Šobrīd Daugavpilī

„Enerģētisko materiālu piegāde spīdveja motociklu uzturēšanai”

Pēdējo reizi informācija atjaunota 06.05.2021, 15:35
Iepirkuma statuss:
Aktīvs
Iepirkuma tips:
Preces
Pasūtītājs:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde
Publicēšanas datums:
10.05.2018

10.05.2018. Nr.DPIP2018/39N

Būvdarbi

 

Piegāde

X

Pakalpojumi

 

 

 

 

 

UZAICINĀJUMS

iesniegt piedāvājumu

 

 1. Pasūtītājs.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde

Saules ielā 7, Daugavpilī, LV-5401

Tālruņu nr.:  65407423

Fakss: 65407431

e-pasts: izglitibas@ip.daugavpils.lv

             biruta.visnevska@ip.daugavpils.lv

             nivels@apollo.lv

Mājas lapa: www.izglitiba.daugavpils.lv

Kontaktpersona: Valērijs Šidlovskis, tālr.nr.: 29561039

                           

                                       Iepirkuma identifikācijas Nr.DPIP2018/39N

„Enerģētisko materiālu piegāde spīdveja motociklu uzturēšanai”

 

 1. Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Iepirkums sadalīts daļās:

1.daļa. ĶĒŽU SMĒRVIELAS, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

2.daļa. MOTOREĻĻA, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

3.daļa. FILTRU SMĒRVIELAS, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

4.daļa. METANOLS, saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

 1. Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, faksu, elektroniski vai personīgi Saules ielā 7, Daugavpilī, kabinetā Nr.18 līdz 2018.gada 16.maijam plkst.11:00. Piedāvājumu var iesniegt par vienu vai visām daļām. Lēmums tiks pieņemts par katru daļu atsevišķi.
 2. Paredzamā līguma izpildes termiņš: līdz 31.12.2018.
 3. Piedāvājumā jāiekļauj:
 • pretendenta rakstisks iesniegums par dalību iepirkumu procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts)- 1.pielikums;
 1. finanšu piedāvājumā cena jānorāda euro bez PNV. Cenā jāiekļauj visas  izmaksas.
 2. Ar  lēmuma var iepazīties mājas lapā: www.izglitiba.daugavpils.lv; www.daugavpils.lv/.

 

 

 

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja                                                                B.Višņevska

tālr.65407423

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       1.pielikums

 

 

 

PIETEIKUMS

Daugavpilī

Komersants

___________________________________________________________________________

                                                                   (nosaukums)

Reģistrācijas Nr. _____________________________________________________________

Juridiskā adrese ___________________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. ________________________________________

tālr.,fakss___________________________ e-pasts__________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

___________________________________________________________________________

Bankas rekvizīti __________________________________________________________________________________

tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

 1. Piesakās piedalīties iepirkumā Enerģētisko materiālu piegāde spīdveja motociklu uzturēšanai”, identifikācijas numurs DPIP2018/39N, piekrīt visiem Darbu apjomu sarakstā uzrādītajiem darbiem  un garantē Darbu apjomu sarakstā uzrādīto darbu un normatīvo aktu prasību izpildi. Iepirkuma noteikumi ir skaidri un saprotami.
 1. _____________(uzņēmuma nosaukums)apliecina, ka:

    2.1.visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;

      nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

 • nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties iepirkumā un izpildīt izvirzītās prasības;

Vārds, uzvārds, amats

 

Paraksts, Datums