Šobrīd Daugavpilī

„Būvdarbu defektu novēršana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā, Mihaila ielā 3, Daugavpilī”

Pēdējo reizi informācija atjaunota 26.05.2020, 16:48
Iepirkuma statuss:
Aktīvs
Iepirkuma tips:
Būvdarbi
Pasūtītājs:
Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs
Publicēšanas datums:
16.02.2018
Pievienotās datnes:
 1. Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums

Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs

Adrese

Mihaila iela 3, Daugavpils, LV-5401

Reģ. Nr.

90009938567

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos

“Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” ēku ekspluatācijas un aprīkojuma nodrošinājuma inženieris Jurijs Černovs, tālr.65430247, mob. 27888702, e-pasts jurijs.cernovs@daugavpils.lv

Kontaktpersona līguma slēgšanas jautājumos

Jurists Vladimirs Gargazevičs, tālr.654302743, fakss 65430275, 

e-pasts vladimirs.gargazevics@daugavpils.lv

 

 1. Iepirkuma identifikācijas Nr.DMRMC 2018/05N
 2. Iepirkuma mērķis: Novērst konstatētos būvdarbu defektus SIA „DITTON BŪVE” veiktajos būvdarbos, Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā, Mihaila ielā 3, Daugavpilī.
 3. Līguma izpildes termiņš: pēc saskaņošanas ar pasūtītāju.
 4. Veicamo būvdarbu, preču piegādes vai pakalpojuma uzskaitījums (apjomi): Precīzs pakalpojuma apraksts ir noteikts tehniskajā specifikācijā (1.pielikums)
 5. Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu.
 6. Pretendents iesniedz piedāvājumu: atbilstoši piedāvājuma iesniegšanas formai (2.pielikums).
 7. Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā:

8.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

8.2. Pretendentam ir pieredze tehniskajā specifikācijā minētā pakalpojuma sniegšanā.

 1. Informācija par rezultātiem: tiks nosūtīta uz pretendentu norādīto elektroniskā pasta adresi.
 2. Piedāvājums iesniedzams: līdz gada 2.marta plkst. 10.00 elektroniski: vladimirs.gargazevics@daugavpils.lv.

 

 

 

 

 

 

1.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

 

Objekta nosaukums: Daugavpils Marka Rotko mākslas centra remonta darbi ēkai

 

Objekta adrese: Mihaila iela 3, Daugavpils

 

Nr.p.k.

Darba nosaukums

Mērvienība

Daudzums

 
 

1

2

4

5

 

 

Fasādes augšdaļas remonts

 

 

 

1

Sienu sagatavošana apdarei, nodrūpošu daļu demontāža, virsmas mehāniskā attīrīšana

m2

87.00

 

2

Apmetuma kārtas atjaunošana ar sanācijas sistēmu palīdzību, kas paredzēta mitru un/vai ar sāļiem piesātinātu mūru remontēšanai Histolith Trass-Sanierputz vai ekvivalents

m2

87.00

 

3

Fasādes špaktelēšana 2x reizes un noslīpēšana ar švammi ar Histolith Renovierspachtel vai ekvivalents.

m2

150.00

 

4

Virsmas gruntēšana ar Histolith Silikat Fixativ vai ekvivalents

m2

340.00

 

5

Virsmas krāsošana ar Histolith Aussenquartz ar tonēšanu vai ekvivalents

m2

340.00

 

6

Celt. sastatņu noma

kompl.

1.00

 

7

Auto torņa darbs

St.

48.00

 

8

Būvgružu utilizācija un izvešana

m3

2.00

 

9

Logu nosegšana pirms darbiem

kompl

1.00

 

 

Iekštelpu remonts

 

 

 

10

Sienu sagatavošana apdarei, nodrūpošu daļu demontāža, virsmas mehāniska attīrīšana

m2

50.00

 

11

Apmetuma kārtas atjaunošana ar sanācijas sistēmu palīdzību, kas paredzēta mitru un/vai ar sāļiem piesātinātu mūru remontēšanai Histolith Trass-Sanierputz vai ekvivalents

m2

50.00

 

12

Fasādes špaktelēšana 2x reizes un noslīpēšana ar švammi ar Histolith Renovierspachtel vai ekvivalents.

m2

100.00

 

13

Virsmas gruntēšana ar Histolith Silikat Fixativ vai ekvivalents

m2

100.00

 

14

Virsmas krāsošana ar Histolith Aussenquartz ar tonešanu vai ekvivalents

m2

100.00

 

15

Būvgružu utilizācija un izvešana

m3

2.00

 

 

Jumta remonts

 

 

 

16

Skārda elementu šuves hermetizācija ieskaitot teknes ar Sikaflex vai ekvivalents

m

200.00

 

17

Šuvju apdare ar svina lentu EUROTEC PB3 sateknes vietā

m

25.00

 

18

Auto torņa darbs

st.

32.00

 

19

Skārda elementu montāža jumta logiem ar skārdu Titāncinks

gab.

18.00

 

20

Ieliekamo detaļu priekš sniega barjeras savienošanai montāža ar detāliem

gab.

80.00

 

 

Īpašie nosacījumi

 

 1. Būvdarbus veikt atbilstoši spēkā esošam būvniecības regulējumam. Ievērot Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvus aktus, tajā skaitā:
 • Būvniecības likums;
 • Ministru kabineta gada 19.augusta noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”;
 • Ministru kabineta gada 21.oktobra noteikumi Nr.655 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-14 "Darbu veikšanas projekts"”
 • Ministru kabineta  2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.
 1. Iesniedzot finanšu piedāvājumu, pretendentam ir jāparedz visas nepieciešamas izmaksas objektam, lai iepirkuma līguma izpildes laikā pasūtītājam nerastos papildus izdevumi.
 2. Veikt būvdarbus ar savu darbaspēku vai, pēc rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju, pieaicināt licencētus būvuzņēmējus kā apakšuzņēmējus atsevišķu darbu izpildei, uzņemoties pilnu atbildību par apakšuzņēmēju darbu un iesniedzot Pasūtītājam apakšuzņēmēju speciālo atļauju, licenču vai sertifikātu kopijas attiecīgo darbu veikšanai.
 3. Veikt būvdarbus ar savu (īpašumā vai lietošanā esošu) aprīkojumu, transportu, materiāliem vai citiem nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem.
 4. Piegādāt darbam nepieciešamos materiālus, konstrukcijas un iekārtas saskaņā ar tehnisko specifikāciju un rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju attiecīgo iekārtu nomenklatūru, ja mainās piegādes noteikumi.
 5. Darbus izpildīt ar Latvijas Republikā / Eiropas Savienībā sertificētiem un kvalitatīviem materiāliem saskaņā ar tehnisko specifikāciju.
 6. Būvdarbu veikšanas procesā ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, kā arī visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus un veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem Objektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām.
 7. Darbus veikt ar Pasūtītāju saskaņotā laikā, pēc iespējas ārpus iestādes darba laika, vai netraucējot iestādes darba procesu, ja darbi paredzēti iestādē un ārpus iestādes darba laika, ja darbi paredzēti iestādē. Veicot būvdarbus, jānodrošina  norobežota darba zona.
 8. Nodrošināt darba aizsardzības pasākumus Objektā, tai skaitā darbinieku instruēšanu par visu tehnisko iekārtu ekspluatāciju, kā arī veikt visas citas Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētās darba drošības instruktāžas.
 9. Ar rīkojumu noteikt atbildīgās personas par darba aizsardzību un ugunsdrošību Objektā.
 10. Nodrošināt Objektā strādājošo ar nepieciešamajiem darba aizsardzības un ugunsdrošības līdzekļiem.
 11. Nodrošināt Ministru kabineta  2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” (turpmāk – Noteikumi Nr.92) noteiktās  projekta vadītāja funkcijas, tajā skaitā nodrošināt kvalificēta darba aizsardzības koordinatora piesaisti.
 12. Atbildēt par 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, 11., 12. un 13.punktā noteikto pienākumu izpildi, it īpaši sagatavot darba aizsardzības plānu un pirms būvdarbu uzsākšanas nosūtīt Valsts darba inspekcijai iepriekšēju paziņojumu par būvdarbu veikšanu, ja tas nepieciešams.
 13. Savlaicīgi instruēt Pasūtītāja Objekta apkalpojošo personālu par visu tehnisko iekārtu ekspluatāciju vai organizēt atbilstošas apmācības, pieaicinot iekārtu izgatavotāja speciālistus.
 14. Ierīkot darbam nepieciešamās palīgtelpas un segt visus ar šo palīgtelpu uzturēšanu saistītos izdevumus, tai skaitā par elektroenerģiju, ūdens apgādi, kanalizāciju un citiem komunālajiem pakalpojumiem, kā arī par telekomunikāciju pakalpojumiem visā savu būvdarbu veikšanas laikā.
 15. Uz sava rēķina nodrošināt Objekta un tam pieguļošās teritorijas, būvmateriālu, būvizstrādājumu, aprīkojuma un izpildīto darbu apsardzi visā būvdarbu Līguma darbības laikā, rakstveidā saskaņojot ar Pasūtītāju apsardzes veicēju, uzņemoties pilnu materiālo atbildību par Objektā un tam pieguļošajā teritorijā esošajām materiālajām vērtībām līdz būvdarbu pabeigšanai objektā.
 16. Nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt būvdarbus.
 17. Nodrošināt visas būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam un citām būvniecības procesā iesaistītajām personām.
 18. Nodrošināt darba laikā Pasūtītājam un citam būvniecības procesā iesaistītajām personām brīvu un drošu piekļūšanu Objektam.
 19. Nodrošināt Objektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām.
 20. Ne vēlāk kā būvdarbu pabeigšanas dienā veikt visu būvgružu izvešanu no Objekta un teritorijas sakārtošanu, kā arī Objekta atbrīvošanu no Būvuzņēmējam un apakšuzņēmējam piederošiem, darba rīkiem un inventāra.
 21. Rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies būvdarbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt būvdarbu izpildi.
 22. Savlaicīgi brīdināt Pasūtītāju ja būvdarbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai vai dzīvībai, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu.
 23. Savlaicīgi rakstiski informēt Pasūtītāju par jebkuru būvuzņēmēja pamanītu kļūdu darbu apjomu sarakstā, materiālu vai metožu pielietojumu.
 24. Nodrošināt atbildīgā būvdarbu vadītāja un attiecīgo atsevišķo darbu vadītāju atrašanos Objektā.
 25. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt Pasūtītajam informāciju par norēķiniem ar apakšuzņēmumiem.
 26. Garantijas minimālie termiņi ir 24 mēneši.

 

 

 

 

 

 

 

Tehnisko specifikāciju sagatavoja

“Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” ēku ekspluatācijas un aprīkojuma nodrošinājuma inženieris Jurijs Černovs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.pielikums

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

 

 

Pretendents (pretendenta nosaukums), reģ. Nr. (reģistrācijas numurs), (adrese), tā (personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds) personā, iesniedz savu Tehnisko un finanšu piedāvājumu:

 

 

Pretendenta finanšu piedāvājums atbilstoši Pasūtītāja Tehniskajai specifikācijai:

 

Nr.p.k.

Pasūtītie pakalpojumi:

Piedāvātā līgumcena

1.

Būvdarbu defektu novēršana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā, Mihaila ielā 3, Daugavpilī

 

Kopā bez PVN, EUR:

 

PVN____% ,EUR:

 

Piedāvājuma summa kopā ar PVN, EUR:

 

 

 

Piedāvātā cena vārdiem: (ierakstīt piedāvājuma cenu EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN))

 

Pielikumā: Tāme uz ___ lp.

 

 

Vārds, uzvārds*

 

Amats

 

Paraksts

 

Zīmogs

 

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

 

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU

Pretendenta nosaukums:

Reģistrēts _________________________ (kur, kad, reģistrācijas Nr.)

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. ______________ .

Juridiskā adrese:                                                 

Bankas rekvizīti:

Kontaktpersonas vārds, uzvārds:            Tālrunis:                                   Fakss:

E-pasta adrese:                                      Tīmekļa vietnes adrese:

 

Datums _____________

 

______________________/                          /

Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs (ja ir)

                                   

 

 

 

 

 

Pielikums finanšu piedāvājumam

Tāme (veidne)

Nr.p.k.

Darbu apraksts vai materiālu nosaukums

Mērvienība

Daudzums

Vienības izmaksas (EUR)

Summa (EUR)

1

2

4

5

6

7

 

Fasādes augšdaļas remonts

 

 

 

 

1

Sienu sagatavošana apdarei, nodrūpošu daļu demontāža, virsmas mehāniskā attīrīšana

m2

87.00

 

 

2

Apmetuma kārtas atjaunošana ar sanācijas sistēmu palīdzību, kas paredzēta mitru un/vai ar sāļiem piesātinātu mūru remontēšanai Histolith Trass-Sanierputz vai ekvivalents

m2

87.00

 

 

3

Fasādes špaktelēšana 2x reizes un noslīpēšana ar švammi ar Histolith Renovierspachtel vai ekvivalents.

m2

150.00

 

 

4

Virsmas gruntēšana ar Histolith Silikat Fixativ vai ekvivalents

m2

340.00

 

 

5

Virsmas krāsošana ar Histolith Aussenquartz ar tonēšanu vai ekvivalents

m2

340.00

 

 

6

Celt. sastatņu noma

kompl.

1.00

 

 

7

Auto torņa darbs

St.

48.00

 

 

8

Būvgružu utilizācija un izvešana

m3

2.00

 

 

9

Logu nosegšana pirms darbiem

kompl

1.00

 

 

 

Iekštelpu remonts

 

 

 

 

10

Sienu sagatavošana apdarei, nodrūpošu daļu demontāža, virsmas mehāniska attīrīšana

m2

50.00

 

 

11

Apmetuma kārtas atjaunošana ar sanācijas sistēmu palīdzību, kas paredzēta mitru un/vai ar sāļiem piesātinātu mūru remontēšanai Histolith Trass-Sanierputz vai ekvivalents

m2

50.00

 

 

12

Fasādes špaktelēšana 2x reizes un noslīpēšana ar švammi ar Histolith Renovierspachtel vai ekvivalents.

m2

100.00

 

 

13

Virsmas gruntēšana ar Histolith Silikat Fixativ vai ekvivalents

m2

100.00

 

 

14

Virsmas krāsošana ar Histolith Aussenquartz ar tonešanu vai ekvivalents

m2

100.00

 

 

15

Būvgružu utilizācija un izvešana

m3

2.00

 

 

 

Jumta remonts

 

 

 

 

16

Skārda elementu šuves hermetizācija ieskaitot teknes ar Sikaflex vai ekvivalents

m

200.00

 

 

17

Šuvju apdare ar svina lentu EUROTEC PB3 sateknes vietā

m

25.00

 

 

18

Auto torņa darbs

st.

32.00

 

 

19

Skārda elementu montāža jumta logiem ar skārdu Titāncinks

gab.

18.00

 

 

20

Ieliekamo detaļu priekš sniega barjeras savienošanai montāža ar detāliem

gab.

80.00

 

 

Kopā: