Šobrīd Daugavpilī

„Gaiteņu un kāpņu telpu remontdarbu veikšana Daugavpils Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestādē”

Pēdējo reizi informācija atjaunota 26.05.2020, 16:48
Iepirkuma statuss:
Aktīvs
Iepirkuma tips:
Būvdarbi
Pasūtītājs:
Daugavpils Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestāde
Publicēšanas datums:
19.02.2018
 1. Pasūtītājs:

 

Pasūtītāja nosaukums

Daugavpils Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestāde

Adrese

Gaismas iela 9, Daugavpils, LV-5414

Nodokļa maks. Reģ.Nr.

LV90009737220

Kontaktpersona līguma slēgšanas jautājumos

Vadītāja Elita Ševčenko, tālr.65434451

e-pasts: sevcenkoe@inbox.lv

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos

Saimniecības vadītājs Igors Kurelass, tālr. 65433199, m.t. 29484963

 1. Tirgus izpētes priekšmets: Gaiteņu un kāpņu telpu remontdarbu veikšana Daugavpils Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestādē saskaņā ar tehnisko specifikāciju.
 2. Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, elektroniski uz e-pastu sevcenkoe@inbox.lv vai personīgi Gaismas ielā 9, Daugavpilī, vadītājas vai saimniecības vadītājas kabinetā, līdz gada 23.februārī plkst. 16:00.
 3. Paredzamā līguma izpildes termiņš: Līgums darbojas līdz 28.04.2017. un ir derīgs no tā parakstīšanas brīža, un ir spēkā līdz remontdarbu izpildīšanai pilnā apjomā kā paredzēts līgumā noteiktajā izpildes termiņā.
 4. Piedāvājumā jāiekļauj:
 • pretendenta rakstisks pieteikums par dalību tirgus izpētes procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts) – 1.pielikums;
 • finanšu piedāvājums, aizpildot tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.2). Cena jānorāda euro bez PNV 21%. Cenā jāiekļauj visas darba izmaksas.
 1. Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu, kas pilnībā atbilst prasībām.

7.      Ar lēmumu varēs iepazīties Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes mājas lapā: www.izglitiba.daugavpils.lv sadaļā „Publiskie iepirkumi” vai Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv .

 

Daugavpils Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja                           E.Ševčenko                              

 

Pielikums Nr.1

PIETEIKUMS

Daugavpilī

Komersants

___________________________________________________________________________

                                                                   (nosaukums)

Reģistrācijas Nr. _____________________________________________________________

Juridiskā adrese ___________________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. ________________________________________

tālr.,fakss___________________________ e-pasts__________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

_________________________________________________________________________

Bankas rekvizīti _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

 1. Piesakās piedalīties publisko iepirkumu likumā nereglamentētajā iepirkumā Gaiteņu un kāpņu telpu remontdarbu veikšana Daugavpils Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestādē”, identifikācijas numurs DRugPII 1-6/8, piekrīt nosacījumiem un garantē to un normatīvo aktu prasību izpildi. Pieteikuma iesniegšanas noteikumi ir skaidri un saprotami.
 2. ______________________(uzņēmuma nosaukums) apliecina, ka:
  • visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;
  • nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
  • nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties iepirkumā un izpildīt izvirzītās prasības;

 

Vārds, uzvārds,  amats

 

Paraksts, Datums