Šobrīd Daugavpilī

„Daugavpils domes lapas administrēšana sociālajos tīklos internet vidē”

Pēdējo reizi informācija atjaunota 26.05.2020, 16:48
Iepirkuma statuss:
Aktīvs
Iepirkuma tips:
Pakalpojumi
Pasūtītājs:
Daugavpils pilsētas dome
Publicēšanas datums:
15.02.2018
Pievienotās datnes:
 1. Pasūtītājs:

Iestādes nosaukums

Daugavpils pilsētas dome

Adrese

Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401

Reģ.Nr.

90000077325

Kontaktpersona

(amats, vārds, uzvārds)

Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas vadītāja Kristīne Daņilova,

Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas mārketinga un projektu vadītāja Inese Andiņa

Kontakti: tālruņa numurs, e-pasts

K.Daņilova - tālr.: 65404349, 26008224; e-pasts:

kristine.danilova@daugavpils.lv  

I.Andiņa – tālr.:65404374, 22015525; e-pastas:

inese.andina@daugavpils.lv 

Darba laiks

Pirmdiena

No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00

Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena

No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00

Piektdiena

No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00

 

 1. Zemsliekšņa iepirkuma nepieciešamības apzināšanās datums: gada 15.februārī.
 2. Zemsliekšņa iepirkuma mērķis: veikt Daugavpils domes lapas administrēšanu sociālajos tīklos internet vidē (www.facebook.lv, www.twitter.com u.c.) pēc pasūtītāja pieprasījuma.
 3. Līguma izpildes (pakalpojuma sniegšanas) termiņš: 3 (trīs) mēneši no līguma noslēgšanas brīža.
 4. Veicamā pakalpojuma uzskaitījums - apraksts (apjomi):pielikumā (tehniskajā specifikācijā).
 5. Paredzamā līgumcena: līdz 6999 (seši tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi) euro bez PVN par visu pakalpojuma sniegšanas periodu (trīs mēneši).
 6. Kritērijs, pēc kura tiks izvēlēts piegādātājs: piedāvājuma vienību kopsumma ar viszemāko cenu.
 7. Pretendents iesniedz piedāvājumu atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām (2.pielikums). Atsevišķu tehnisko piedāvājumu pretendentam sagatavot nav nepieciešams. Parakstot piedāvājumu cenu aptaujā (sagatavotu atbilstoši ziņojuma 2. pielikumam), pretendents apliecina, ka apņemas izpildīt visas tehniskajā specifikācijā izvirzītās prasības.

Pasūtītājs izslēgs pretendentu no turpmākas dalības cenu aptaujā, ja:

8.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

8.2. ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

 

 1. Piedāvājums iesniedzams līdz 2018.gada 20.februārim, plkst.14:30 personiski pēc adreses K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, 1.stāvā, Domes informācijas birojā vai elektroniskā veidā uz info@daugavpils.lv . Iesniedzot piedāvājumu elektroniski, piedāvājumam obligāti jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

         Ja piedāvājumu iesniedz personiski, tas iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē/iepakojumā, uz kuras jānorāda:

9.1. pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

9.2. pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese, iepirkuma nosaukums – “Daugavpils domes lapas administrēšana sociālajos tīklos internet vidē”;   

9.3. atzīme: „Neatvērt līdz 2018.gada 20.februāra, plkst.14:35”.

Piedāvājumam jābūt cauršūtam tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Ja Pretendents piedāvājumā iesniedz dokumenta/-u kopiju/-as, kopijas/-u pareizība ir jāapliecina.

Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Citā valodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

Piedāvājums jāparaksta pretendenta paraksttiesīgai personai. Ja piedāvājumu cenu aptaujā paraksta pretendenta pilnvarota persona, pretendenta atlases dokumentiem pievieno attiecīgo pilnvaru.

 1. Citi nosacījumi:

10.1. Piedāvājuma cenā (EUR) jāiekļauj visas pakalpojuma izmaksas (tajā skaitā, bet ne tikai – darba samaksa, peļņa, transporta izdevumi (piegāde), u.c.), nodokļi un nodevas, kas saistītas ar līguma izpildi; atsevišķi jānorāda PVN, ja attiecināms.

10.2. Elektroniskā veidā iesniegtie piedāvājumi, kuri nav parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, atzīstami par neiesniegtiem un netiek izskatīti

10.3. Cenu aptaujā noteiktajā kārtībā pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmetu kopā. Piedāvājumu variantu iesniegšana nav atļauta.

 

Ziņojuma pielikumā:

 1. Tehniskā specifikācija;
 2. Pretendenta piedāvājums.

 

Saskaņots: Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas vadītāja Kristīne Daņilova _________________________  

Daugavpilī, 2018.gada  15.februārī

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.pielikums ziņojumam

par uzaicinājumu pretendentiem piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

„ Daugavpils domes lapas administrēšana sociālajos tīklos internet vidē”

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Sniedzamā pakalpojuma apraksts un prasības:

 

Pakalpojuma priekšmets: veikt Daugavpils domes lapas administrēšanu sociālajos tīklos internet vidē (www.facebook.lv, www.twitter.com u.c.) pēc Pasūtītāja pieprasījuma

 

Paredzamie darba apjomi mēnesī:

Aptvere: 350 000 lietotāji

Jaunu sekotāju piesaistīšana: ne mazāk par 1000

Lietotāju mijiedarbību skaits: ne mazāk kā 40 000

Ne mazāk kā 400 pārejas uz Pasūtītāja mājaslapu

Publikāciju skaits:

 1. Ne mazāk kā 50 apstrādātas pārpublikācijas no Pasūtītāja mājaslapas
 2. Ne mazāk kā 55 pašu veidotās publikācijas, saskaņojot tās ar Pasūtītāju

Pasākumu publicēšana pēc speciālās facebook.lv formas.

Atbildes uz SMS ziņojumiem, saskaņojot ar Pasūtītāju

Darbs ar atstātajām atsauksmēm – atgriezeniskā saite, to analyze un priekšlikumu izstrāde

Ne mazāk kā 15 informatīvās kampaņas

Sekot līdzi publikācijām par Daugavpili republikas masu mēdijos, izvērtēt tās un pēc saskaņojuma ar Pasūtītāju publicēt.

 

Mērķis: izveidot Daugavpils pilsētas pozitīvu tēlu un paaugstināt pilsētas atpazīstamību Latvijā un ārpus tās.

 

Paredzamais līguma darbības termiņš: 3 mēneši.

 

Saskaņots: Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas vadītāja Kristīne Daņilova _________________________ 

Daugavpilī, 2018.gada  15.februārī

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.pielikums ziņojumam

par uzaicinājumu pretendentiem piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

„ Daugavpils domes lapas administrēšana sociālajos tīklos internet vidē”

 

PIEDĀVĀJUMS

 

 

Kam:

Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, Latvija

Pretendents

 

Adrese:

 

Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts:

 

Pretendenta Bankas rekvizīti:

 

Piedāvājam ziņojumā par uzaicinājumu pretendentiem piedalīties aptaujā un tehniskajā specifikācijā Daugavpils domes lapas administrēšana sociālajos tīklos internet vidē norādīto pakalpojumu –

Veikt Daugavpils domes lapas administrēšanu sociālajos tīklos internet vidē (www.facebook.lv, www.twitter.com u.c.) pēc Pasūtītāja pieprasījuma -

Paredzamie darba apjomi mēnesī:

Aptvere: 350 000 lietotāji

Jaunu sekotāju piesaistīšana: ne mazāk par 1000

Lietotāju mijiedarbību skaits: ne mazāk kā 40 000

Ne mazāk kā 400 pārejas uz Pasūtītāja mājaslapu

Publikāciju skaits:

1. Ne mazāk kā 50 apstrādātas pārpublikācijas no Pasūtītāja mājaslapas

2. Ne mazāk kā 55 pašu veidotās publikācijas, saskaņojot tās ar Pasūtītāju

Pasākumu publicēšana pēc speciālās facebook.lv formas.

Atbildes uz SMS ziņojumiem, saskaņojot ar Pasūtītāju

Darbs ar atstātajām atsauksmēm – atgriezeniskā saite, to analyze un priekšlikumu izstrāde

Ne mazāk kā 15 informatīvās kampaņas

Sekot līdzi publikācijām par Daugavpili republikas masu mēdijos, izvērtēt tās un pēc saskaņojuma ar Pasūtītāju publicēt.

Mērķis: izveidot Daugavpils pilsētas pozitīvu tēlu un paaugstināt pilsētas atpazīstamību Latvijā un ārpus tās.

 

par visu pakalpojuma sniegšanas periodu (trīs mēneši) veikt par šādu cenu:

 

Cena bez PVN

 

PVN (21%)

 

Cena ar PVN

 

 

 

Pretendents: ____________________ apliecina, ka:

–   Piedāvājuma cenā (EUR) ir iekļautas visas pakalpojuma izmaksas (tajā skaitā, bet ne tikai darba samaksa, peļņa, transporta izdevumi (piegāde), u.c.), nodokļi un nodevas, kas saistītas ar līguma izpildi.

 • piekrīt visiem cenu aptaujas nosacījumiem un garantē cenu aptaujas un normatīvo aktu prasību izpildi. Cenu aptaujas noteikumi ir skaidri un saprotami.
 • nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties aptaujā un pildīt tehniskās specifikācijās norādītās prasības;
 • apliecina, ka visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa.
 • apliecina, ka pretendenta rīcībā būs pietiekami finanšu un tehniskie resursi līguma izpildei,
 • apliecina, ka tam ir normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodarbināts personāls ar atbilstošu kvalifikāciju, kas ļauj nodrošināt tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi.

Paraksta pretendents vai tā pilnvarota persona (pilnvarotai personai pievieno pilnvaru):

 

Vārds, uzvārds, amats

 

Paraksts

 

Datums