Šobrīd Daugavpilī

„Apkures sistēmas remonts ar regulēšanas aparatūras uzstādīšanu Daugavpils 17.vidusskolas ēkā Valmieras ielā 5”

Pēdējo reizi informācija atjaunota 26.05.2020, 16:48
Iepirkuma statuss:
Aktīvs
Iepirkuma tips:
Būvdarbi
Pasūtītājs:
Daugavpils 17.vidusskola
Publicēšanas datums:
19.02.2018

UZAICINĀJUMS

iesniegt piedāvājumu

 

 1. Pasūtītājs.

Daugavpils 17.vidusskola

Valmieras  ielā 5, Daugavpilī, LV-5401

Tālruņu Nr.: 65407423; 27018960

Fakss: 65407431

e-pasts: biruta.visnevska@ip.daugavpils.lv

             dipceltnieks@inbox.lv        

Mājas lapa: www.izglitiba.daugavpils.lv

Kontaktpersona: Ivars Šķiņčs, tālr.27018960

                                       Iepirkuma identifikācijas Nr.DPIP2018/9M

„Apkures sistēmas remonts ar regulēšanas aparatūras uzstādīšanu Daugavpils 17.vidusskolas ēkā Valmieras ielā 5”

 1. Iepirkuma priekšmeta apraksts:

2.1 Apkures sistēmas remonts ar regulēšanas aparatūras uzstādīšanu Daugavpils 17.vidusskolas ēkā Valmieras ielā 5,  saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (2.pielikums)

 1. Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, faksu, elektroniski vai personīgi Saules ielā 7, Daugavpilī, kabinetā Nr.18 vai 12, līdz 2017.gada 26.februārim plkst.11.00.
 2. Paredzamais darbu izpildes termiņš: 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju laika posmā no 2018.gada 1.jūnija līdz 15.augustam.
 3. Piedāvājumā jāiekļauj:

5.1.pretendenta rakstisks iesniegums par dalību iepirkumu procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts) (1.pielikums);

 • Būvprakses sertifikāti:
 • Apkures un ventilācijas sistēmu ierīkošanas būvdarbu vadīšana;

 

                   5.3.     Profesionālās apdrošināšanas polises, atbilstoši Būvniecības likuma 13.10.punktam un MK noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām.

                   5.4.   Apliecība par apmācības programmas apguvi darba aizsardzības jautājumos.

 1. Finanšu piedāvājumā cena jānorāda euro bez PNV 21%. Cenā jāiekļauj visas izmaksas.

 

Būvdarbu izmaksu tāmes jāizstrādā saskaņā ar 03.05.2017. MK noteikumiem Nr. 239

   „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501- 17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””. 

 

7.Pasūtītāja/ ēkas lietotāja apstiprināts apliecinājums par objektu apskates veikšanu.

8.Ar lēmuma pieņemšanu var iepazīties mājas lapā: www.izglitiba.daugavpils.lv.; www.daugavpils.lv

 

 

 

 

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja                                                                B.Višņevska

tālr.65407423

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  1.pielikums

 

 

 

PIETEIKUMS

Daugavpilī

Vārds, uzvārds

___________________________________________________________________________

                                                                   

Deklarētā dzīves vieta___________________________________________________________________________

tālrunis_________________________ e-pasts__________________________________

Bankas rekvizīti ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ar šī pieteikuma iesniegšanu piesakos piedalīties iepirkumā „Apkures sistēmas remonts ar regulēšanas aparatūras uzstādīšanu Daugavpils 17.vidusskolas ēkā Valmieras ielā 5”, identifikācijas numurs DPIP2018/9N, piekrītu visiem Darba uzdevumā uzrādītajiem darbiem  un garantē Darba uzdevumā  uzrādīto darbu un normatīvo aktu prasību izpildi. Iepirkuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

Apliecina, ka:

 • visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;
 • nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
 • nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties iepirkumā un izpildīt izvirzītās prasības;

Vārds, uzvārds, amats

 

Paraksts, Datums