Šobrīd Daugavpilī

„Žalūziju izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm”

Pēdējo reizi informācija atjaunota 26.05.2020, 16:48
Iepirkuma statuss:
Aktīvs
Iepirkuma tips:
Pakalpojumi
Pasūtītājs:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde
Publicēšanas datums:
16.02.2018

16.02.2018. Nr.DPIP2018/8N

 

 

 

 

UZAICINĀJUMS

iesniegt piedāvājumu

 

 1. Pasūtītājs.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde

Saules ielā 7, Daugavpilī, LV-5401

Tālruņu Nr.:  65421830; 65407423

Fakss: 65407431

e-pasts: biruta.visnevska@ip.daugavpils.lv

             dipsagade@inbox.lv

Mājas lapa: www.izglitiba.daugavpils.lv

Kontaktpersona: Valērijs Losevs, tālr.65421830

                                       Iepirkuma identifikācijas Nr.DPIP2018/8N

„Žalūziju izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm”

 1. Iepirkuma priekšmeta apraksts:

2.1. Veikt žalūziju izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm  saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (2.pielikums).

 1. Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, faksu, elektroniski vai personīgi Saules ielā 7, Daugavpilī, kabinetā Nr.18 vai 12 līdz 2018.gada 23.februārim, plkst.11:00.
 2. Līguma izpildes termiņš: 60 (sešdesmit) dienas
 3. Piedāvājumā jāiekļauj:
 • pretendenta rakstisks iesniegums par dalību iepirkumu procedūrā (1.pielikums), kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts);
 • objektu apskates protokolu, ar konkrētās iestādes vadītāja parakstu;
 • finanšu piedāvājums (3.pielikums) iesniedzams atbilstoši 2.pielikumam. Cena jānorāda euro bez PNV 21%. Cenā jāiekļauj visas  izmaksas.
 • Ar lēmuma pieņemšanu var iepazīties mājas lapā: www.izglitiba.daugavpils.lv.

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja                                                                B.Višņevska

tālr.65407423

                                                                                                          

1.pielikums

 

Pieteikums dalībai

 Publisko iepirkumu likumā nereglamentētajā iepirkumā

„Žalūziju izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Daugavpils pilsētas  izglītības iestādēm ”, id.Nr.DPIP2018/8N

Pretendents,

___________________________________________, reģ. Nr.________________

 (pretendenta nosaukums)                                                      (reģistrācijas numurs)

 __________________________________________________________________,

               (Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs)

tā __________________________________________________________ personā

(Vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds)

(personas kods______________)

 

ar šī pieteikuma iesniegšanu:

 • piesakās piedalīties iepirkumā „Žalūziju izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm”
 •  apņemas ievērot iepirkuma nolikumu;
 • atzīt sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību 60  (sešdesmit) kalendārās dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju - līdz attiecīgā līguma noslēgšanai;
 • apņemas (ja pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus šī līguma pamatnosacījumus;
 • apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas;

Paraksts:

____________________________________________ (Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)

Pilns vārds, uzvārds: __________________________________ Amats: _____________________________________________ Pretendenta adrese: ___________________________________

Pretendenta tālruņa, faksa numuri ________________________

e-pasta adrese________________________________________

Pieteikums ir jāparaksta pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara).

 

3.pielikums

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkumam „Žalūziju izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm”,

                                                    identifikācijas  Nr. DPIP 2018/8N

 

            Iepazinušies ar iepirkuma „Žalūziju izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm”, identifikācijas Nr. DPIP2018/8N, noteikumiem, mēs piedāvājam šādas cenas:

 

Preces nosaukums

Mērvienība

      Cena par

       vienību

    euro bez PVN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mēs garantējam augstāk minēto cenu nemainīgumu piedāvājuma derīguma laikā vai līdz _____________________.

Ar šo mēs apstiprinām, ka šis piedāvājums atbilst tiem noteikumiem, kādus prasa iepirkums „Žalūziju izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm”, identifikācijas Nr. DPIP2018/8N.

Žalūziju izgatavošanas, piegādes un uzstādīšanas laiks _________

Garantijas laiks žalūzijām ______mēneši.

Defektu novēršanas laiks (kalendārās dienās):_____________.

 

________________    ____________________        ________________________

(amats)                                    (paraksts)                             (paraksta atšifrējums)