Šobrīd Daugavpilī

Radiomodemu piegāde, uzstādīšana un regulēšana Daugavpils pilsētas ielu apgaismojuma sistēmas uzlabošanas darbiem

Pēdējo reizi informācija atjaunota 24.11.2020, 16:01
Iepirkuma statuss:
Aktīvs
Iepirkuma tips:
Pakalpojumi
Pasūtītājs:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D"
Publicēšanas datums:
14.05.2018
 1. Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D"

Adrese

1.Pasažieru  iela 6, Daugavpils, LV-5401

Reģ.Nr.

41503003033

Kontaktpersona

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D"

Elektroapgādes tehniķis Jevgeņijs Platkovs, tālr.: 22001151

Faksa nr.

654 57652

Darba laiks

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 18.00

No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 16.30

No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 16.30

No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 16.30

No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 15.00

 

 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Labiekārtošana-D” aicina noteiktajā kārtībā licencētus komersantus (turpmāk – pakalpojuma sniedzējs) piedalīties aptaujā par radiomodemu piegādi, uzstādīšanu un regulēšanu Daugavpils pilsētas ielu apgaismojuma sistēmas uzlabošanas darbiem.
 1. Piegādājamo preču un sniedzamo pakalpojumu apraksts: 2.pielikumā (tehniskā specifikācija).
 2. Paredzamā līgumcena: līdz 3 999.99 EUR bez PVN.
 3. Kritērijs, pēc kura tiks izvēlēts piegādātājs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru noteiks ņemot vērā tikai cenu. Par saimnieciski visizdevīgāko atzīs piedāvājumu ar viszemāko cenu un kas pilnībā atbilst uzaicinājuma tehniskās specifikācijas prasībām.
 4. Pretendents iesniedz piedāvājumu, aizpildot pielikumus Nr.1 un Nr.3 un ievērojot tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.

Piedāvājums iesniedzams līdz 2018.gada 18.maijam, plkst.11.00, Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D", 1.Pasažieru  ielā 6, Daugavpilī, LV-5401, 4.kabinetā, vai elektroniski skenētajā veidā sūtot uz e-pasta adresi: aleksandrs.birjukovs@labiekartosana.lv

 1. Citi nosacījumi:
 • piedāvājuma cenā (EUR) jāiekļauj visas izmaksas (tajā skaitā, bet ne tikai – darba samaksa, peļņa, piegādes, montāžas un regulēšanas izdevumi, u.c.), nodokļi un nodevas, kas saistītas ar līguma izpildi.
 • izpildītājs veiks preču piegādi, to uzstādīšanu un regulēšanu, saņemot no Pasūtītāja konkrētu pasūtījumu. Par pasūtījumu uzskatāms pasūtītāja pilnvarotā pārstāvja rakstiski izteikts pieprasījums vai iepriekš saskaņots preču pārdošanas un darbu veikšanas grafiks.
 • piegādes, uzstādīšanas un regulēšanas termiņš – septiņu darba dienu laikā no rakstiskā pieprasījuma saņemšanas.
 • piegādes vieta – Višķu iela 21K, Daugavpils.
 • apmaksas termiņš: četrdesmit piecu kalendāro dienu laikā pēc attiecīgā rēķina saņemšanas dienas.

 

Pielikumā:

- pieteikums par piedalīšanos uzaicinājumā (Pielikums Nr.1);

- tehniskā specifikācija (Pielikums Nr.2);

- finanšu piedāvājums (Pielikums Nr.3)

 

A.Birjukovs, 65457654

 

Piezīme: Sludinājums nav pakļauts Publisko iepirkumu likuma tiesiskajam regulējumam, jo paredzamā kopējā līgumcena ir zemāka par euro 10 000. Sludinājums tiek publicēts pēc brīvprātības principa, izpildot Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta trešā punkta prasības.

 

1.Pielikums

 

 

Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību

„Labiekārtošana–D”,

1. Pasažieru iela 6, Daugavpils,                                                                                             LV-5401, Latvija

 

 

 

                                                                                                 

 

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS UZAICINĀJUMā

 

“Radiomodemu piegāde, uzstādīšana un regulēšana Daugavpils pilsētas ielu apgaismojuma sistēmas uzlabošanas darbiem”

 

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

 

 1. Piesakās piedalīties uzaicinājumā “Radiomodemu piegāde, uzstādīšana un regulēšana Daugavpils pilsētas ielu apgaismojuma sistēmas uzlabošanas darbiem”.
 2. Apņemas ievērot uzaicinājuma tehniskajā specifikācijā minētās prasības.
 3. Atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību 10 kalendārās dienas no datuma, kas ir noteikts kā aptaujas procedūras piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju - līdz attiecīgā līguma noslēgšanai.
 4. Apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus.
 5. Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju.

 

Pretendents

 

Reģistrācijas Nr.

 

Adrese:

 

Kontaktpersona

 

Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts

 

Bankas nosaukums, filiāle

 

Bankas kods

 

Norēķinu konts

 

Vārds, uzvārds*

 

Amats

 

Paraksts

 

Datums

 

Zīmogs

 

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

              2.Pielikums

Tehniskā specifikācija

 

 

 1. Uzdevums:

 

Piegādāt, uzstādīt jaunos radiomodemus (10 gb.) Daugavpils pilsētas ielu apgaismojuma tālvadības sistēmas atsevišķos punktos un veikt to regulēšanu.

 

1.1. Radiomodemu tehniskā specifikācija:

 

1.1.1. Tehniskie parametri un prasības

 

 1. Darba režīms                                        Pusduplekss
 2. Frekvence diapazons                             430-450 Mhz (Programmējams)
 3. Kanālu skaists                                       1
 4. Kanālu platums                                    12,5/25 kHz
 5. Frekvences stabilitāte                            ±2ppm
 6. Datu apmaiņas ātrums radio kanālā        2400 bps (ar iespēju 4800 bps)
 7. Datu apmaiņas ātrums TTL                   2400 bps (ar iespēju 4800 bps)
 8. Datu konektors                                     DB15 (ligzda) (TTL)
 9. Datu Formāts                                        Asinhrons
 10. Data Logic “1” Level                            >4 V
 11. Data Logic “0” Level                            <1 V
 12. Darba temperatūru diapazons                 -30 - +60°C
 13. Barošanas spriegums                             10.8 – 15,6  Vdc
 14. Antenas konektors                                BNC, 50 Ω (ligzda)

 

1.1.2.Raidītājs

 

 1. RF jauda             1-10 W (regulēšanas iespēja), 50W
 2. Emisijas tips F2D
 3. Modulācijas tips             FFSK
 4. Maksimālā deviācija ±2,5KHz / ±5KHz
 5. Pārslēgšana pārraides režīmā < 4 ms
 6. Jaudas “uzbrukums” < 4 ms
 1. Logic “1” Carrier Frequency

2400 bps                       1200 Hz

4800 bps                       2400 Hz

 1. Logic “0” Carrier Frequency

2400 bps                       2400 Hz

4800 bps                       4800 Hz

 1. Izohrons sagrozījums (distortion)             <30 ms

 

1.1.3.Uztvērējs

 

 1. Jūtība (12dB SINAD)                            <0,3 mV           
 2. Selektivitāte                                         >65 dB / >75 dB
 3. Blakus kanāla selektivitāte                    > 60 dB / > 70 dB
 4. Blakus kanāla nospiešana                      > - 12 dB
 5. Intermodulācijas novājinājums              > 65 dB

 

 

 

 

 

1.1.4.Radiomodema izmēri:

 

 1. Garums 200 mm (max)
 2. Platums 210 mm (max)
 3. Augstums 60 mm (max)

 

 

 

 

Elektroapgādes tehniķis                                                                                     J.Platkovs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Pielikums

Finanšu piedāvājuma forma

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

 

“Radiomodemu piegāde, uzstādīšana un regulēšana Daugavpils pilsētas ielu apgaismojuma sistēmas uzlabošanas darbiem”

 

Kam:

Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Labiekārtošana–D”, 1.Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401, Latvija

Pakalpojuma sniedzējs vai tā apvienība:

 

Reģistrācijas Nr.

 

Adrese:

 

Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un

e-pasts:

 

Datums:

 

Pakalpojuma sniedzējs vai tā apvienība bankas rekvizīti:

 

Piedāvājam veikt cenu aptaujas “Radiomodemu piegāde, uzstādīšana un regulēšana Daugavpils pilsētas ielu apgaismojuma sistēmas uzlabošanas darbiem” minēto preču piegādi kā arī to uzstādīšanas un regulēšanas pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar uzaicinājuma nosacījumiem un tehnisko specifikāciju par sekojošo cenu:

 

Preces nosaukums

Mērvienība

 

Daudzums

 

Vienas vienības cena,

EUR bez PVN

Izmaksas kopā ar piegādi, EUR bez PVN

1. Radiomodemu iegāde, to uzstādīšana un regulēšana

 

 

 

 

1.1. Radiomodemu iegāde

gb.

10

 

 

1.2. Radiomodemu uzstādīšana un regulēšana

gb.

10

 

 

Kopējā līgumcena, EUR bez PVN:

 

PVN 21%:

 

Kopā ar PVN:

 

-Ar šo mēs apstiprinām, ka:

- mūsu piedāvājums atbilst uzaicinājumā norādītajām prasībām;

- nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā uzaicinājumā;

- nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties uzaicinājumā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;

- mūsu piedāvājuma cenā (EUR) ir iekļauti visas pakalpojuma izmaksas (tajā skaitā bet netikai - darba samaksa, peļņa, piegādes un montāžas izdevumi, u.c.), nodokļi un nodevas, kas saistītas ar līguma izpildi.

- mūsu piedāvājums ir spēkā 10 (desmit) dienas no datuma, kas ir noteikts kā aptaujas procedūras piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš;

- mūsu piedāvājums ir galīgs un netiks mainīts.

 

Paraksta pretendents vai tā pilnvarota persona (pilnvarotai personai pievieno pilnvaru):

Vārds, uzvārds, amats

 

Paraksts

 

Datums