Šobrīd Daugavpilī

“Daugavpils pilsētas domes transportlīdzekļu apdrošināšana 2018. gadā”

Pēdējo reizi informācija atjaunota 26.05.2020, 16:48
Iepirkuma statuss:
Aktīvs
Iepirkuma tips:
Pakalpojumi
Pasūtītājs:
Daugavpils pilsētas dome
Publicēšanas datums:
15.02.2018
Pievienotās datnes:
  1. Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums

Daugavpils pilsētas dome

Adrese

Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401

Reģ.Nr.

90000077325

Kontaktpersona

Vispārējās nodaļas vadītāja Ilga Lauska, tālr.: 65404345, e-pasts: ilga.lauska@daugavpils.lv

Darba laiks

Pirmdiena

No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00

Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena

No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00

Piektdiena

No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00

 

  1. Zemsliekšņa iepirkuma nepieciešamības apzināšanās datums: gada 14.februārī.
  2. Iepirkuma priekšmets: Daugavpils pilsētas domes transportlīdzekļu apdrošināšana 2018.gadā.
  3. Līguma izpildes / pakalpojuma sniegšanas termiņš: 1 (viens) gads no līguma noslēgšanas brīža.
  4. Paredzamā līgumcena: līdz 2500 euro bez PVN.
  5. Precīzs pakalpojuma apraksts ir noteiks Tehniskajā specifikācijā (pielikumā Nr.1).
  6. Pretendentu iesniedzamie dokumenti: Pretendents iesniedz piedāvājumu atbilstoši Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām. Atsevišķu tehnisko piedāvājumu pretendentam sagatavot nav nepieciešams. Parakstot piedāvājumu cenu aptaujā (sagatavotu atbilstoši ziņojuma 2. pielikumam), pretendents apliecina, ka apņemas izpildīt visas tehniskajā specifikācijā izvirzītās prasības. Pasūtītājs izslēgs pretendentu no turpmākas dalības cenu aptaujā, ja:

7.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

7.2. ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

 

  1. Piedāvājuma izvēles kritēriji – piedāvājums ar viszemāko cenu.
  2. Piedāvājums iesniedzams līdz 2018.gada 22.februāra, plkst.10:10 personiski pēc adreses K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, 1.stāvā, Domes informācijas birojā vai elektroniskā veidā uz info@daugavpils.lv . Iesniedzot piedāvājumu elektroniski, piedāvājumam obligāti jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

         Ja piedāvājumu iesniedz personiski, tas iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē/iepakojumā, uz kuras jānorāda:

10.1. pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

10.2. pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese, iepirkuma nosaukums – “Daugavpils pilsētas domes transportlīdzekļu apdrošināšana 2018. gadā”;   

10.3. atzīme: „Neatvērt līdz 2018.gada 22.februāra, plkst.10:10”.

Piedāvājumam jābūt cauršūtam tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Ja Pretendents piedāvājumā iesniedz dokumenta/-u kopiju/-as, kopijas/-u pareizība ir jāapliecina.

Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Citā valodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

Piedāvājums jāparaksta pretendenta paraksttiesīgai personai. Ja piedāvājumu cenu aptaujā paraksta pretendenta pilnvarota persona, pretendenta atlases dokumentiem pievieno attiecīgo pilnvaru.

  1. Citi nosacījumi:

11.1. Piedāvājuma cenā (EUR) jāiekļauj visas pakalpojuma izmaksas (tajā skaitā, bet ne tikai – darba samaksa, peļņa, transporta izdevumi (piegāde), u.c.), nodokļi un nodevas, kas saistītas ar līguma izpildi; atsevišķi jānorāda PVN, ja attiecināms.

11.2. Elektroniskā veidā iesniegtie piedāvājumi, kuri nav parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, atzīstami par neiesniegtiem un netiek izskatīti

11.3. Cenu aptaujā noteiktajā kārtībā pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmetu kopā. Piedāvājumu variantu iesniegšana nav atļauta.

 

PIELIKUMĀ:

1) Tehniskā specifikācija,

2) Pretendenta piedāvājuma veidlapa.

 

Atbildīgā persona: Vispārējās nodaļas vadītāja Ilga Lauska________________15.02.2018.