Šobrīd Daugavpilī

“Sociālā dienesta darbinieku nelaimes gadījumu apdrošināšana”

Pēdējo reizi informācija atjaunota 26.05.2020, 16:48
Iepirkuma statuss:
Aktīvs
Iepirkuma tips:
Pakalpojumi
Pasūtītājs:
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests”
Publicēšanas datums:
15.02.2018
Pievienotās datnes:

1.      Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests”

Adrese

Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401

Reģ.nr.

90001998587

Kontaktpersona

Personāla inspektore Tatjana Jurāne, tālrunis: +371 654 40911, e-pasts: tatjana.jurane@socd.lv

Faksa nr.

+371 654 40930

Darba laiks

Pirmdiena

No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00

Otrdiena, Trešdiena,

Ceturtdiena

No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00

Piektdiena

No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00

 

 1. Paredzamā kopējā līgumcena: līdz EUR 2 280.00 (ar PVN, ja PVN tiek piemērots).
 2. Zemsliekšņa iepirkuma nepieciešamības apzināšanas datums: 02.2018.
 3. Līguma izpildes termiņš: viens gads.
 4. Nosacījumi pretendenta dalībai zemsliekšņa iepirkumā:
  • Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un ir tiesīgs sniegt Pasūtītājam nepieciešamo pakalpojumu Latvijas Republikā[1].
  • Pretendentam ir pieredze tehniskajā specifikācijā minētā pakalpojuma sniegšanā.
 5. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības zemsliekšņa iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:
  • pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;
  • pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;
  • pretendents nav iesniedzis šī ziņojuma 7.punktā pieprasītos dokumentus;
  • pretendenta piedāvājums neatbilst tehniskās specifikācijas un šajā ziņojumā minētajām prasībām.
 6. Pretendentu iesniedzamie dokumenti dalībai zemsliekšņa iepirkumā:
  • Pretendenta pieteikums un finanšu piedāvājums dalībai zemsliekšņa iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši 1.pielikumā norādītajai formai (oriģināls), kuram pievieno pilnvaras oriģinālā eksemplāru – ja pieteikumu paraksta pilnvarota persona.
  • Ja piedāvājumu un līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums.
  • Pretendenta iesniegta informācija par Pretendenta sniegtajiem pakalpojumiem (brīvā formā).
 7. Piedāvājumu vērtēšana:

No piedāvājumiem, kas atbilst ziņojumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

 • Piedāvājuma izvēles kritēriji:
 • Iepirkuma komisija saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu nosaka, aprēķinot izdevīguma punktus, kurus veido kritēriju novērtējumu summa.
 • Komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, pamatojoties uz punktu metodi, summējot iegūtos nelaimes gadījumu apdrošināšanas punktus. Maksimāli iespējamais punktu skaits 100 punkti.
 • Komisija izvirza šādus kritērijus un maksimāli iespējamo punktu skaitu nelaimes gadījumu apdrošināšanā:

Nr.p.k.

Novērtēšanas kritēriji

Maksimālais iespējamo punktu skaits

1.

Apdrošināšanas prēmijas lielums

25

2.

Atlīdzība pēc traumu tabulas

25

3.

Papildus risku iekļaušanas apdrošināšanas segumā

50

 

Kritēriju novērtēšanas principi punktu noteikšanai nelaimes gadījumu apdrošināšanā.

 • Kritērija “Apdrošināšanas prēmijas lielums” vērtēšana notiek sekojoši:
 • Finanšu piedāvājumā uzrādītā viszemākā kopējā apdrošināšanas prēmija tiek pielīdzināta 25 punktiem.
 • Pārējo piedāvājumu apdrošināšanas prēmijas lieluma punkti tiek aprēķināti pēc šādas formulas:

, kur

 – viszemākā piedāvājuma kopējā apdrošināšanas prēmija;

 – konkrētā piedāvājuma kopējā apdrošināšanas prēmija.

 

 • Kritērija “Atlīdzība pēc traumu tabulas” vērtēšana notiek sekojoši:
 • Komisijas locekļi individuāli vērtē piedāvājumu atbilstoši vērtēšanas kritērijiem (A.Tabula) un piešķir balles.
 • Balles tiek noteiktas pēc apmaksājamo % apjoma. Maksimālo baļļu skaitu saņem pretendents kas piedāvā lielāko atlīdzības % konkrētam traumu tipam. Pretendentu piedāvājumam, kuram ir zemākais apmaksas % salīdzinājumā ar maksimālo, tiek samazināts baļļu skaits par 0.5 ballēm par katru 0.5% starpību no maksimālās.
 • Piešķirto baļļu skaits nedrīkst būt mazāks par 0. Iegūto baļļu skaits tiek summēts atbilstoši piešķirtajam kritērijam.
 • Kritērija „ Atlīdzība pēc traumu tabulas” maksimālais iegūtais baļļu skaits  tiek pielīdzināts 25 punktiem.
 • Pārējo piedāvājumu maksimālais iegūtais baļļu skaits tiek aprēķināts pēc šādas formulas:

, kur

 –Pretendenta iegūtais punktu skaits;

 –Maksimālais  iegūtais punktu skaits.

 

 • Kritērija „Papildus risku iekļaušanas apdrošināšanas segumā” vērtēšana notiek atbilstoši vērtēšanas kritērijiem (B.Tabula) norādītajai punktu sistēmai, piešķirot norādīto punktu skaitu par katru iekļauto papildrisku, un tas tiek aprēķināts pēc formulas:

S = RA + RB +RC+RD+RE+RF+RN, kur

S - kopējais iegūtais punktu skaits pretendentam.

 

 • Komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, pamatojoties uz pretendentu iegūto punktu summu par nelaimes gadījumu apdrošināšanas piedāvājumu, un tas tiek aprēķināts pēc formulas:

U = Cn+CA + S , kur

U – kopējais iegūtais punktu skaits pretendentam par nelaimes gadījumu apdrošināšanas piedāvājumu.

 

 • Piedāvājuma vērtēšanas gaitā komisijas locekļi sagatavo un paraksta vērtējumu, kurā izvērtēti Pretendentu piedāvājumi.
 • Par saimnieciski visizdevīgāko atzīst pretendenta Piedāvājumu ar visaugstāko galīgo vērtējumu.

 

 1. Tabula

Vērtēšanas kritēriji nelaimes gadījumu apdrošināšanā

 

N.p.k

Kritērijs

Apzīmējums

Balles

1.

Galvas smadzeņu satricinājums, ar ārstēšanos stacionārā

A

0 - 5

2.

Ceļa locītavas – meniska bojājumi, kaula fragmentu atrāvumi, saišu pārrāvumi, mežģījumi

 

B

0 – 5

3.

Apakšstilba vienas potītes lūzums

C

0 - 5

4.

Ribas lūzums

D

0 – 5

5.

Apdrošinātajam nepiederoša suņa, savvaļas dzīvnieku (zīdītāju vai rāpuļu) kodums

E

0 - 5

6.

Atslēgas kaula vai lāpstiņas lūzums, akromioklavikulārā vai sternoklavikulārā savienojuma plīsums, pleca locītavas cīpslu, locītavas kapsulas plīsums, kaulu fragmentu atrāvums, locītavas mežģījums

 

F

0 - 5

7.

Kopējais baļļu skaits

N

0-     30

 

 

 

 

 1. Tabula

 

Vērtēšanas kritēriji nelaimes gadījumu apdrošināšanā

N.p.k

Kritērijs

Apzīmējums

PUNKTI

1.

Ērču izraisītas slimības

RA

20

2.

Bīstamas saslimšanas

RB

5

3.

Profesijas pārkvalifikācijas izdevumi

RC

5

4.

Psiholoģiskā palīdzība

RD

5

5.

Apbedīšanas pabalsts

RE

5

6.

Sociālā aprūpe

RF

5

7.

Pretendenta piedāvātais risks pēc izvēlēs

RN

5

8.

Kopējais punktu  skaits

S

0-50

 

 

 1. Informācija par rezultātiem: tiks ievietota Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” mājaslapā socd.lv.
 2. Piedāvājums iesniedzams: līdz 2018.gada 23.februārim plkst.10:00:
  • Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Sociālais dienests”, Vienības ielā 8, 1.kab. (pie sekretāres), Daugavpilī, LV-5401. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi “Sociālā dienesta darbinieku nelaimes gadījumu apdrošināšana”.
  • Atsūtot ar paroli aizsargāto un ar drošu elektronisko parakstu parakstītu failu-piedāvājumu uz e-pastu socd@socd.lv. Šajā gadījumā pretendents nosūta paroli no faila 2018.gada 23.februārī no plkst. 10:00 līdz plkst. 10:30 (uz e-pastu socd@socd.lv).
 3. Tehniskā specifikācija:

Apdrošināto personu skaits: 186

Apdrošināšanas periods: 1 gads

Teritorija: visa pasaule

Darbības laiks: 24 stundas diennaktī

 

Nr.

 Apdrošināšanas riski

Riska iekļaušanas apdrošināšanas seguma

Minimālā apdrošināšanas summa riskam

Pretendentam jānodrošina sekojošu nosacījumu izpildi, ievērojot minimālo norādīto apdrošināšanas prēmijas apmēru

1

Nāve

Minimālā prasība

7000

 

2

Invaliditāte, Sakropļojums

Minimālā prasība

5000

 

3

Traumas

Minimālā prasība

2000

 

Ja radušies vairāki ķermeņa daļu bojājumi, tad atlīdzības procenti par katru bojājumu summējas

4

Slimnīcas dienas nauda

Minimālā prasība

5000

Minimālā atlīdzība dienā 15 EUR, sākot no 1 stacionārās   dienas. Minimālais dienu skaits vienā  apdrošināšanas gadījumā- 50 dienas, dienu skaits polises darbības laikā nedrīkst būt  ierobežots

5

Kritiskās saslimšanas

Minimālā prasība

400

Izdzīvošanas periods nav lielāks par 25 dienām

6

Medicīnisko izdevumu gadījuma limits*

Minimālā prasība

500*

Dokumentu pieteikšana viena gada laikā no Nelaimes gadījuma dienas, bez pašriska un papildus apakšlimita par vienu gadījumu**

6.1

Ambulatorā un stacionārā ārstnieciskā palīdzība

Minimālā prasība

150

**

6.2

Magnētiskā rezonanse un datortomogrāfija

Minimālā prasība

150

**

6.3

Maksas operācijas un protezēšana

Minimālā prasība

150

**

6.4

Zobārstniecība

Minimālā prasība

75

**

6.5

Kosmētiskās operācijas

Minimālā prasība

150

**

6.6

Rehabilitācijas izdevumi

Minimālā prasība

75

**

6.7

Medikamenti

Minimālā prasība

150

**

6.8

Tehnisko palīglīdzekļu iegāde vai īre

Minimālā prasība

75

**

6.9

Transportēšanas izdevumi

Minimālā prasība

150

**

6.10

Medicīniskie izdevumi ārzemēs

Minimālā prasība

     500

**

Papildus iekļaujamie riski, kas tiek vērtēti atbilstoši ziņojuma vērtēšanas kritērijam

7

Ērču izraisītas slimības

Papildus risks

400

Riskā iekļaujot Laimas slimību, ērču encefalītu.

Apdrošinātajam  riskam  ir jābūt spēkā pie nosacījuma, ka Apdrošinātais nav vakcinēts  pret attiecīgo slimību. Saslimšanas gadījumā, pretendents nodrošina, vienreizēju atlīdzības izmaksu, pilnas apdrošinājuma summas apmērā

8

Bīstamas saslimšanas

Papildus risks

400

 

9

Profesijas pārkvalifikācijas izdevumi

Papildus risks

500

 

10

Psiholoģiskā palīdzība

Papildus risks

500

 

11

Apbedīšanas pabalsts

Papildus risks

300

 

12

Sociālā aprūpe

Papildus risks

300

 

13

Pretendenta piedāvātais risks pēc izvēlēs

Papildus risks

 

 

 

* sadalījumā pēc maksimālas izmaksāšanas apmēra apdrošināšanas laikā.

** Dokumentu pieteikšana viena gada laikā no Nelaimes gadījuma dienas, bez pašriska un apakšlimita par vienu gadījumu.

 

Pretendentam papildus atlīdzības iesniegtai tabulai jāuzrāda atlīdzības % par traumu sekojošās pozīcijās:

N.p.k

Pozīcija traumu tabulā

Apzīmējums

Atlīdzības %

1.

Galvas smadzeņu satricinājums, ar ārstēšanos stacionārā

A

 

2.

Ceļa locītavas – meniska bojājumi, kaula fragmentu atrāvumi, saišu pārrāvumi, mežģījumi

 

B

 

3.

Apakšstilba vienas potītes lūzums

C

 

4.

Ribas lūzums

D

 

5.

Apdrošinātajam nepiederoša suņa, savvaļas dzīvnieku (zīdītāju vai rāpuļu) kodums

E

 

6.

Atslēgas kaula vai lāpstiņas lūzums, akromioklavikulārā vai sternoklavikulārā savienojuma plīsums, pleca locītavas cīpslu, locītavas kapsulas plīsums, kaulu fragmentu atrāvums, locītavas mežģījums

 

F

 

Uzmanību! Pretendents tabulas ailē “Atlīdzības %”  norāda atlīdzības fiksēto procentu likmi (atlīdzības norāde procentu diapazonā nav pieļaujama!). Gadījumā, ja Pretendenta piedāvājumā atlīdzības apmērs tiks norādīts procentu diapazonā, Pretendenta piešķirto baļļu skaits attiecīgajā novērtēšanas kritērijā tiek pielīdzināts 0.

 

Ziņojums sagatavots 14.02.2018.

Komisijas priekšsēdētājs:                                                                          V.Loginovs

 

Komisijas locekli:                                                                                      V.Lasija

 

                                                                                                                    L.Krasņikova

 

                                                                                                                    T.Jurāne

 

                                                                                                L.Gadzāne

                                                                                                                   

                                                                                                                    D.Umbraško

 

                                                                                                                    N.Laganovska

                                                                                                                       

                                                                                                                   

                                                                                   

 

1.Pielikums

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS zemsliekšņa iepirkumā

 “Sociālā dienesta darbinieku nelaimes gadījumu apdrošināšana”

Pretendents

 

Reģistrācijas nr.

 

Adrese

 

Kontaktpersona

 

Kontaktpersonas tālr. un e-pasts

 

Bankas nosaukums

 

Bankas kods

 

Norēķinu konts

 

 1. piesakās piedalīties zemsliekšņa iepirkumā “Sociālā dienesta darbinieku nelaimes gadījumu apdrošināšana”;
 2. apņemas (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus (2.pielikums);
 3. apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju.
 4. apliecina, ka pretendentam ir pieredze minēto pakalpojumu sniegšanā.
 5. apliecina, ka piekrīt piedāvājuma kopējās cenas publicēšanai Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” mājas lapā internetā (socd.lv).
 6. piedāvā veikt sociālā dienesta darbinieku nelaimes gadījumu apdrošināšanu par šādu cenu:

 

Apdrošinātie riski un summas 1 personai (EUR):

Nr.

Apdrošināšanas riski

Riska iekļaušanas apdrošināšanas seguma

Minimāla apdrošināšanas summa riskam

Pretendentam jānodrošina sekojošu nosacījumu izpildi, ievērojot minimālo norādīto apdrošināšanas prēmijas apmēru

Aizpilda pretendents (ir vai nav iekļauts segumā)

IR/NAV

1

Nāve

Minimālā prasība

7000

 

 

2

Invaliditāte, Sakropļojums

Minimālā prasība

5000

 

 

3

Traumas

Minimālā prasība

2000

 

Ja radušies vairāki ķermeņa daļu bojājumi, tad atlīdzības procenti par katru bojājumu summējās

 

4

Slimnīcas dienas nauda

Minimālā prasība

5000

Minimālā atlīdzība dienā 15 EUR, sākot no 1 stacionāras   dienas. Minimālais dienu skaits vienā  apdrošināšanas gadījumā - 50 dienas, dienu skaits polises darbības laikā nedrīkst būt  ierobežots

 

5

Kritiskās saslimšanas

Minimālā prasība

400

Izdzīvošanas periods nav lielāks par 25 dienām

 

6

Medicīnisko izdevumu gadījuma limits*

Minimālā prasība

500*

Dokumentu pieteikšana viena gada laikā no Nelaimes gadījuma dienas, bez pašriska un papildus apakšlimita par vienu gadījumu**

 

6.1

Ambulatorā un stacionārā ārstnieciskā palīdzība

Minimālā prasība

150

**

 

6.2

Magnētiskā rezonanse un datortomogrāfija

Minimālā prasība

150

**

 

6.3

Maksas operācijas un protezēšana

Minimālā prasība

150

**

 

6.4

Zobārstniecība

Minimālā prasība

75

**

 

6.5

Kosmētiskās operācijas

Minimālā prasība

150

**

 

6.6

Rehabilitācijas izdevumi

Minimālā prasība

75

**

 

6.7

Medikamenti

Minimālā prasība

150

**

 

6.8

Tehnisko palīglīdzekļu iegāde vai īre

Minimālā prasība

75

**

 

6.9

Transportēšanas izdevumi

Minimālā prasība

150

**

 

6.10

Medicīniskie izdevumi ārzemēs

Minimālā prasība

500

**

 

Papildus iekļaujamie riski, kas tiek vērtēti atbilstoši ziņojuma vērtēšanas kritērijam

7

Ērču izraisītas slimības

Papildus risks

400

Riskā iekļaujot Laimas slimību, ērču encefalītu.

Apdrošinātajam  riskam  ir jābūt spēkā pie nosacījuma, ka Apdrošinātais nav vakcinēts  pret attiecīgo slimību. Saslimšanas gadījumā, pretendents nodrošina, vienreizēju atlīdzības izmaksu, pilnas apdrošinājuma summas apmērā

 

8

Bīstamas saslimšanas

Papildus risks

400

 

 

9

Profesijas pārkvalifikācijas izdevumi

Papildus risks

500

 

 

10

Psiholoģiskā palīdzība

Papildus risks

500

 

 

11

Apbedīšanas pabalsts

Papildus risks

300

 

 

12

Sociālā aprūpe

Papildus risks

300

 

 

13

Pretendenta piedāvātais risks pēc izvēles

Papildus risks

 

 

 

Kopējā prēmija 1 personai par visiem iekļautiem riskiem, EUR

 

 

 

 

* sadalījumā pēc maksimālas izmaksāšanas apmēra apdrošināšanas laikā.

** Dokumentu pieteikšana viena gada laikā no Nelaimes gadījuma dienas, bez pašriska un apakšlimita par vienu gadījumu.

 

Pretendentam papildus atlīdzības iesniegtai tabulai jāuzrāda atlīdzības % par traumu sekojošās pozīcijās:

N.p.k

Pozīcija traumu tabulā

Apzīmējums

Atlīdzības %

1.

Galvas smadzeņu satricinājums, ar ārstēšanos stacionārā

A

 

2.

Ceļa locītavas – meniska bojājumi, kaula fragmentu atrāvumi, saišu pārrāvumi, mežģījumi

 

B

 

3.

Apakšstilba vienas potītes lūzums

C

 

4.

Ribas lūzums

D

 

5.

Apdrošinātajam nepiederoša suņa, savvaļas dzīvnieku (zīdītāju vai rāpuļu) kodums

E

 

6.

Atslēgas kaula vai lāpstiņas lūzums, akromioklavikulārā vai sternoklavikulārā savienojuma plīsums, pleca locītavas cīpslu, locītavas kapsulas plīsums, kaulu fragmentu atrāvums, locītavas mežģījums

 

F

 

Uzmanību! Pretendents tabulas ailē “Atlīdzības %”  norāda atlīdzības fiksēto procentu likmi (atlīdzības norāde procentu diapazonā nav pieļaujama!). Gadījumā, ja Pretendenta piedāvājumā atlīdzības apmērs tiks norādīts procentu diapazonā, Pretendenta piešķirto baļļu skaits attiecīgajā novērtēšanas kritērijā tiek pielīdzināts 0.

 

 

Garantējam Jums:

 • Veikt pakalpojumu atbilstoši Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām un ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus.

Mēs apliecinām, ka:

 • Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā zemsliekšņa iepirkumā;
 • Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties zemsliekšņa iepirkumā un izpildīt Tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;

Ar šo apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 30 (trīsdesmit) dienas no datuma, kas ir noteikts kā zemsliekšņa iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš.

Saprotam, ka Jums nav pienākums pieņemt kādu no piedāvājumiem, kuru Jūs saņemsiet.  

Ar šo mēs apstiprinām, ka Finanšu piedāvājums ir galīgs un netiks mainīts.

 

Vārds, uzvārds*

 

Amats

 

Paraksts

 

Drošais elektroniskais paraksts

ir/nav

Datums

 

Zīmogs

 

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

 

 

2.pielikums

 

LĪGUMS (projekts)

(par darbinieku nelaimes gadījumu apdrošināšanu)

 

Daugavpilī,                                                                                         2018.gada ___.__________                                

            Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests”, reģ. Nr.90001998587, juridiskā adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, tās vadītājas Nonnas Jakubovskas personā, kura rīkojas uz nolikuma pamata (turpmāk – Apdrošinājuma ņēmējs), no vienas puses, un

            ___________, reģ.Nr _______________, juridiskā adrese: ______________, (turpmāk – Apdrošinātājs), ____________ personā, kurš rīkojas uz _______  pamata, no otras puses, bet abi kopā tekstā saukti – “Puses”,

            pamatojoties uz _______piedāvājumu zemsliekšņa iepirkumā par līguma piešķiršanas tiesībām “Sociālā dienesta darbinieku nelaimes gadījumu apdrošināšana” (turpmāk – iepirkums) noslēdza savā starpā šāda satura līgumu (turpmāk – Līgums):

 

 1. Līguma priekšmets

1.1. Apdrošinātājs apņemas veikt Apdrošinājuma ņēmēja darbinieku (turpmāk-Apdrošinātās personas) nelaimes gadījumu apdrošināšanu un izsniegt Apdrošinājuma ņēmējam nelaimes gadījumu polisi, saskaņā ar iepirkumā iesniegto piedāvājumu un papildus informāciju (1.pielikums – piedāvājuma un papildus informācijas kopija), kas ir neatņemama šī Līguma sastāvdaļa, nelaimes gadījumu polises noteikumiem un iepirkuma ziņojumā noteiktajiem nosacījumiem (turpmāk - Apdrošināšana).

1.2. Apdrošinājuma ņēmēja kopējais Apdrošināto personu skaits apdrošināšanas periodam ir 186 (viens simts astoņdesmit sešas) personas.

1.3. Nelaimes gadījumu apdrošināšanas polises darbības termiņš ir 1 (viens) gads.

1.4. Nelaimes gadījumu apdrošināšanas polises darbības teritorija: visa pasaule.

1.5. Nelaimes gadījumu apdrošināšanas polises darbības laiks ir 24 stundas diennaktī.

 1. Pušu tiesības un pienākumi

2.1. Lai nodrošinātu Līguma izpildi, Apdrošinājuma ņēmējs apņemas:

2.1.1. aizpildīt Apdrošinātāja noteiktu pieteikumu nelaimes gadījumu apdrošināšanai un kopā ar Apdrošināto personu sarakstu 3  (trīs) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas iesniegt to Apdrošinātājam;

2.1.2. izsniegt Apdrošinātajām personām Apdrošinātāja sagatavotos materiālus par iegādāto nelaimes gadījumu apdrošināšanas pakalpojumu, kas paredzēti to individuālai lietošanai, piemēram, atbilstoši nelaimes gadījumu apdrošināšanas piedāvājumam sagatavoto Polisi, kā arī Apdrošinātāja kontaktinformāciju, u.c. Apdrošinātajām personām saistošo informāciju; 

2.1.3. ievērot visas spēkā esošās personas datu aizsardzību regulējošo normatīvo tiesību aktu prasības. Parakstot Līgumu, Apdrošinājuma ņēmējs atļauj Apdrošinātājam kā datu apstrādes sistēmas pārzinim, rīkoties ar sensitīviem apdrošināto personu datiem un personu identifikācijas (klasifikācijas) kodiem un izmantot tos Līgumā minēto pakalpojumu sniegšanai un saistību izpildei – risku kotēšanai, polises administrēšanai un atlīdzības regulēšanai saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu un citiem spēkā esošiem normatīviem aktiem.

2.2. Lai nodrošinātu Līguma izpildi, Apdrošinātājs apņemas:

2.2.1. saskaņā ar saņemto nelaimes gadījumu apdrošināšanas pieteikumu 5 (piecu) darba dienu laikā sagatavot un kopā ar rēķinu, iesniegt Apdrošinājuma ņēmējam Apdrošinātajām personām paredzēto Polisi, un Apdrošinātāja sagatavotos materiālus par iegādāto nelaimes gadījumu apdrošināšanas pakalpojumu.

2.2.2. nekādā veidā nepasliktināt Polises un Apdrošinātajām personām iegādātā nelaimes gadījumu apdrošināšanas pakalpojuma, izsniegto Polisi, noteikumus, kā arī noslēgtā Līguma nosacījumus visā tās darbības laikā, kā arī jebkādā citā veidā neapgrūtināt Apdrošināto personu  iespējas saņemt apdrošināšanas segumā paredzētos nelaimes gadījumu apdrošināšanas pakalpojumus; 

2.2.3. ievērot visas spēkā esošo personas datu aizsardzību regulējošo normatīvo tiesību aktu prasības; 

2.2.4. izmaksāt atlīdzību viena mēneša laikā pēc pieteikuma saņemšanas no Apdrošinātās personas.

2.3. Pusēm ir saistošas visas no Līguma, iepirkuma ziņojuma un normatīvajiem tiesību aktiem izrietošās tiesības un pienākumi.

 

 1. Līguma summa un norēķinu kārtība
  • Gada apdrošināšanas prēmija vienai Apdrošinātai personai ir EUR _______ (________________) (pievienotās vērtības nodoklis netiek piemērots).
  • Kopējā Līguma summa, kuru Apdrošinājuma ņēmējs samaksā Apdrošinātājam par šajā Līgumā noteikto Apdrošināšanu, ir EUR _____ (___________). Šajā punktā noteiktā kopējā Līguma summa ietver visus izdevumus un atlīdzību, kāda Apdrošinātājam pienākas par savlaicīgu, pilnīgu un kvalitatīvu Līgumā noteikto saistību izpildi.
  • Apdrošināšanas apmaksa tiek veikta pamatojoties uz Apdrošinātāja iesniegto rēķinu.
  • Līguma 3.2 punktā minēto kopējo Līguma summu Apdrošinājuma ņēmējs samaksā pilnā apmērā (izņemot gadījumu, kad apdrošinātā persona mirst pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas) 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Polises   un rēķina saņemšanas dienas.
  • Samaksu Apdrošinājuma ņēmējs veic, pārskaitot kopējo Līguma summu uz Apdrošinātāja norādīto bankas kontu. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta tā diena, kad Apdrošinājuma ņēmējs veica maksājumu, par ko liecina bankas atzīme uz maksājuma uzdevuma.

 

 1. Pušu atbildība

4.1. Ja šī Līguma saistības netiek pildītas vai tiek pildītas nepienācīgi, vainīgā Puse ir materiāli atbildīga atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

4.2. Līguma noteiktā izpildes termiņa neievērošanas gadījumā Apdrošinātājs maksā Apdrošinājuma ņēmējam līgumsodu 0,01% (nulle komats nulle viens procents) apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu.

4.3. Ja Apdrošinājuma ņēmējs neveic Apdrošināšanas apmaksu Līguma noteiktajā termiņā, tad Apdrošinātājam ir tiesības prasīt soda naudu 0,01% (nulle komats nulle viens procents) apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu.

4.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā uzņemto saistību pienācīgas izpildes.

 1. Līguma darbības termiņš, grozīšana, tā darbības pārtraukšana

5.1. Līgums stājas spēkā 2018.gada __________ un ir spēkā līdz 2019.gada ____________.

5.2. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām pēc Pušu parakstīšanas.

5.3. Līgumam zaudējot spēku, Apdrošinātājs pārtrauc Apdrošināto personu pieteikto atlīdzību izmaksāšanu par tiem nelaimes gadījumu apdrošināšanas pakalpojumiem, kuri saņemti sākot ar Līguma laušanas datumu.

5.4. Ja Apdrošinātājs nepilda šī Līguma noteikumus, Apdrošinājuma ņēmējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma trīs darba dienas iepriekš par to rakstiski paziņojot Apdrošinātājam. Šajā gadījumā Apdrošinātājs 3 (trīs) darba dienu laikā izmaksā Apdrošinājuma ņēmējam summu, kas ir proporcionāls periodam, kuru Līgums būtu spēkā.

 

 1. Nepārvaramā vara

6.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi, ja saistību izpilde nav bijusi iespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ un Puse par šādu apstākļu iestāšanos ir informējusi otru Pusi 5 (piecu) darba dienu laikā no šādu apstākļu rašanās dienas. Pie nepārvaramas varas apstākļiem tiek pieskaitīti: ugunsgrēks, plūdi, zemestrīce un citi ārkārtēja rakstura negadījumi, ko Pusēm nebija iespējams iepriekš paredzēt un novērst.

6.2. Gadījumā, ja iestājas Līguma 6.1.punktā noteiktie nepārvaramas varas apstākļi, Līgumā noteiktie termiņi tiek pagarināti attiecīgi par tādu laika periodu, par kādu nepārvaramas varas apstākļi aizkavējuši Līguma izpildi.

6.3. Puses par nepārvaramas varas apstākļu sākuma laiku un izbeigšanos 5 (piecu) darba dienu laikā informē otru Pusi. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā vainīgā Puse netiek atbrīvota no saistību izpildes.

6.4. Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ Līgumā noteikto saistību izpilde aizkavējas vairāk kā par 15 (piecpadsmit) kalendārajām dienām, katra no Pusēm ir tiesīga vienpusēji atkāpties no Līguma par to rakstveidā brīdinot otru Pusi 5 (piecas) darba dienas iepriekš.

 

 1. Strīdu risināšanas kārtība

7.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi risināmi savstarpēju sarunu ceļā starp Pusēm.

7.2. Gadījumā, ja Puses nespēj vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā tiesā.

 

 1. Citi noteikumi

8.1. Jautājumi, kuri nav izlemti šajā Līgumā, tiek izlemti atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

8.2. Puses apņemas neizpaust Līguma nosacījumus, saturu, izņemot gadījumus, ja informācija jāsniedz saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

8.3. Lai nodrošinātu kvalitatīvu Līguma izpildi, Puses nozīmē kontaktpersonas Līguma izpildei:

8.3.1. Apdrošinājuma ņēmēja kontaktpersona: Personāla inspektore Tatjana Jurāne, tālr. +371 65440911, e-pasts: tatjana.jurane@socd.lv;

8.3.2. Apdrošinātāja kontaktpersona: _________________, tālr. +371_________, e-pasts:__________________.

8.3.3. Pušu kontaktpersonas ir atbildīgas par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā par savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai.

8.4. Līgums sagatavots latviešu  valodā,  2  (divos)  eksemplāros,  katrs  uz  3  lapām un pielikumu uz ___ lapām ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Apdrošinājuma ņēmēja, bet otrs - pie Apdrošinātāja.

 

 1. Pušu rekvizīti un paraksti

 

[1] Pasūtītājs pārbaudīs pretendentam piešķirtās licences