Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils BJSS volejbola nodaļas trenažieru gremdes tehnikas apmācībai piegāde

Pēdējo reizi informācija atjaunota 26.05.2020, 16:48
Iepirkuma statuss:
Aktīvs
Iepirkuma tips:
Preces
Pasūtītājs:
Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skola
Publicēšanas datums:
16.02.2018
  1. Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums

Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skola

Adrese

Kandavas iela 17a, Daugavpils, LV-5401

Reģ.Nr.

90009242212

Kontaktpersona līguma slēgšanas jautājumos

Direktors Imants Utināns, tālr. 65425346, mob.29364652

e-pasts: daugavpilsbjss@inbox.lv

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos

Metodiķe Jevgenija Dedele, tālr.26355583

e-pasts: daugavpilsbjss@inbox.lv

  1. Iepirkuma priekšmets: Daugavpils BJSS volejbola nodaļai trenažieru gremdes tehnikas apmācībai piegāde
  2. Līguma izpildes termiņš: 2018.gada 31.marts.
  3. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā

4.1. Pretendent ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs;

4.2. Pretendentam ir pieredze tehniskajā specifikācijā minētā pakalpojuma sniegšanā;

4.3. Pretendentam ir jābūt nodrošinātai mājas lapai, lai būtu iespēja iepazīties ar preču klāstu;

4.4. Precīzs pakalpojuma apraksts ir noteiks  tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1);

4.5.Preces tiks iepirktas pa daļām, saskaņā ar Pasūtītāja iepriekšēju pasūtījumu (rakstisku vai mutisku), līgumā noteiktajā kārtībā. Pasūtītājam nav pienākums nopirkt visas tehniskās specifikācijās noteiktās preces;

4.6. Pretendentam nav tiesību mainīt piedāvātās preces aprakstu;

 

5.Pretendentu iesniedzamie dokumenti dalībai aptaujā

5.1. Pretendenta sastādīts finanšu/tehniskais piedāvājums (2.pielikums)

 

6.Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums, kas pilnībā atbilst prasībām;

7.Piedāvājums iesniedzams: līdz 2018.gada 20.februārim, plkst.12.00

8.Piedāvājums var iesniegt:

8.1.personīgi, vai pa pastu pēc adreses Kandavas ielā 17a, Daugavpilī (3.stāvs, kab.305)

8.2.elektroniski (e-pasts: daugavpilsbjss@inbox.lv)

9.Paziņojums par rezultātiem: tiks ievietota Daugavpils pilsētas domei tīmekļa vietnē www.daugavpils.lv , sadaļā “Pašvaldības iepirkumi, konkursi”

 

Pielikumā:

  1. Tehniskā specifikācija;
  1. Finanšu-tehniskā piedāvājuma forma.                                                                            

  

 

1.pielikums

Tehniskā specifikācija

 

Veicamā darba uzdevumi: Daugavpils BJSS volejbola nodaļai trenažieru gremdes tehnikas apmācībai piegāde;

Pasūtījuma izpildīšana: 2018.gada 31.marts

 

 

Nr.p.k.

Nosaukums

Apraksts

Mērvienība

1.

Volejbola trenažieris gremdes apmācībai

 

 

 

Volejbola trenažieris gremdes apmācībai

-        automātiskā bumbu padeve no augšējā groza

-        regulējams augstums no 1,5m līdz 3,2m (bumbas centrs)

-        pārvietojams (mobils), uz riteņiem

-        minimālais bumbu skaits grozā: 11 bumbas

-        svars līdz 50kg

 

2 gab.

 

 

 

Tehnisko specifikāciju sagatavoja

Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas metodiķe                                                         J.Dedele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Pielikums

 

2018.gada ____._______________, Daugavpilī

 

 

FINANŠU - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Piedāvājam piegādāt Daugavpils BJSS volejbola nodaļai trenažierus gremdes tehnikas apmācībai

 

Kam:

Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolai,

Kandavas iela 17a, Daugavpils, LV-5401

Pretendenta nosaukums,

Reģ. Nr.

 

Adrese:

 

Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts:

 

Datums:

 

Pretendenta Bankas rekvizīti:

 

 

Nr.p.k.

Nosaukums

Apraksts

Mērvienība

Cena bez PVN

1.

Volejbola trenažieris gremdes apmācībai

 

 

 

Volejbola trenažieris gremdes apmācībai

-        automātiska bumbu padeve no augšējā groza

-        regulējams augstums no 1,5m līdz 3,2m (bumbas centrs)

-        pārvietojams (mobils), uz riteņiem

-        minimālais bumbu skaits grozā 11 bumbas

-        svars līdz 50kg

 

2 gab.

 

Kopā:

 

 

 

 

  1. Mēs apliecinām, kā:
  • Līguma izpildes termiņš līdz 2018 gada 31.martam;
  • Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
  • Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskās specifikācijās norādītās prasības;

 

 

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

Vārds, uzvārds, amats

 

Paraksts

 

Datums