Šobrīd Daugavpilī

Sociālās rehabilitācijas, atbalsta un konsultatīvās programmas nodrošināšana ģimenēm ar bērniem krīzes situācijā, audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem 2018.-2019.gadā

Pēdējo reizi informācija atjaunota 26.05.2020, 16:48
Iepirkuma statuss:
Aktīvs
Iepirkuma tips:
Pakalpojumi
Pasūtītājs:
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Publicēšanas datums:
20.02.2018
Pievienotās datnes:

1.     Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests”

Adrese

Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401

Reģ.nr.

90001998587

Kontaktpersona

Juriste Viktorija Lasija, tālrunis: +371 654 40916, e-pasts: viktorija.lasija@socd.lv

Faksa nr.

+371 654 40930

Darba laiks

Pirmdiena

No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00

Otrdiena, Trešdiena,

Ceturtdiena

No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00

Piektdiena

No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00

 

 1. Zemsliekšņa iepirkums tiek veikts nepiemērojot Publisko iepirkumu likuma prasības ievērojot Publisko iepirkumu likuma 10.panta otrajā daļā noteikto. (CPV kods – 85312000-9 (sociālie pakalpojumi bez izmitināšanas iespējām)).
 2. Iepirkuma priekšmets: Sociālās rehabilitācijas, atbalsta un konsultatīvās programmas nodrošināšana ģimenēm ar bērniem krīzes situācijā, audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (pielikums) un līguma projekta (4.pielikums) nosacījumiem.
 3. Paredzamā kopējā līgumcena: līdz EUR 48 000.00 (ar PVN, ja PVN tiek piemērots). Cenā jāiekļauj visi ar pakalpojuma sniegšanu saistītie izdevumi, t.sk, nodokļi, nodevas, administratīvās izmaksas (piemēram, transporta izdevumi, visa veida sakaru izmaksas u.c.), riski uc. izmaksas. Papildu izmaksas līguma darbības laikā netiks pieļautas. Finanšu piedāvājumam jabūt izteiktam euro ar ne vairāk kā 2 (divām) zimēm aiz komata.
 4. Pakalpojuma apraksts norādīts Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums).
 5. Zemsliekšņa iepirkuma nepieciešamības apzināšanas datums: 02.2018.
 6. Līguma izpildes termiņš: viens gads.
 7. Līguma izpildes vieta: Daugavpils pilsētas administratīvā teritorija.
 8. Nosacījumi pretendenta dalībai zemsliekšņa iepirkumā:
  • Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

 

 • ir konstatēts, ka kandidātam pieteikumu un pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā;
 • ir pasludināts kandidāta vai pretendenta maksātnespējas process, apturēta kandidāta vai pretendenta saimnieciskā darbība, kandidāts vai pretendents tiek likvidēts.
 • Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, tai skaitā Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā.
 • Pretendentam ir piešķirts Sabiedriskā labuma organizācijas statuss, saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu.
 • Pakalpojuma sniedzējam un to piesaistītajiem speciālistiem iepriekšējo trīs gadu laikā ir pieredze sociālo pakalpojumu nodrošināšanā ģimenēm krīzes situācijās un darbā ar audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem.
 • Pakalpojuma sniedzējs nodrošina pakalpojuma sniegšanai sekojošus speciālistus:
  • sociālais darbinieks, kam ir otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajā darbā un darba pieredze sociālajā darbā ar krīzes ģimenēm, audžuģimenēm, adoptētājiem un/vai aizbildņiem iepriekšējo trīs gadu laikā;
  • ģimenes terapeits vai psihologs, ar augstāko profesionālo izglītību psiholoģijā, kam ir ģimenes terapeita kvalifikācija un darba pieredze 5 gadi terapeita praksē kā arī darbā ar vismaz 5 audžuģimenēm, adoptētājiem un/vai aizbildņiem iepriekšējo trīs gadu laikā;
  • psihologs ar maģistra grādu psiholoģijā un darba pieredzi vismaz 5 gadi, kā arī pieredze darbā ar audžuģimeņu, adoptētāju un/vai aizbildņu konsultēšanu iepriekšējo trīs gadu laikā;
  • psihoterapeits ar augstāko profesionālo izglītību psiholoģijā, kam ir psihoterapeita kvalifikācija un darba pieredze psihoterapeita praksē darbā ar vismaz 5 audžuģimenēm, adoptētājiem un/vai aizbildņiem iepriekšējo trīs gadu laikā;
  • narkologs – ārstniecības persona ar atbilstošu  izglītību un sertifikātu;
  • supervīzors – ar otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību sociālajā darbā vai psiholoģijā un darba pieredzi darbā ar krīzes ģimenēm, audžuģimenēm, adoptētājiem un/vai aizbildņiem iepriekšējo trīs gadu laikā, ar iegūto izglītību supervīzijā un veikto supervīzijas praksi;
  • ģimenes asistents- Pretendents nodrošina, ka pakalpojuma sniegšanai piesaistītajiem speciālistiem ir augstākā izglītība sociālajā darbā, sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas jomā, augstākā izglītība pedagoģijā vai psiholoģijā, vai arī profesionāla vidējā izglītība sociālās vai veselības aprūpes jomā un vēlams, ka iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir pieredze pakalpojuma sniegšanā jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes, kuriem nav pietiekami prasmju un iemaņu patstāvīgas dzīves uzsākšanai, un/vai ģimenēm, kurām nav pietiekamu prasmju un iemaņu bērnu audzināšanā un aprūpē, kurām nepieciešams atbalsts un apmācība sociālo prasmju apgūšanā, tai skaitā nodarbinātības jautājumu risināšanā;
  • krīzes intervences pakalpojuma speciālisti - Pretendents līguma izpildē piesaista (nodrošina) tehniskā specifikācijā norādītos kvalifikācijas speciālistus, kuriem iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir pieredze līdzīgu pakalpojumu sniegšanā;
  • Lektors- „Bērnu emocionālajā audzināšanā un attīstībā” (BEA apmācību vadītājs)- ar atbilstošu sertifikātu BEA grupu vadītājs;
  • Lektors – „Ceļvedis audzinot pusaudzi” (CAP apmācību vadītājs)- ar atbilstošu sertifikātu.
 1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības zemsliekšņa iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:
  • pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;
  • pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;
  • pretendents nav iesniedzis šī ziņojuma 9.sadaļā pieprasītos dokumentus;
  • pretendenta piedāvājums neatbilst tehniskās specifikācijas un šajā ziņojumā minētajām prasībām.
 2. Piedāvājumu vērtēšana un lēmumu pieņemšana:

11.1. Iepirkuma komisija vērtē tikai tos piedāvājumus, kas iesniegti šajā ziņojumā paredzētajā termiņā un kārtībā.

11.2. Iepirkuma komisija veic visu pretendentu atbilstības pārbaudi ziņojumā noteiktajiem kritērijiem.

11.3. Vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pēc savas izvēles var noteikt metodes, ar kurām pārbaudīt piedāvājumā sniegtās informācijas patiesumu. Iepirkuma komisija bez tālākas izskatīšanas noraidīs to pretendentu piedāvājumus, kuros, pēc iepirkuma komisijas konstatētā, ir sniegtas nepatiesas ziņas, vai par kuriem iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā nav sniegta izskaidrojošā informācija, ja tāda tikusi pieprasīta.

11.4. Lai pārliecinātos, vai pretendenta piedāvājums atbilst šajā ziņojumā noteiktajām piedāvājuma noformējuma prasībām, iepirkuma komisija veiks ziņojuma 12.2.punktā noteikto prasību pārbaudi. Iepirkuma komisija var bez tālākas izskatīšanas noraidīt to pretendentu piedāvājumus, kurus tā, vadoties pēc ziņojumā noteiktajām piedāvājuma noformēšanas prasībām, būs atzinusi par neatbilstošiem, t.i., ja tiks konstatēta tāda piedāvājuma neatbilstība noformējuma prasībām, kas var būtiski ietekmēt turpmāko lēmumu pieņemšanu attiecībā uz pretendentu (piedāvājums nav parakstīts, piedāvājumam trūkst dokumentu, dokumenti nav atbilstoši iesieti un to lapas ir iespējams atdalīt u.c.).

11.5. Lai pārliecinātos, vai pretendents atbilst ziņojumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām, iepirkuma komisija veiks ziņojuma 9.sadaļā un 12.3. punktā noteikto prasību un dokumentu pārbaudi. Iepirkuma komisija bez tālākas izskatīšanas noraidīs to pretendentu piedāvājumus, kurus tā, vadoties pēc ziņojumā noteiktajām prasībām pretendentiem, būs atzinusi par neatbilstošiem.  

11.6. Lai pārliecinātos, vai pretendenta tehniskais piedāvājums atbilst tehniskajai specifikācijai, iepirkuma komisija veiks tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi ziņojuma 12.3.4.punktā noteiktajam un tehniskās specifikācijas prasībām. Nepieciešamības gadījumā iepirkuma komisija var veikt pakalpojuma sniegšanai paredzēto telpu pārbaudi. Iepirkuma komisija bez tālākas izskatīšanas noraidīs to pretendentu piedāvājumus, kurus tā, vadoties pēc ziņojumā noteiktajām specifikācijas prasībām, būs atzinusi par neatbilstošiem vai, kuri būs iesnieguši tikai apliecinājumu par tehniskās specifikācijas izpildi, bet nebūs precīzi norādījuši, veidu kā tehniskās specifikācijas prasības tiks izpildītas.

11.7. Vērtējot finanšu piedāvājumus, iepirkuma komisija pārbaudīs, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja iepirkuma komisija konstatēs aritmētiskās kļūdas, tā veiks pārrēķinu un turpmākajā vērtēšanas procesā izmantos labotās cenas. Par aritmētisko kļūdu labojumiem Pasūtītājs informēs pretendentu.

11.8. Iepirkumu komisija līguma slēgšanas tiesības piešķirs pretendentam, kurš atbilst ziņojumā noteiktajām prasībām un kura piedāvājums ir ar viszemāko cenu.

11.9. Ja vairāki pretendenti ir iesnieguši piedāvājumu ar vienādu viszemāko cenu, līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kura piesaistītajiem speciālistiem ir ilgstošāka pieredze darbā ar krīzes situācijā nonākušām ģimenēm, audžuģimenēm, aizbildņiem un/vai adoptētājiem.

 1. Piedāvājuma iesniegšana un noformējums:

12.1. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek noteikts līdz 2018.gada 28.februārim plkst.10:00.  Piedāvājumu iesniegšanas vieta – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Sociālais dienests”, Vienības ielā 8, 1.kab. (pie sekretāres), Daugavpilī, LV-5401, iesniedzot personīgi darba dienās:  

 

Pirmdiena

No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00

Otrdiena, Trešdiena,

Ceturtdiena

No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00

Piektdiena

No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00

 

 vai līdz iepriekš minētajam termiņam nogādājot ar citiem līdzekļiem.

12.2. Piedāvājuma dokumentiem jābūt noformētiem atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam, 2010.gada 28.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām un citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas vai tulkojumus, tas ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir  cauršūts vai caurauklots. Tiem jābūt cauršūtiem, ar numurētām lapām un jāiesniedz slēgtā, aizzīmogotā aploksnē ar norādi „Sociālās rehabilitācijas, atbalsta un konsultatīvās programmas nodrošināšana ģimenēm ar bērniem krīzes situācijā, audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem 2018.-2019.gadā”. Neatvērt līdz 2018.gada 28.februārim plkst.10:00, kā arī pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese.

12.3. Pretendentiem 12.1.punktā norādītajā laikā un vietā ir jāiesniedz:

12.3.1. pieteikums piedalīties iepirkumā, kas sagatavots saskaņā ar 2.pielikumā pievienoto veidlapu. Pieteikumu paraksta persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības vai tās pilnvarota persona, pievienojot normatīvajos aktos noteiktā kartībā noformētu pilnvaru;

 • pretendenta un/vai tā piesaistīto speciālistu iepriekšējo trīs gadu laikā sniegto pakalpojumu saraksts, kas apliecina, ka tam ir pieredze darbā ar krīzes ģimenēm, audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem, norādot pakalpojuma pasūtītāju, līguma izpildes laiku, pakalpojuma apjomu, pasūtītāja kontaktpersonu;
 • pakalpojumu sniegšanai piesaistītā personāla saraksts, (norādot speciālista vārdu un uzvārdu, amatu iepirkuma līguma izpildē un kvalifikāciju), kam pievienoti tajā norādīto speciālistu CV un izglītību apliecinošas dokumentu kopijas;
 • Tehniskais piedāvājums, kas ir pakalpojuma apraksts, kurā atspoguļota pakalpojuma atbilstība visām tehniskās specifikācijas prasībām, tai skaitā sniedzot informāciju par atbilstību normatīvo aktu prasībām, pakalpojuma sniegšanas adresi, pakalpojuma sniegšanai paredzētajām telpām, speciālistu darba organizāciju, speciālistu darba metodes, semināru/apmācību/pasākumu programmas, pakalpojuma dokumentēšanu un dokumentu glabāšanu, klientu un sniegtā pakalpojuma novērtēšanas metodēm u.c. prasību izpildi.
 • Finanšu piedāvājums, kas sagatavots saskaņā ar 3.pielikumu.

 

 1. Informācija par rezultātiem: tiks ievietota Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” mājaslapā www.socd.lv.

 

 1. Iepirkuma līguma slēgšana

14.1.    Līgums tiek slēgts ievērojot 4.pielikumā pievienoto līguma projektu. Pievienotā līguma projekta nosacījumi ir ņemami vērā sagatavojot piedāvājumu.

 • Pretendentam, kuriem piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, Līgums jāparaksta piecu darba dienu laikā, skaitot no Pasūtītāja, kura interesēs tiek veikts iepirkums, uzaicinājuma dienas. Ja norādītajā termiņā iepirkuma pretendents neparaksta līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt līgumu.

 

 

 

Pielikumā:

 

 

 

 1. Pielikums: Tehniskā specifikācija;
 2. Pielikums: Pieteikumu veidlapa;
 3. Pielikums: Finanšu piedāvājuma veidlapa;
 4. Pielikums: Iepirkuma līguma projekts.

 

 

Ziņojums sagatavots 19.02.2018.

Komisijas priekšsēdētājs:                                                                          V.Loginovs

 

Komisijas locekli:                                                                                      V.Lasija

 

                                                                                                                    L.Krasņikova

 

                                                                                                                    T.Jurāne

 

                                                                                                L.Gadzāne

                                                                                                                   

                                                                                                                    D.Umbraško

 

                                                                                                                    N.Laganovska

                                                                                                                       

                                                                                                                   

                                   


 

1.Pielikums

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

I  Pakalpojuma apraksts

 1. Pakalpojuma mērķis

Nodrošināt psihosociālu, izglītojošu un informatīvu atbalsta sistēmu audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem, lai uzlabotu un attīstītu audžuģimeņu, aizbildņu un adoptētāju funkcionēšanu un bērna aprūpes kvalitāti.

Nodrošināt personai (ģimenei) atbalstu un palīdzību mājokļa, nodarbinātības, izglītības, atkarības, veselības problēmu risināšanā, sociālo un sadzīves prasmju attīstīšanā, kā arī bērnu aprūpē un audzināšanā.

Daugavpils pilsētā nodrošināt krīzes intervences pakalpojumu ģimenes dzīvesvietā, organizējot speciālistu intervenci krīzes situācijā nonākušām ģimenēm, sniedzot ģimenes vajadzībām atbilstošu sociālpsiholoģisko atbalstu, kā arī piesaistot nepieciešamos pakalpojumus, lai mazinātu, novērstu bērna/u izņemšanu no ģimenes vai veicinātu atgriešanos tajā.

Jaunu audžuģimeņu piesaistes pasākumu īstenošana.

 

 1. Mērķa grupa

2.1. Tiešā mērķa grupa:

2.1.1. Daugavpils pašvaldības audžuģimenes, aizbildņu ģimenes, adoptētāju ģimenes un viņu ģimenes locekļi, audžuģimenes, aizbildņi kurās ir ievietoti Daugavpils pašvaldībā deklarētie bērni un viņu ģimenes locekļi;

2.1.2. Daugavpils pašvaldībā deklarētās ģimenes, kuras vēlas iegūt audžuģimenes, aizbildņa statusu;

2.1.3. Daugavpils pašvaldībā deklarētas ģimenes, par kurām  bāriņtiesa (turpmāk – BT) ir pieņēmusi vienpersonisko lēmumu par aizgādības tiesību pārtraukšanu, vai bērns/i nogādāti drošā vidē;

2.1.4.ģimenes, kurās ir risks bērnam nonākt ārpusģimenes aprūpē un saņemta informācija no BT,  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais diensts” (turpmāk – DSD) par šādu iespējamo risku.

2.1.5. Jaunieši pēc ārpusģimenes aprūpes līdz 24 gadu vecumam, (kuriem ārpusģimenes tika nodrošināta ar Daugavpils pilsētas bāriņtiesas lēmumu), kuriem nav pietiekamu prasmju un iemaņu patstāvīgas dzīves uzsākšanai;

2.1.6. Daugavpils pašvaldībā deklarētās ģimenes, kurām nav pietiekamu prasmju un iemaņu bērnu audzināšanā un aprūpē;

2.2. Netiešā mērķa grupa:

2.2.1. ģimenes

2.2.2. sabiedrība

2.2.3.institūcijas

 

 1. Pakalpojuma sniedzējs

Sociālā pakalpojuma sniedzējs ir reģistrēts Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā konkrētā sociālā pakalpojuma sniegšanai un sniedz pakalpojumu saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Ministru kabineta 21.04.2008. noteikumiem Nr.288 „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība”, Ministru kabineta 13.06.2017. noteikumiem Nr.338 „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” un Ministru kabineta 27.06.2017. noteikumiem Nr.385 „Noteikumi par sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrēšanu” un citiem spēkā esošiem tiesību aktiem. 

Daugavpils pilsētas domes 08.06.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.21 “Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pakalpojumi”, un Daugavpils pilsetas domes 08.12.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.47 “Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti” un citiem spēkā esošiem tiesību aktiem. 

 

 

II  Pakalpojuma saturs

 1. Sociālā atbalsta un konsultāciju pakalpojumi

Pakalpojuma apjoms gadā. Pakalpojuma sniegšanas laika mērvienība 1 stunda ir 60 minūtes.

Pakalpojums tiek apmaksāts par sniegtām konsultācijām un atbalsta pakalpojumiem.

 

4.1.  Atbalsta pakalpojumi ģimenēm krīzes situācijā, audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem:

4.1.1. sociālā darbinieka konsultācijas, atbalsts, uzraudzība tai skaitā speciālistu un resursu piesaiste konkrēta gadījuma risināšanai, individuālas konsultācijas pieaugušajiem un bērniem, nepieciešamās informācijas (darbība, sasniegumi, uzlabojumi) fiksēšana klienta lietā, veikto pasākumu un sniegto pakalpojumu izvērtēšana, stapinsticionālās tikšanās organizēšana, sadarbības veidošana ar DSD un BT, konsultācija krīzes situācijā dzīvesvietā, t.sk. konsultācija dzīvesvietā ģimenēm, kuras nonākušas krīzes situācijā -  240  stundas;

t.sk. sociālā darbinieka konsultāciju var saņemt audžuģimene/persona, kura  vēlas iegūt audžuģimenes statusu,  ģimene/persona, kura vēlas ņemt aizbildnībā Daugavpils pašvaldībā deklarētu bērnu, bioloģiskā ģimene, kura vēlas atgūt aizgādības tiesības par audžuģimenē vai aizbildnībā ievietotu bērnu.

4.1.2. izglītojošie semināri ģimenēm, BEA apmācības ar mērķi pilnveidot vecāku prasmes bērnu emocionālajā audzināšanā un attīstībā (1 semināra ilgums 30 stundas), pakalpojums tiek sniegts kopumā līdz 10 tikšanās reizēm.

4.1.3. izglītojošie semināri, CAP apmācības “Ceļvedis audzinot pusaudzi” lai sniegtu vecākiem izpratni par to, kas pusaudžiem šajā vecumposmā ir svarīgs, kas ar viņiem notiek un kā vecākiem veidot veiksmīgu sadarbību ar saviem bērniem ( programma ietver 10 tēmas, kopā 7 nodarbības, 30 stundas);

4.1.4. bērnu uzraudzība vecāku semināra laikā 60 stundas;

4.1.5. psihoterapeita konsultācijas 200 stundas;

4.1.6. ģimenes terapeita konsultācijas 200 stundas;

4.1.7. atzinumu un klienta izvērtējuma sagatavošana pēc DSD vai BT  pieprasījuma 40 stundas;

4.1.8. grupas pusaudžiem ar uzvedības grūtībām (2x mēnesī pa 3 stundām)- 72 stundas;

4.1.9. nometne riska jauniešiem vecumā no 7-18.gadi – 7dienas (līdz 40 personām);

4.1.10. Ziemassvētku pasākums ģimenēm, audžuģimenēm un aizbildņiem, ar mērķi veicināt dažādu sociālo grupu pārstāvju kopīgas aktivitātes, kopumā līdz 200 dalībniekiem.

 

4.2.  Ģimenes asistenta pakalpojums:

4.2.1. Pakalpojums tiek sniegts 15 ģimenēm (līdz 200 stundām vienai ģimenei) - 3000 stundas;

4.2.2. Pakalojums tiek sniegts jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās (no 18 līdz 24 gadiem) - 270 stundas;

4.2.3. Pakalpojuma sniegšanas laika mērvienība 1 stunda ir 60 minūtes.

4.2.4. Sociālā darba un sociālās rehabilitācijas atbalsta pakalpojumi (atbilstoši konkrētā klienta vajadzībām un DSD nosūtījumā noteiktajam):

       4.2.4.1. atbalsts un palīdzība mājokļa jautājumu risināšanā;

       4.2.4.2. atbalsts un palīdzība nodarbinātības jautājumu risināšanā;

       4.2.4.3. atbalsts un palīdzība izglītības jautājumu risināšanā;

       4.2.4.4. atbalsts un izglītošana budžeta plānošanā;

       4.2.4.5. atbalsts un palīdzība atkarības problēmu risināšanā;

       4.2.4.6. atbalsts un palīdzība veselības problēmu risināšanā;

       4.2.4.7. atbalsts un palīdzība sociālo prasmju attīstīšanā (saskarsme un komunikācija ar fiziskām un juridiskām personām, spēja noformulēt vajadzības, orientēšanās sociālajā vidē, spēja izmantot resursus, sociālā aktivitāte u.c.);

       4.2.4.8. atbalsts pašaprūpes prasmju attīstīšanā (personīgā higiēna, ārējais izskats un apģērbs u.c.); atbalsts sadzīves prasmju attīstīšanā (ēst gatavošana, veļas mazgāšana, mājokļa uzkopšana/iekārtošana, iepirkšanās, samaksa par mājokli, laika plānošana u.c.);

        4.2.4.9. atbalsts un palīdzība bērnu aprūpes un audzināšanas prasmju attīstīšanā un uzlabošanā (asistēšana, atbalsts un palīdzība bērna aprūpes un higiēnas nodrošināšanā, izglītojošs un emocionāls atbalsts un asistēšana bērna un mātes rotaļu organizēšanā, asistēšana un izglītošana bērna veselības aprūpes nodrošināšanā, izglītojošs atbalsts vecāka veselības aprūpes jautājumu risināšanā, izglītojošs atbalsts izpratnes veidošanai par bērna vispārējo attīstību, vecumposma īpatnībām un vajadzībām);

       4.2.4.10. ģimenes asistenta tikšanās ar sociālo darbinieku 1 stunda mēnesī.

 

4.3.  Krīzes intervences pakalpojums:

4.3.1. Pakalpojums tiek sniegts līdz 5 ģimenēm (pakalpojuma apjoms katrai ģimenei tiek noteikts saskaņā ar izvērtētajām vajadzībām);

4.3.2. Līdz 2 mēnešiem, ja bērna vecākiem ir ierosināta administratīvā lieta, pārtrauktas aizgādības tiesības ar BT vienpersonisko  lēmumu, vai policijas sastādītu aktu par bērna nogādāšanu drošā vidē.

4.3.3. Ne ilgāk kā 30 dienas pēc lietas izskatīšanas BT sēdē, ja nav bijis pieņemts bāriņtiesas vienpersonisks lēmums, vai policijas sastādīts akts par bērna nogādāšanu drošā vidē;

4.3.4. Personāls:

      4.3.4.1. Sociālais darbinieks – (līdz 35 stundām uz vienu ģimeni) - 175 stundas;

      4.3.4.2. Psihologs vai psihoterapeits (līdz 15 stundām uz vienu ģimeni) – 75 stundas;

      4.3.4.3. Narkologs (līdz 15 stundām uz vienu ģimeni) – 75 stundas;

      4.3.4.4. Komandas supervīzors (4 stundas par vienu gadījumu) – 20 stundas;

4.3.5. Pretendenta piedāvātās izmaksas vienai ģimenei nedrīkst pārsniegt EUR 1215

1.solis

-Pēc pamatinformācijas saņemšanas, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā, pakalpojuma sniedzēja sociālais darbinieks un/vai psihologs veic pirmreizējo vizīti klienta dzīvesvietā:

- Ja vecāki sastapti dzīvesvietā:

- Saruna ar ģimeni, informācijas ievākšana, emocionāla atbalsta nodrošināšana, kontakta veidošana;

- Motivēšana pārmaiņām;

- Sākotnējā risku un vajadzību novērtēšana;

- Resursu novērtēšana;

- Sazināšanās ar radiniekiem (ja nepieciešama to palīdzība (piemēram, bērnu pieskatīšanā u.c.));

- Sākotnējās vienošanās slēgšana tikai par sadarbības uzsākšanu un veicamajiem uzdevumiem līdz 2 dienām;

- Atgriezeniskā saite sadarbības institūcijām.

- Ja vecāki netiek sastapti:

- Apmeklējuma reizē aptaujā kaimiņus.

- Atstāj uzaicinājumu ģimenei nekavējoties sazināties ar darbiniekiem.

- Nākamo 24 h laikā veic atkārtotu ģimenes apsekošanu.

2. solis

- Nākamajās 2 – 3 dienās (atkarībā no situācijas un nepieciešamo speciālistu pieejamības) tikšanās ar klientu/ģimeni dzīvesvietā vai pie pakalpojuma sniedzēja;

-Vienošanās par konkrētiem tuvākajiem darba uzdevumiem, darba plāna sastādīšana 1 nedēļai:

- informēšana par konsultācijām pie citiem speciālistiem vai to vizītēm dzīvesvietā,

- konsultācijas gan bērniem, gan pieaugušajiem,

- sarunas ar ģimenes locekļiem;

- Informācijas apmaiņa ar citām iesaistītajam institūcijām, informācijas fiksēšana klienta lietā.

- Vecāku nokļūšanas krīzes centrā nodrošināšana, lai saglabātu/veicinātu bērna un vecāka emocionālo saikni (ja BT nav ierobežojusi saskarsmi);

- Komandas locekļu informēšana par ģimeni/klientu (psihologs, narkologs, atkarību speciālists, ģimenes asistents, sociālais pedagogs).

-Intensīva sadarbība – tikšanās ar klientu dzīvesvietā vismaz 2 reizes nedēļā un klientam noteikta ierašanās pie pakalpojuma sniedzēja sociālā darbinieka vismaz 1 reizi nedēļā.

3.solis

- Situācijas atkārtota novērtēšana;

- Informācijas apkopošana no visiem speciālistiem;

- Atzinuma sagatavošana BT;

- nepieciešamības gadījumā Sociālā darbinieka piedalīšanās BT sēdē;

-Tālākā darba ar klientu plānošana - rehabilitācijas plāna sastādīšana;

- Krīzes intervences novērtēšana, ņemot vērā klienta viedokli.

 

-Vidēji intensīva sadarbība ar klientu – tikšanās 1reizi nedēļā dzīvesvietā vai 1 reizi nedēļā ierašanās pie pakalpojuma sniedzēja sociālā darbinieka.

-Zema intensitāte pēdējā nedēļā –pakalpojuma sniedzēja sociālais darbinieks nodrošina klienta iepazīšanos ar turpmāko gadījuma vadītāju DSD .

 

 

 1. Darba laiks:

Darba laiks nenormēts - atbalsta pasākumu organizēšana gan darbdienās, gan brīvdienās, ievērojot klientu vajadzības un ietverot noteiktu pakalpojumu apjomu.

Individualu konsultāciju nodrošināšana saskaņojot laiku ar klientu.

 

III  Pakalpojuma organizēšana

 1. Pakalpojuma piešķiršana

6.1. Pakalpojums tiek piešķirts saskaņā ar DSD  nosūtījumu un līgumā  noteikto kartību.

 

 1. Pakalpojuma pārtraukšana

7.1. Audžuģimene pārtrauc savu darbu (ar BT lēmumu tiek atņemts a/ģimenes statuss);

7.2. Reģiona audžuģimenē nav ievietots Daugavpils pašvaldības bērns;

7.3. Aizbildņiem, ja bērns kļuvis pilngadīgs, ar BT lēmumu aizbildnis tiek atcelts no pienākumu pildīšanas, bērns tiek atgriezts bioloģiskajā ģimenē;

7.4. Ja klients ir stiprā alkohola vai narkotisko vielu reibumā un saruna nav iespējama;

7.5. Ja klients ir agresīvs;

7.6. Persona rakstiski lūdz izbeigt sociālā pakalpojuma sniegšanu;

7.7. Ir beidzies nosūtījumā noteiktais sociālā pakalpojuma sniegšanas termiņš;

7.8. Persona ir atguvusi funkcionēšanas vai pašaprūpes spējas un sociālais pakalpojums nav nepieciešams;

7.9. Persona mainīja/pārcēlās uz citu dzīvesvietu ārpus Daugavpils pilsētas pašvaldības  administratīvās teritorijas.

7.10. Ja vecākam (ģimenei) ir pārtrauktas bērna aizgādības tiesības.

7.11. Jaunietis pēc ārpusģimenes aprūpes ir sasniedzis 24 gadu vecumu pirms pakalpojuma saņemšanas.

 

7.12. Sociālo pakalpojumu nesniedz vai pārtrauc sniegt uz laiku, ja iestājas vismaz viens no šādiem apstākļiem:

7.12.1. Persona slimo ar tuberkulozi atklātā formā;

7.12.2. Persona slimo ar sevišķi bīstamu infekcijas slimību;

7.12.3. Persona pakalpojuma saņemšanas laikā ir alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē;

7.12.4. Persona apdraud vai izsaka draudus sociālā pakalpojuma sniedzēja institūcijas darbiniekiem un/vai klientiem, par ko ir sastādīts akts.

7.12.5. Sociālo pakalpojumu nesniedz vai tā sniegšanu pārtrauc līdz brīdim, kamēr beidzas apstākļi, kuri bijuši sociālā pakalpojuma nesniegšanas vai pārtraukšanas pamatā, par to veicot ierakstus sociālo pakalpojumu sniegšanas dokumentācijā

7.12.6. Citos gadījumos, ja konstatēti apstākļi, kas minēti normatīvajos aktos par sociālā pakalpojuma sniegšanas izbeigšanu.

 

 1. Pakalpojuma sniegšanas nodrošināšana

8.1. Pakalpojuma sniegšanā iesaistītajiem speciālistiem ir atbilstoša izglītība;

8.2  .Pakalpojuma sniegšanā iesaistītajiem speciālistiesm amata apraksts atbilst pakalpojuma sniegšanas nodrošināšanai.

8.3 .Pakalpojuma sniedzējam nepieciešamības gadījumā ir tiesības piesaistīt papildus speciālistus, kuru izglītība atbilst ziņojuma prasībām.

 

 1. Pakalpojuma dokumentēšana:

9.1. Ģimenes, audžuģimenes / aizbildņa, adoptētāju  lieta, kura ietver:

9.1.1. sociālā pakalpojuma saņemšanas pamatojumu (Daugavpils pilsētas iestādes „Sociālais dienests” vai Daugavpils pilsētas Bāriņtiesas Nosūtījums sociālā pakalpojuma saņemšanai);

9.1.2. socialā darbinieka konsultāciju, sarunu apraksti;

9.1.3. audžuģimenes, aizbildņa atbalsta plāns;

9.1.4. sociālā darbinieka, ģimenes terapeita, psihologa un psihoterapeita konsultāciju pārskati;

9.1.5. speciālistu izvērtējumi;

9.2. Ģimenes asistenta, klienta lieta (iekārto uzsākot pakalpojuma sniegšanu), kurā ietver:

9.2.1. Daugavpils pilsētas iestādes „Sociālais dienests” nosūtījumu par pakalpojuma piešķiršanu;

9.2.2. ģimenes asistenta darba plānu, kas iekļauj veicamo darbu sarakstu, veicamo darbu izpildes biežumu, paredzamo laiku darba izpildei vienai reizei katram veicamajam uzdevumam;

9.2.3. līgums par pakalpojuma nodrošināšanu starp pakalpojuma sniedzēju un klientu;

9.2.4. asistenta darba uzskaites lapa, kurā norādīti faktiski veiktie darbi un apjoms stundās, nepārsniedzot piešķirtā pakalpojuma apjomu un ir klienta paraksts par darba izpildi;

9.2.5. klienta sociālās funkcionēšanas novērtējums (tiek aizpildīts uzsākot un pabeidzot pakalpojuma sniegšanu);

9.2.6. citi dokumenti, kuros atspoguļota informācija par pakalpojuma sniedzēja un klienta savstarpējā sadarbībā radušos jautājumu risināšanu;

9.3. uzskaites dokumentācija par asistentiem sniegto apmācību un supervīzijām;

9.4. citu dokumentāciju pēc pakalpojuma sniedzēja ieskatiem.

9.5. Krīzes intervences pakalpojuma lieta, kurā ietver:

9.5.1. Nosūtījums;

9.5.2. Sarunas/Konsultāciju apraksti/apsekošanas apraksts;

9.5.3. Sadarbības līgums ar klientu;

9.5.4. Risku/vajadzību novērtējums;

9.5.5. Sociālās rehabilitācijas plāns pēc intervences tālāki darbībai;

9.5.6.Speciālistu atzinumi;

9.5.7.Sociālā darbinieka pārskats par pakalojumu DSD/BT

 

Pakalpojums

Dokumentācija

Speciālistu konsultācijas (ģimenes terapeits, psihologs, psihoterapeits u.c.)

Konsultāciju pārskati;

Atzinumi.

Grupas- pusaudžiem ar uzvedības grūtībām

Grupas saraksta veidlapa, grupas darba novērtēšana

 

Nometne

Grupas saraksta veidlapa, grupas darba novērtēšana

 

Ģimeņu pasākumi

Grupas saraksta veidlapa, pasākuma novērtēšana

 

Semināri, apmācības, BEA grupas, saskarsmes un piesaistes  veicināšanas treniņš, CAP apmācības   

Semināra, apmācību vai BEA programmas, CAP programmas

Dalībnieku uzskaites lapa,

Apliecību saņemšanas lapa

 

Jaunu audžuģimeņu piesaistes kampaņas ietvaros organizētie semināri

Dalībnieku uzskaites lapa, semināra darba kārtība

 

Jaunu audžuģimeņu piesaistes kampaņas ietvaros organizētie izglītojošie vakari

Dalībnieku uzskaites lapa, darba kārtība

 

 

 1. Pakalpojuma novērtēšana (izmantojot uz pierādījumiem balstītus novērtēšanas instrumentus):

Nr.p.k.

Novērtēšanas veids

Izpildītājs

Regularitāte

10.1.

Ģimeņu apmierinātība ar pakalpojumu, novērtējums

Pakalpojuma sniedzējs

Pastāvīgi / Ne retāk kā 1x gadā

10.2.

Darbinieku novērtējums

Pakalpojuma sniedzējs

Ne retāk kā 1x gadā

10.3.

Pakalpojuma kvalitātes novērtējums

Daugavpils pilsētas BT, DSD

1 x gadā

10.4.

Pakalpojuma sniedzēja darbības pašnovērtējums

Pakalpojuma sniedzējs

1   x gadā

 

2.Pielikums

PIETEIKUMS

„Sociālās rehabilitācijas, atbalsta un konsultatīvās programmas nodrošināšana ģimenēm ar bērniem krīzes situācijā, audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem 2018.-2019.gadā

 

 

 

 

sastādīšanas vieta

 

datums

 

Informācija par pretendentu

Pretendenta nosaukums:

 

Reģistrācijas numurs:

 

PVN maksātāja reģistrācijas numurs:

 

Juridiskā adrese:

 

Tālrunis:

 

Fakss:

 

E-pasta adrese:

 

 

Finanšu rekvizīti

Bankas nosaukums:

 

Bankas kods:

 

Konta numurs:

 

 

Informācija par pretendenta kontaktpersonu

Vārds, uzvārds:

 

Ieņemamais amats:

 

Tālrunis:

 

Fakss:

 

E-pasta adrese:

 

         

 

 

piedāvājam nodrošināt Sociālas rehabilitācijas, atbalsta un konsultatīvās programmas nodrošināšanu ģimenēm ar bērniem krīzes situācijā, audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem 2018.-2019.gadā, atbilstoši iepirkuma nosacījumam par kopējo līgumcenu EUR __________.

 

 

Apstiprinām, ka:

 • esam iepazinušies ar iepirkuma ziņojumu, tai skaitā visu tā pielikumu, saturu, atzīstam to par pareizu, saprotamu un atbilstošu;
 • piekrītam sniegt iepirkuma ziņojumā noteikto pakalpojumu saskaņā ar tam pievienotā iepirkuma līguma noteikumiem, kā arī mūsu iesniegtais iepirkuma piedāvājums ir sagatavots, ņemot vērā šajā līgumā noteikto;
 • šis piedāvājums ir spēkā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai ar uzvarējušo pretendentu vai iepirkuma pārtraukšanai;
 • mūsu rīcībā ir atbilstoši resursi pakalpojuma sniegšanai;
 • piedāvājuma cenā ir ietvertas visas ar iepirkuma priekšmetu saistītās izmaksas un visi iespējamie riski.
 • visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;
 • neesam ieinteresēti citu Piegādātāju šim iepirkumam iesniegtajos piedāvājumos;
 • nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties zemsliekšņa iepirkumā un izpildīt Tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;
 • piekrīt piedāvājuma kopējās cenas publicēšanai Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” mājas lapā internetā (socd.lv).

 

 

Pielikumā:

(pievienoto atlases dokumentu uzskaitījums, norādot to datumu, izdevēju, nosaukumu un numuru)

 

 

 

 

 

Amata nosaukums

paraksts

Paraksta atšifrējums

Z.V.

 

 

 

3.Pielikums

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

n.p.k.

Pakalpojums

Daudzums

(skaits)

Cena par vienību EUR (ar PVN, ja PVN tiek piemērots)

Kopā cena EUR (ar PVN, ja PVN tiek piemērots)

1.1.

Sociālā darbinieka atbalsts, uzraudzība, konsultācijas

240 stundas

 

 

1.2.

Psihoterapeita konsultācija

200 stundas

 

 

1.3.

Ģimenes terapeita konsultācijas

200 stundas

 

 

1.4.

Atzinumu sagatavošana

40 stundas

 

 

2.Ģimeņu asistenta pakalpojums

2.1.

Ģimenēm ar bērniem (15 ģimenes)

 

3000 stundas

 

 

2.2

Jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās  (no 18 līdz 24 gadiem)

270 stundas

 

 

3.Krīzes intervences pakalpojums

3.1.

Sociālais darbinieks

175 stundas

 

 

3.2.

Psihologs vai psihoterapeits

75 stundas

 

 

3.3.

Narkologs

75 stundas

 

 

3.4.

Supervīzors

20 stundas

 

 

4.Izglītojošie pasākumi ģimenēm un prasmju treniņi, semināri

4.1.

Bērnu emocionālā audzināšana un attīstība  BEA apmācības

30 stundas

 

 

4.2.

CAP apmācības

30 stundas

 

 

4.3.

Bērnu uzraudzība semināru laikā

60 stundas

 

 

4.4.

Grupas-pusaudžiem ar uzvedības grūtībām

72 stundas

 

 

4.5.

Nometne riska jauniešiem vecumā no 7-18 g.

40 personas

 

 

4.6.

Ģimeņu brīvā laika, sporta aktivitāšu un Ziemassvētku pasākumu norise.

200 personas

 

 

5. Audžuģimeņu darba popularizēšana sabiedrībā, t. sk. informatīvo kampaņu organizēšana

5.1.

Informatīvo materiālu izveide (bukleti, plakāti)

1000 gb.

 

 

5.2.

Jaunu audžuģimeņu piesaistes kampaņas ietvaros organizētie izglītojošie vakari

10 pasākumi

 

 

5.3.

Jaunu audžuģimeņu piesaistes kampaņas ietvaros organizētie semināri

5 semināri

 

 

KOPĀ EUR*

 

* Pretendenta piedāvātā līgumcena nedrīkst pārsniegt  EUR 48 000,00  gadā (piemērojama Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 9.punkta norma par atbrīvojumu no pievienotās vērtības nodokļa).

Ar šo es apstiprinu un garantēju sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

_____________                    __________________                   __________________

   vārds, uzvārds                           paraksts                           paraksta atšifrējums


 
        4. Pielikums

 

 

 

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. ________

 

Daugavpilī                                                                       2018.gada ___.______

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests”, reģistrācijas Nr. 90001998587, adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401, (turpmāk – Pasūtītājs), kuru saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes 2016. gada 22.jūnija nolikumu Nr.8 „Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” nolikums” pārstāv tā vadītāja Nonna Jakubovska, no vienas puses,

un

______________________________, reģistrācijas Nr.____________, juridiskā adrese _______________________ (turpmāk – Piegādātājs), kuru saskaņā ar ______________ pārstāv tā ______________-, no otras puses,

 

turpmāk abi kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi – Puse, bez maldības, viltus un spaidiem, ņemot vērā Piegādātāja piedāvājumu zemsliekšņa iepirkumam „Sociālās rehabilitacijas, atbalsta un konsultatīvās programmas nodrošināšana ģimenēm ar bērniem, audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem 2018.-2019.gadā” (turpmāk – Iepirkums) un Iepirkuma komisijas 2018.gada ___.__________ lēmumu par tiesību piešķiršanu slēgt līgumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

 

 1. Līguma priekšmets un summa
  • Pasūtītājs pērk no Piegādātāja sociālās rahabilitacijas, atbalsta un konsultatīvās programmas nodrošināšanas ģimenēm ar bērniem, audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem pakalpojumu (turpmāk – Pakalpojums) saskaņā ar tehnisko piedāvājumu.
  • Pakalpojuma sniegšanas vieta ir ____________________.
  • Pakalpojuma sniegšanas laiks 12 mēneši no līguma noslēgšanas dienas no 2018.gada ___._________________ līdz 2019.gada___.__________________.
  • Piegādātājs nodrošina Pakalpojumu saskaņā ar Nosūtījumu pakalpojuma saņemšanai par kopējo līguma summu līdz EUR ____ (_________) piemērojama Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 9.punkta norma par atbrīvojumu no pievienotās vērtības nodokļa, saskaņā ar finanšu piedāvājumu.
  • Maksā par Pakalpojumu tiek iekļautas visas Piegādātāja darbības, lai sniegtu Pakalpojumu Līgumā noteiktajā kvalitātē un apmērā.

 

 

 1. Līguma darbības termiņš
  • Līguma darbības termiņš no 2018.gada __._________ līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
 2. Norēķinu kārtība

3.1.    Piegādātājs sākot no 2018.gada ___.____________ līdz katra nākamā mēneša 5.datumam iesniedz Pasūtītājam rēķinu un pielikumā mēneša pārskatus par sniegto pakalpojumu  (turpmāk – Pārskati).

3.2. Piegādātājs līdz 201____.gada ___._________ un 201___.gada ____.________________ iesniedz Pasūtītājam rēķinu un pielikumā  tāmi par Ziemassvētku pasākumu aizbildņiem un audžuģimenēm, kā arī atskaites par pasākuma realizāciju (turpmāk – Atskaites).

3.3.    Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no Piegādātāja iesniegto Pārskatu, Atskaišu un rēķina saņemšanas veic minēto Pārskatu, Atskaišu un rēķina atbilstības Līguma nosacījumiem izvērtēšanu. Gadījumā, ja Pasūtītājs konstatē neatbilstību Līguma noteikumiem, Pasūtītājs noraida Piegādātāja iesniegtos dokumentus un informē par to Piegādātāju, nosūtot vēstuli Līguma 9.5.punktā minētajam Piegādātāja pārstāvim. 

3.4.    Piegādātājam ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā veikt labojumus un iesniegt Pasūtītājam atkārtoti Līgumam atbilstošu un pareizi aizpildītu rēķinu un Pārskatus.

3.5.    Puses vienojas, ka pirmreizēji iesniegtā rēķina apmaksas termiņš ir 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no dienas, kad Piegādātājs iesniedzis Pasūtītājam rēķinu, Atskaites un Pārskatu.

3.6.    Puses vienojas, ka precizētā iesniegtā rēķina apmaksas termiņš ir 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no dienas, kad Piegādātājs iesniedzis Pasūtītājam rēķinu, Atskaites un Pārskatu.

3.7.    Puses vienojas, ka rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Piegādātājs ir iesniedzis Pasūtītājam pareizu, atbilstoši Līguma nosacījumiem rēķinu, Atskaites un Pārskatus un Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai.

3.8.    Ja Piegādātājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai Līguma nosacījumiem neatbilstošu rēķinu, Atskaites un Pārskatus, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. Piegādātājam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un Līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu rēķinu. Šādā situācijā, rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Piegādātājs ir iesniedzis atkārtoto rēķinu.

 

 1. Pušu pienākumi
  • Pasūtītāja pienākumi:
   • veikt apmaksu par sniegto Pakalpojumu Līgumā noteiktajā termiņā un apmērā;
   • informēt Piegādātāju par sniegtā Pakalpojuma neatbilstību Līgumam un normatīvajos aktos noteiktajiem kvalitātes kritērijiem, iesniedzot paziņojumu par konstatētajiem pārkāpumiem;
   • pēc rakstiska pieprasījuma sniegt Piegādātājam metodiskus skaidrojumus par sniegtā Pakalpojuma kvalitātes nodrošināšanu.

 

 • Piegādātāja pienākumi:
  • sniegt Pakalpojumu atbilstoši normatīvajos aktos un Pasūtītāja iekšējos normatīvajos aktos, kā arī Iepirkuma ziņojumā un Līgumā noteiktajām prasībām;
  • Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā sniegt Līguma 3.1.punktā paredzētos pārskatus, pārskatus līdz katra kalendārā mēneša 5.datumam.
  • saskaņā ar Līgumu piešķirto finansējumu izmantot tikai Pakalpojuma nodrošināšanai;
  • Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā iesniegt Pakalpojuma samaksu pamatojošus dokumentus;
  • nodrošināt Pasūtītāja pārstāvjiem iespēju netraucēti veikt Pakalpojuma kvalitātes, apjoma, grāmatvedības uzskaites un piešķirto finanšu līdzekļu izlietojuma kontroli, un sniegt paskaidrojumus Pasūtītājam jebkurā ar Pakalpojuma sniegšanu saistītā jautājumā;
  • nekavējoties, bet ne vēlāk ka 3 (trīs) darba dienu laikā rakstiski informēt Pasūtītāju par neiespējamību vai paredzamo nespēju sniegt Pakalpojumu;
  • pirms jebkādas publicitātes masu medijos sazināties ar Pasūtītāja atbildīgo personu _______________________, tālr.________________, e-pasts: ___________________;
  • savlaicīgi, bet ne vēlāk ka 3 (trīs) darba dienu laikā rakstiski informēt Pasūtītāju par izmaiņām, kas attiecas uz Pakalpojuma īstenošanu (darbinieku maiņa, speciālistu un pakalpojumu pieejamība, problēmsituācijas, jaunas aktivitātes u.tml.);
  • reizi ceturksnī sagatavot un iesniegt Pasūtītājam informāciju par Pakalpojuma sniegšanas darbību, galvenajām problēmām, iespējamajiem risinājumiem.
  • Piegādātājam ir saistoši Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” un Daugavpils bāriņtiesas noslēgtie sadarbības līgumi darbā ar audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem;
  • nodrošināt Līguma izpildes laikā iegūto fizisko personu datu aizsardzību atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

 

 1. Pušu tiesības
  • Pasūtītāja tiesības:
   • saņemt pilnīgu, patiesu un saprotamu informāciju par izlietotajiem finanšu līdzekļiem;
   • veikt sniegtā Pakalpojuma kvalitātes un finanšu līdzekļu pārbaudi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Līguma nosacījumiem;
   • pieprasīt Piegādātājam nomainīt Līguma izpildē piesaistītos speciālistus;
   • apturēt Līguma izpildi ārējā normatīvajā aktā vai šajā Līgumā noteiktajos gadījumos;
   • apturēt un atlikt Līgumā paredzētos maksājumus ārējā normatīvajā aktā vai šajā Līgumā noteiktajos gadījumos;
   • atkāpties no Līguma ārējā normatīvajā aktā vai šajā Līgumā noteiktajos gadījumos.

 

 • Piegādātāja tiesības:
  • pieprasīt un saņemt no Pasūtītāja informāciju un skaidrojumus ar Pakalpojuma sniegšanu saistītu jautājumu risināšanai;
  • saņemt Līgumā noteikto atlīdzību par kvalitatīvi sniegto Pakalpojumu;
  • mainīt Iepirkuma piedāvājumā norādītos piesaistītos speciālistus pret līdzvērtīgas kvalitātes un pieredzes speciālistiem, to rakstveidā saskaņojot ar Pasūtītāju;
  • Piegādātājam nepieciešamības gadījumā, saskaņojot ar Pasūtītāju, ir tiesības piesaistīt papildus speciālistus, kuru kvalifikācija atbilst ziņojuma prasībām;
  • iesniegt pašvērtējumu par 2018.gadu un 2019.gadu līdz 201__.gada ____.________________.

 

 

 

 

 1. Pušu atbildība un Līguma laušana
  • Puses ir savstarpēji atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses Līguma izpildē iesaistīto trešo personu prettiesiskas darbības vai bezdarbības, kā arī aiz rupjas neuzmanības un ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.
  • Ja Puse nepilda savas saistības, pilda tās nepienācīgi vai prettiesiski vienpusēji atkāpjas no Līguma, tad Puse, kura pie tā vainojama, sedz visus otrai pusei radušos tiešos zaudējumus.
  • Par Pakalpojuma sniegšanu neatbilstoši tehniskajam piedāvājumam, ja to konstatējis Pasūtītājs un sastādījis aktu par konstatēto pārkāpumu, var tikt piemērots līgumsods EUR 100 (viens simts euro) apmērā;
  • Par Līguma 3.1.punktā noteikto pienākumu neizpildi, Pasūtītājs var piemērot Piegādātājam līgumsodu EUR 30 apmērā;
  • Ja Pasūtītājs, veicot šī Līguma 5.1.2.punktā minēto finanšu līdzekļu kontroli, konstatē neatbilstību starp faktisko un šajā Līgumā minētajās atskaitēs norādīto pakalpojuma apjomu, Piegādātājs 10 (desmit) darba dienu laikā atmaksā Pasūtītājam neatbilstoši aprēķināto un Pasūtītāja apmaksāto summu vai Pasūtītājs samazina nākošā rēķina apmaksu neatbilstoši izlietoto līdzekļu apmērā;
  • Par Līgumā 6.5. punktā noteikto pienākumu izpildes kavējumu vairāk kā 10 (desmit) darba dienām, Pasūtītājs var piemērot Piegādātājam līgumsodu 1% (viens procents) apmērā no Līguma kopējās summas;
  • Ja Pasūtītājs kavē Līguma 3.6., 3.7. vai 3.8.punktā noteikto maksājuma veikšanas termiņu, tas maksā Piegādātājam līgumsodu 0,5% (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no laikā nesamaksātās summas apmēra. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no pienākuma pienācīgi izpildīt uzņemtās līgumsaistības.
  • Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā paziņojot Piegādātājam 5 (piecas) darba dienas iepriekš, ja:
   • divu nedēļu laikā no paziņojuma par sniegtā Pakalpojuma neatbilstību Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajam saņemšanas Piegādātājs to nav novērsis;
   • Piegādātājs pārkāpis Līguma vai normatīvo aktu nosacījumus un tas radījis kaitējumu klientiem;
   • objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams turpināt Līgumu vai turpmāk nav nepieciešamība pēc Pakalpojuma;
   • Piegādātājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus;
   • Piegādātājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi;
   • ir pasludināts Piegādātāja maksātnespējas process vai iestājas citi apstākļi, kas liedz vai liegs Piegādātājam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē Pasūtītāja tiesības, kuras izriet no Līguma.
  • Piegādātājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, par to rakstveidā informējot Pasūtītāju divas nedēļas iepriekš, ja Pasūtītājs kavē maksājumus par sniegto Pakalpojumu vairāk kā 1 (vienu) mēnesi.

 

 1. Līguma grozījumi
  • Puses, savstarpēji rakstiski vienojoties, var grozīt Līguma noteikumus, veicot sekojoša satura un apjoma grozījumus sekojošos gadījumos:
   • pēc nepieciešamības, mainīt Pakalpojuma sniegšanas laiku – dienas vai stundas;
   • pēc nepieciešamības, nepārsniedzot kopējo Līguma summu un nemainot vienas vienības līgumcenu, Pasūtītājs ir tiesīgs mainīt atsevišķu Finanšu piedāvājumā norādīto pakalpojumu apjomu līdz 50%;
   • pēc nepieciešamības, mainīt Pakalpojuma sniegšanas vietu vai noteikt papildus pakalpojuma sniegšanas vietas, nemainot kopējo Līgumā noteikto Pakalpojuma sniegšanas apjomu;
   • mainoties samaksas modelim vai atskaišu iesniegšanas veidam var tikt veikti grozījumi Līguma saturā.
  • Grozījumus Līgumā veic, fiksējot tos rakstiskā vienošanās, kuras paraksta Pušu pilnvaroti pārstāvji. Papildus vienošanās ir uzskatāmas par Līguma neatņemamām sastāvdaļām.

 

 1. Nepārvarama vara

8.1.    Puses ir atbrīvotas no atbildības par savu saistību nepildīšanu, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas (force majeure) iestāšanās rezultātā. Par minētajiem apstākļiem uzskatāmi: ugunsgrēki, dabas stihijas, jebkura rakstura karadarbība vai tās draudi, streiki, blokādes.

8.2.    Puses līgumsaistību neizpildīšana ir attaisnojama, ja šī puse pierāda, ka neizpildīšanas cēlonis ir bijis Līguma 8.1.punktā minētais šķērslis, kuru tā nevarēja kontrolēt, un nevarēja saprātīgi sagaidīt, lai šī puse paredzētu šķēršļa rašanos Līguma noslēgšanas brīdī vai izvairītos no šķēršļa, vai pārvarētu tā sekas. Ja šķērslis ir īslaicīgs, saistību neizpildīšana ir attaisnota tikai uz saprātīgu laiku, kas noteikts, ņemot vērā šķēršļa ietekmi uz Līguma izpildīšanu.

8.3.    Puse, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties rakstveidā informē par to otru Pusi, ziņojumam pievienojot kompetentas iestādes izsniegtu izziņu, kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.

8.4.    Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk kā trīs mēnešus, katra Puse ir tiesīga atkāpties no Līguma.

 

 1. Nobeiguma noteikumi
  • Visas domstarpības un nesaskaņas, kas izriet no Līguma, Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja domstarpības un nesaskaņas nav iespējams risināt savstarpējās pārrunās, tās tiek risinātas Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
  • Gadījumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
  • Puses nav tiesīgas pilnīgi vai daļēji nodot savas tiesības vai pienākumus, kas saistītas ar Līgumu, trešajām personām. Pušu reorganizācijas gadījumā Līguma saistības pāriet to tiesību un saistību pārņēmējiem.
  • Atbildīgā persona šī Līguma saistību izpildē no Pasūtītāja puses __________________________, tālr._____________, e-pasts:_____________________.
  • Atbildīgā persona šī Līguma saistību izpildē no Piegādātāja puses ir ______________, tālr.______________, e-pasts_____________.
  • Mainoties personām, kuras atbild par Līguma izpildi, pušu rekvizītiem, bankas kontiem vai citai būtiskai informācijai, kura var ietekmēt Līguma izpildi, Puses par to rakstveidā viena otru informē 3 (trīs) darba dienu laikā.
  • Līgums ar pielikumiem, kuri ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas, sastādīts un parakstīts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros. Katrai Pusei izsniegts 1 (viens) Līguma oriģināleksemplārs. Katrs Līguma eksemplārs satur (skaits vārdiem) lapas.

 

 1. Pušu juridiskās adreses, rekvizīti un paraksti