pretējā gadījumā noslēgt līgumu tiks piedāvāts nākošajam zemāko cenu piedāvājušajam Pretendentam.
 2. Finanšu piedāvājuma izslēgšanas kritēriji: gadījumā, ja pārbaudot Pretendenta piedāvājumu, ir konstatēts ka Pretendents nav tiesīgs veikt tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) norādītos darbus un pretendentam nav pieredzes tehniskajā specifikācijā minēto darbu veikšanā vai Finanšu piedāvājums ir neatbilstoši noformēts, Pretendenta Finanšu piedāvājumu no tālākas vērtēšanas izslēdz. Finanšu piedāvājumi, kuri ir izslēgti no tālākas vērtēšanas, netiek pārbaudīti.
 3. Informācija par rezultātiem: tiks ievietota Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā daugavpils.lv un elektroniski nosūtīta katram Pretendentam.

13.  Piedāvājums iesniedzams: līdz 2018.gada 19.februārim plkst.10:00 Daugavpils pilsētas domes ēkā, K.Valdemāra ielā 1, 1.stāvā, 14.kab., Daugavpilī, LV-5401, jāiesniedz personīgi vai nosūtot pa pastu, vai arī nosūtot elektroniski uz e-pastu: svetlana.kraine@daugavpils.lv. Uz aploksnes, ja piedāvājums tiek iesniegts personīgi vai nosūtīts pa pastu, kā arī elektroniski nosūtot piedāvājumu, obligāti jānorāda: “Piedāvājums zemsliekšņa iepirkumam  “Būvprojekta “Ēkas ar būves kadastra apzīmējumu 0500 005 2018 001 energoefektivitātes paaugstināšana un teritorijas labiekārtošana Smilšu ielā 92, Daugavpilī (Kultūras pils)” ekspertīzes veikšana, ID Nr.DPDĪPD 2018/3”. Ja Finanšu piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosuta atpakaļ Pretendentam.

 

 

SASKAŅOTS:

 

Domes izpilddirektores vietniece                                                                               T.Dubina

 

Īpašuma pārvaldīšanas departamenta

vadītāja                                                                                                                       I.Funte

 

Domes Centralizētās grāmatvedības

vadītāja                                                                                                                       E.Ugarinko

                                                                                                                                         

Īpašuma pārvaldīšanas departamenta

Juristes p.i.                                                                                                                  S.Kraine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Būvprojekta  “Ēkas ar būves kadastra apzīmējumu 0500 005 2018 001 energoefektivitātes paaugstināšana un teritorijas labiekārtošana Smilšu ielā 92, Daugavpilī (Kultūras pils)” ekspertīzes veikšana

informācija par būvprojektu saturu

ir publicēta pasūtītāja mājas lapā

www.daugavpils.lv

 

 

Veikt realizējamā būvprojekta  “Ēkas ar būves kadastra apzīmējumu 0500 005 2018 001 energoefektivitātes paaugstināšana un teritorijas labiekārtošana Smilšu ielā 92, Daugavpilī (Kultūras pils)” (turpmāk- Būvprojekts) ekspertīzi.

Izvērtēt pilna būvprojekta atbilstību normatīvajiem aktiem, LBN, eirokodeksiem, EN, LVS un citiem saistošiem normatīvajiem aktiem, būvatļaujas nosacījumiem, attiecīgo institūciju izsniegto tehnisko noteikumu un projektēšanas uzdevuma prasībām un ttl.

Atzinumu izstrādāt saskaņā ar Ministru kabineta Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi".

 

Ekspertīzes papildus uzdevumi

Pamatojoties uz veikta realizējamā būvprojekta  “Ēkas ar būves kadastra apzīmējumu 0500 005 2018 001 energoefektivitātes paaugstināšana un teritorijas labiekārtošana Smilšu ielā 92, Daugavpilī (Kultūras pils)” (turpmāk- Būvprojekts) ekspertīzi, sniegt eksperta slēdzienu atbildot uz šādiem jautājumiem:

 1. Izvērtēt papildus būvdarbu rašanās cēloni un nepieciešamību (lietderīgumu), būvniecības laikā atklātiem trūkumiem (Būvprojekta nepilnībām) Būvprojekta īstenošanas laikā (sākot no projektēšanas uzdevuma izsniegšanas), tai skaitā ieceres stadijā, projektēšanas stadijā, ekspertīzes stadijā;
 2. Autoruzraudzības kartībā veiktās izmaiņas būvprojektā ir uzskatāmas par pamatdarbiem vai papilddarbiem?
 3. Vai autoruzraudzības kartībā izstrādātie papildus risinājumi un izsniegtie būvdarbu apjomi ir pamatoti? Vai iesniegtajos risinājumos norādītie būvdarbu apjomi ir nepieciešami objekta nodošanai ekspluatācijā, vai tomēr pastāv iespēja samazināt (grozīt) iesniegtos risinājumus, lai nodotu objektu ekspluatācijā ar mazākām būvdarbu izmaksām?

 

Izpildes nosacījumi:

 1. Darbus jāveic 2 (divu) nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas;
 2. Balstoties uz ekspertīzes laikā veiktajām pārbaudēm un to rezultātiem, atbilstoši definētajam ekspertīzes galvenajam uzdevumam un papildus uzdevumiem, izstrādāts un iesniegts Pasūtītājam būvprojekta ekspertīzes atzinumu 3 (trīs) drukātos eksemplāros un 1 (vienu) digitālā datu nesējā;
 3. Objekta apsekošanas laiku saskaņot ar pasūtītāja pārstāvi.

 

Sagatavoja :

Daugavpils pilsētas domes

Izpilddirektores vietniece                                                                               T.Dubina

 

 

 

 

 

 

2.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

 

Pretendents (pretendenta nosaukums), reģ. Nr. (reģistrācijas numurs), (adrese), tā (personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds) personā, iesniedz savu Tehnisko un finanšu piedāvājumu:

Pretendenta finanšu piedāvājums atbilstoši Pasūtītāja Tehniskajai specifikācijai:

 

 

 

Piedāvātā līgumcena EUR bez PVN

1.

Būvprojekta  “Ēkas ar būves kadastra apzīmējumu 0500 005 2018 001 energoefektivitātes paaugstināšana un teritorijas labiekārtošana Smilšu ielā 92, Daugavpilī (Kultūras pils)” ekspertīzes veikšana

 

 

21% PVN

 

 

Kopējā līgumcena ar 21% PVN

 

 

Piedāvātā cena vārdiem: (ierakstīt piedāvājuma cenu EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN))

Vārds, uzvārds*

 

Amats

 

Paraksts

 

Zīmogs

 

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU

Pretendenta nosaukums:

Reģistrēts _________________________ (kur, kad, reģistrācijas Nr.)

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. ______________ .

Juridiskā adrese:                                                 

Bankas rekvizīti:

Kontaktpersonas vārds, uzvārds:           

Tālrunis:                                  

Fakss:

E-pasta adrese:                                     

Tīmekļa vietnes adrese:

 

Ar savu parakstu apliecinām, ka piedāvājums pilnīgi atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un uzņēmumam nav nodokļu parādu. Piedāvājumu paraksta persona, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu (Pielikumā Pilnvara) šajā iepirkuma procedūrā.

 

Datums _____________

 

______________________/                          /

Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs (ja ir)

 

 

 

 

 

 

 

 

      

3.pielikums

 

 

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRā

 

“Būvprojekta “Ēkas ar būves kadastra apzīmējumu 0500 005 2018 001 energoefektivitātes paaugstināšana un teritorijas labiekārtošana Smilšu ielā 92, Daugavpilī (Kultūras pils)” ekspertīzes veikšana”, ID Nr. DPDĪPD 2018/3

Pretendents:

nosaukums:

__________________________________________

 

reģ. nr.

__________________________________________

 

juridiskā adrese:

__________________________________________

 

telefona/faksa numurs:

e-pasts:

__________________________________________

__________________________________________

 

Bankas rekvizīti:

 

 

nosaukums:

__________________________________________

 

kods:

__________________________________________

 

konts:

__________________________________________

 

persona, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu jeb pilnvarotās personas/amats/vārds/ uzvārds

 

 

 

 

__________________________________________

 

 

ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

 • piesakās piedalīties iepirkumā ar identifikācijas Nr. DPDĪPD 2018/3;
 • apņemas sniegt Pakalpojumu atbilstoši tehniskajai specifikācijai;
 • garantē, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas;
 • apliecina, ka piedāvājums ir spēkā līdz līguma noslēgšanas dienai, kā arī visā līguma darbības laikā;
 • apliecina, ka piedāvātā līgumcena atbilst izpildāmo darbu apjomam un grozīta netiks, izņemot gadījumus, kurus Pretendents nevarēja un tam nevajadzēja paredzēt.

                                                                                                           

2018.gada ___._____________

 

___________________________________________________________________________

(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)