Šobrīd Daugavpilī

„Meistarklašu – darbnīcu „ Iepazīsim apkalpojošo sfēru profesijas!” īstenošana ESF projekta Nr.8.3.5.0/16./I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros

Pēdējo reizi informācija atjaunota 08.07.2020, 16:53
Iepirkuma statuss:
Aktīvs
Iepirkuma tips:
Pakalpojumi
Pasūtītājs:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde
Publicēšanas datums:
12.02.2018

Pasūtītājs.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde

Saules ielā 7, Daugavpilī, LV-5401

tālruņu:  65407437

Fakss: 65407431

e-pasts: izglitiba@ip.daugavpils.lv

Mājas lapa: www.izglitiba.daugavpils.lv

Kontaktpersona: Santa Čeirāne santa.ceirane@ip.daugavpils.lv

 

  1. Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Īstenot Meistarklašu – darbnīcu „Iepazīsim apkalpojošo sfēru profesijas!” Daugavpils vispārizglītojošo izglītības iestāžu 8. – 12. klašu skolēniem. Radošo un praktisko darbnīcu laikā skolēniem būs iespēja vērot dažādu apkalpojošas sfēras profesiju prasmju demonstrējumus. Darbnīcu laikā būs iespēja izmēģināt savas prasmes, iejūtoties dažādu profesionāļu jomā, kā arī izzināt izglītības un darba iespējas apkalpojošo sfēru jomā. Pasākumu īstenot saskaņā ar Darba uzdevumu (pielikums Nr.2).

  1. Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, faksu, elektroniski vai personīgi Saules ielā 7, Daugavpilī, 18.kabinetā līdz 2018.gada 21. februāra plkst. 16:00.
  2. Piedāvājumā jāiekļauj:

4.1. pretendenta rakstisks pieteikums par dalību iepirkumu procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts) (1.pielikums);

4.2. darba uzdevumam atbilstošs pretendenta piedāvājums, kas satur visu nepieciešamo informāciju, ko pretendents apliecina ar savu parakstu (2.pielikums);

4.3. nodarbību programma, ietverot īsu satura un organizatorisko izklāstu;

4.4. finanšu piedāvājums, atbilstoši 3.pielikumam. Cenā jāiekļauj visas  izmaksas.

 

 

Projekta koordinatore                                                                                        S.Čeirāne

 

Nereglamentētā iepirkuma “Meistarklašu – darbnīcu „Iepazīsim apkalpojošo sfēru profesijas!”  īstenošana ESF projekta Nr.8.3.5.0/16./I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, identifikācijas Nr.DPIP2018/ESFNr.8.3.5.0/16./I/001/21N

 

Darba uzdevums

 

 

Nr.

p.k.

 

Prasības pretendentam pasākuma īstenošanai

1.

   Meistarklašu – darbnīcu „Iepazīsim apkalpojošo sfēru profesijas!”  ir  līdz  2 h ilgs  vienas dienas pasākums  Daugavpils vispārizglītojošo izglītības iestāžu skolēniem, kur   5 dažādu meistarklašu – darbnīcu laikā visiem pasākuma dalībniekiem būs iespēja iepazīt piecas apkalpojošās sfēras profesijas:

-   pavārs,

-  konditors,

-  viesmīlis,  

-  bārmenis

 - pārdēvējs.

Vienas meistarklases – darbnīcas ilgums ne mazāk kā 20 min.;

Mērķauditorija: Daugavpils vispārizglītojošo izglītības iestāžu 8. – 12. klašu skolēni;

Iesaistīto skolēnu skaits: 50-70

Paredzēts, ka meistarklašu – darbnīcu laikā skolēniem ar dažādu profesionālo  prasmju demonstrējumu un praktisku uzdevumu palīdzību būs iespēja:

- gūt informāciju par apkalpojošās sfēras izglītības iespējām un profesijām;

- vērot demonstrējumus, kā arī izmēģināt savas prasmes, iejūtoties dažādu profesionāļu jomā;

- gūt informāciju, kādas profesijas ciešāk saistītas ar apkalpojošo sfēru. 

 

Pasākuma laikā visi skolēni apmeklē katru no darbnīcām.

2.

Nodarbību norises nodrošināšana:

-        Plānotais pasākuma norises laiks: 2018. gada 1. vai 2. marts (datumu piedāvā pretendents; precīzs meistarklašu norises laiks tiks saskaņots ar pretendentu, kuram tiks piešķirtas tiesības slēgt līgumu );

-        Plānotā pasākuma vēlamā norises vieta:  Daugavpils pilsētas teritorijā ( telpas piedāvā pretendents);

-        Izpildītājam jānodrošina visi nepieciešamie resursi (atbilstošas telpas un iekārtas/ aprīkojums, materiāli un izejvielas)   meistarklašu – darbnīcu īstenošanai.

3.

Pretendents:

-        Nodrošina ar meistarklašu – darbnīcu vadītājiem, kuriem ir atbilstoša izglītība/ pieredze darbā ar skolēniem par  Darba uzdevumā minēto tematiku

-        Iesniedz nodarbību vadītāju  nodarbību  tematikai atbilstošus izglītības vai  pieredzi  apliecinošus dokumentus ( diplomus, sertifikātus, apliecinājumus, CV, norāda  kontaktpersonas (vārdu uzvārdu, kontakttālruni), kuras var apliecināt nodarbību vadītāja/-u praktisko pieredzi par Darba uzdevumā minēto tematiku) .

 

 

Projekta koordinatore                                                                                        S.Čeirāne

 

                                                                                                                             

      1.pielikums

pieteikums

Nereglamentētajam iepirkumam

„Meistarklašu – darbnīcu „Iepazīsim apkalpojošo sfēru profesijas!”  īstenošana ESF projekta Nr.8.3.5.0/16./I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, identifikācijas Nr.DPIP2018/ESFNr.8.3.5.0/16./I/001/21 N

 

Saskaņā ar Uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu, es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:

  1. <pretendenta nosaukums> (turpmāk – pretendents) piekrīt iepirkuma noteikumiem garantē iepirkuma prasību izpildi;
  2. visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu un piedāvāto pakalpojumu ir patiesas;
  3. pretendentam ir pietiekami finanšu un tehniskie resursi pakalpojuma sniegšanai;
  4. Nav tādu apstākļu, kuri liegtu Pretendentam piedalīties iepirkumā un pildīt iepirkuma norises noteikumu un tā pielikumos norādītās prasības;
  5. Apņemas ievērot iepirkuma darba uzdevumā noteiktās prasības, uzvaras gadījumā, iepirkuma līgumā noteiktās prasības.

 

Pretendenta nosaukums:______________________________________

Reģistrēts __________________

(vieta, datums, reģistrācijas Nr.)

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._______________

Juridiskā adrese:______________________ Biroja adrese:____________________________

Bankas rekvizīti: _____________________________________________________________

Kontaktpersona:______________________________________________________________

(Vārds, uzvārds, amats)

Telefons:________________Fakss:______________e-pasta adrese:_____________________

 

Vārds, uzvārds,  amats

 

Paraksts, Datums

 

 

 

 

 

Pielikums Nr.2

Pretendenta piedāvājums

Nereglamentētajam iepirkuma „Meistarklašu – darbnīcu „Iepazīsim apkalpojošo sfēru profesijas!” īstenošana  ESF projekta Nr.8.3.5.0/16./I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, identifikācijas Nr.DPIP2018/ESFNr.8.3.5.0/16./I/001/21N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vārds, uzvārds,  amats

 

Paraksts, Datums

 

 

 

 

 

Pielikums Nr.3

 

FINANŠU pieDĀVĀJUMS

Nereglamentētajam iepirkumam „Meistarklašu – darbnīcu „Iepazīsim apkalpojošo sfēru profesijas!” īstenošana ESF projekta Nr.8.3.5.0/16./I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, identifikācijas Nr.DPIP2018/ESFNr.8.3.5.0/16./I/001/21N

 

 

Pretendenta nosaukums:______________________________________

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._______________

Juridiskā adrese:______________________ Biroja adrese:____________________________

 

            Piedāvājam nodrošināt pakalpojumu atbilstoši iepirkuma nosacījumiem un darba uzdevuma prasībām par piedāvājuma cenu:

 

Pakalpojuma nosaukums

Pakalpojuma cena EUR (bez PNV)

Pakalpojuma cena EUR (ar PVN)

 

 

 

 

 

Vārds, uzvārds, amats

 

Paraksts, datums