Šobrīd Daugavpilī

„Par papildaprīkojuma uzstādīšanu siltummezglā un cauruļvadu izolācijas atjaunošanu Daugavpils pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādē, Raipoles ielā 8”

Pēdējo reizi informācija atjaunota 26.05.2020, 16:48
Iepirkuma statuss:
Aktīvs
Iepirkuma tips:
Pakalpojumi
Pasūtītājs:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde
Publicēšanas datums:
20.02.2018

20.02.2018. Nr.DPIP2018/10N

 

 

 

 

UZAICINĀJUMS

iesniegt piedāvājumu

 

 1. Pasūtītājs.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde

Saules ielā 7, Daugavpilī, LV-5401

Tālruņu nr.: 65440574; 65440576; 65407423

Fakss: 65407431

e-pasts: izglitibas@ip.daugavpils.lv

             biruta.visnevska@ip.daugavpils.lv

             romualds.vaisla@inbox.lv

Mājas lapa: www.izglitiba.daugavpils.lv

Kontaktpersona: Romualds Vaišļa, tālr.nr.: 65440574

                            

                                       Iepirkuma identifikācijas Nr.DPIP2018/10N

„Par papildaprīkojuma uzstādīšanu  siltummezglā un cauruļvadu izolācijas atjaunošanu Daugavpils pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādē, Raipoles ielā 8”

 1. Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Par papildaprīkojuma uzstādīšanu  siltummezglā un cauruļvadu izolācijas atjaunošanu Daugavpils pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādē, Raipoles ielā 8, saskaņā ar Darba uzdevumu – 2.pielikums.

 1. Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, faksu, elektroniski vai personīgi Saules ielā 7, Daugavpilī, kabinetā Nr.18 līdz 2018.gada 26.februārim plkst.11.00.
 2. Paredzamā līguma izpildes termiņš: 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas
 3. Piedāvājumā jāiekļauj:
 • pretendenta rakstisks iesniegums par dalību iepirkumu procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts)- 1.pielikums;
 • pretendents iesniedz:
  1. Būvprakses sertifikāti:

- „Apkures un ventilācijas sistēmu ierīkošanas būvdarbu vadīšana”

 1.    Profesionālās apdrošināšanas polises, atbilstoši Būvniecības likuma 13.10.punktam un MK noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām.
 2. Apliecība par apmācības programmas apguvi darba aizsardzības jautājumos.
 3. Pasūtītāja/ ēkas lietotāja apstiprināts apliecinājums par objektu apskates veikšanu.

 

 • finanšu piedāvājumā cena jānorāda euro bez PNV 21%. Cenā jāiekļauj visas  izmaksas.
 • Ar  lēmumu var iepazīties mājas lapā: www.izglitiba.daugavpils.lv; www.daugavpils.lv

 

 

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja                                                                B.Višņevska

tālr.65407423

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

                                                                                                                                 1.pielikums

 

 

 

PIETEIKUMS

Daugavpilī

Komersants

___________________________________________________________________________

                                                                   (nosaukums)

Reģistrācijas Nr. _____________________________________________________________

Juridiskā adrese ___________________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. ________________________________________

tālr.,fakss___________________________ e-pasts__________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

___________________________________________________________________________

Bankas rekvizīti ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā „Par papildaprīkojuma uzstādīšanu  siltummezglā un cauruļvadu izolācijas atjaunošanu Daugavpils pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādē, Raipoles ielā 8”, identifikācijas numurs DPIP2018/10N, piekrīt visiem Darba uzdevumā uzrādītajiem darbiem  un garantē Darba uzdevumā  uzrādīto darbu un normatīvo aktu prasību izpildi. Iepirkuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

 1. _____________(uzņēmuma nosaukums)apliecina, ka:
  • visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;
  • nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
  • nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties iepirkumā un izpildīt izvirzītās prasības;

Vārds, uzvārds, amats

 

Paraksts, Datums

 


2.pielikums

DARBA UZDEVUMS

 

Par papildaprīkojuma uzstādīšanu izglītības iestādes siltummezglā un cauruļvadu  izolācijas atjaunošanu saskaņā 2018. gada 8. februāra Daugavpils pilsētas domes attīstības departamenta vēstuli Nr.6.1-1/AD 006 ”

 

Objekta nosaukums: Daugavpils 3. pirmsskolas izglītības iestāde, Raipoles ielā 8, Daugavpilī.

Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde

 1. Darbu apraksts

N.p.k.

Veicamie darbi

Daudzums

1.               

Veikt esošā siltummezgla modernizāciju nepieciešamā apjomā, saskaņā ar tehnisko dokumentāciju (sk. Darba uzdevuma pielikumu Nr. 1) un atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajām montāžas un ekspluatācijas normatīvo dokumentu prasībām.

sk. siltummezgla avārijas darbu saraksts, kas norādīts tehniskajā dokumentācijā

2.               

Karstā ūdens cauruļvadu Dn50  “PAROC” izolācijas (biezums 50 mm) uzstādīšana

 

155 m

 

3.               

Aukstā ūdens cauruļvadu Dn50  pretkondensāta izolācijas no grūti degoša, pašnodziestoša slēgtu poru polietilēna(biezums  9 mm)  uzstādišana

 

183 m

 

4.

Pielikumi: 1. Tehniskā dokumentācija .

 

1.komp.

 

Piezīmes:

1.Darba apjomus Pretendents profesionāli precizē uz vietas.

2.Pretendentam jādod pilna apjoma tendera cenu piedāvājums, ieskaitot darbus un materiālus,  kas nav norādīti darba uzdevumā, bet ir nepieciešami siltummezgla modernizācijai un cauruļvadu  izolācijas atjaunošanai, lai kvalitatīvi izpildītu visus darbus un nodotu tos Pasūtītājam noteiktā   kvalitātē, kārtībā un termiņā, t.sk. būvgružu utilizācija.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes enerģētiķis                                                      

 R. Vaišļa