Šobrīd Daugavpilī

“Elektronisko kases aparātu tehniskā apkalpošana”

Pēdējo reizi informācija atjaunota 24.11.2020, 16:01
Iepirkuma statuss:
Aktīvs
Iepirkuma tips:
Pakalpojumi
Pasūtītājs:
Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra
 1. Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums

Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas  aģentūra

Adrese

Rīgas iela 22a,  Daugavpils, LV-5401

Reģ.Nr.

90010652160

Kontaktpersona

Aģentūras grāmatvede Līga Grāvele,

tālrunis 65400514, e-pasts: liga.gravele@daugavpils.lv

 1. Zemsliekšņa iepirkuma nepieciešamības apzināšanās datums:gada 10. maijs.
 2. Zemsliekšņa iepirkuma priekšmets: Elektronisko kases aparātu tehniskā apkalpošana.
 3. Mērķis: elektronisko kases aparātu tehniskā apkalpošana.
 4. Līguma darbības laiks: no 2018. gada 25. maija uz vienu gadu.
 5. Preču piegādes vai pakalpojuma uzskaitījums (apjomi): Precīzs pakalpojuma apraksts ir noteikts Tehniskajā specifikācijā (1. pielikums).
 6. Paredzamā kopējā līgumcena: līdz 150.00 EUR bez PVN par kases aparātu tehnisko apkalpošanu gadā, pārējās pozīcijas pēc nepieciešamības.
 7. Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu, kas pilnībā atbilst prasībām.
 8. Pretendentu iesniedzamie dokumenti: atbilstoši formai 2. pielikums.
 9. Piedāvājums iesniedzams: līdz 2018. gada 18. maijam, plkst. 16:00 Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūrā, Rīgas ielā 22A, Daugavpilī, LV-5401 vai elektroniski: agentura@daugavpils.lv.
 10. Informācija par rezultātiem: paziņojums par rezultātiem tiks publicēts Daugavpils pilsētas domes mājas lapā daugavpils.lv.

PIELIKUMĀ:

 1. Tehniskā specifikācija;
 2. Tehniskais un finanšu piedāvājums.

 

1.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Elektronisko kases aparātu tehniskā apkalpošana

Zemsliekšņa iepirkuma identifikācijas Nr. DPPTAIA 2018/20

 

 

Nr.p.k.

Modelis

Šasijas Nr.

Teh.Pases Nr.

Uzstādīšanas adrese

1.

CHD 3050

E056010308

1605-KTP/16-1

Daugavpils tūrisma informācijas centrs (TIC), Rīgas iela 22A, Daugavpils

2.

CHD 3050

E055120188

1504-KTP/16-1

Ekspozīcija “Šmakovkas muzejs”, Rīgas iela 22A, Daugavpils

3.

CHD 3050

E055120108

1504-KTP/16-2

Daugavpils cietokšņa Kultūras un informācijas centrs (DCKIC), Nikolaja iela 5, Daugavpils

 

Pienākumi:

 • Veikt EKA apkalpošanu, novērst bojājumu un atjaunot EKA normālu darbību.
 • EKA apkalpošana paredz :
 • EKA plombēšanu, programmēšanu, uzstādīšanu, remontu un tehnisko apkopi (turpmāk – apkalpošana);
 • EKA profilaktisko apkalpošanu saskaņā ar rūpnīcas-ražotāja ekspluatācijas noteikumiem;
 • nepieciešamības gadījumā tehniskā speciālista ierašanos ne vēlāk 48 stundu laikā pēc izsaukuma Pasūtītāja EKA lietošanas vietā;
 • Pasūtītāja personāla apmācība darbam ar EKA un apliecības izsniegšana Pretendenta servisa nodaļā;
 • EKA bāzes programmas programmēšanu (rekvizīti, nodaļas, nodoklis);
 • EKA dokumentu noformēšanu;
 • EKA pārplombēšanu pēc remonta vai apkalpošanas;
 • bezmaksas EKA tehnisko pārbaudi un profilaktisko apkalpošanu – reizi gadā (EKA uzstādīšanas vietā vai, ja nepieciešams servisa nodaļā );
 • bezmaksas EKA piegāde uz remontu vai profilaksi un pēc remonta vai profilakses uz EKA uzstādīšanas vietu;
 • bezmaksas tehniskās konsultācijas pa tālruni, sakarā ar EKA darbības jautājumiem.

 

Rezerves daļas un izejmateriālu vērtība līgumcenā neietilpst un Pretendents tos piegādā par papildapmaksu.

 

 

Tehnisko specifikāciju sagatavoja grāmatvede                                                 Līga Grāvele

 

 

 


 

2.pielikums

 

 TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

 

 

Pretendents (pretendenta nosaukums), reģ. Nr. (reģistrācijas numurs), (adrese), tā (personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds) personā, iesniedz savu Tehnisko un finanšu piedāvājumu:

 

Pretendenta finanšu piedāvājums atbilstoši Pasūtītāja Tehniskajai specifikācijai:

 

Nr.p.k.

Pasūtītie pakalpojumi:

Vienas vienības cena bez PVN, EUR

1.

Kases aparāta CHD 3050 tehniskā apkalpošana gadā

 

2.

Maksa par speciālista izsaukumu stundā

 

3.

Tehniskās pases dublikāts

 

4.

Viena lietotāja apmācība darbam ar EKA

 

5.

EKA darbinieku apliecība

 

6.

PLU programmēšana (par vienu PLU kodu)

 

7.

Datuma, PVN likmes, rekvizītu un nodaļu maiņa (max.10gab.)

 

9.

Čeka lente kases aparātam CHD 3050 (1 gab.)

 

10.

EKA kases žurnāls 12 mēnešiem (1 gab.)

 

Kopā bez PVN, EUR:

 

PVN____% ,EUR:

 

Piedāvājuma summa kopā ar PVN, EUR:

 

 

 

Piedāvātā cena vārdiem: (ierakstīt piedāvājuma cenu EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN))

 

Vārds, uzvārds*

 

Amats

 

Paraksts

 

Zīmogs

 

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

 

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU

Pretendenta nosaukums:

Reģistrēts _________________________ (kur, kad, reģistrācijas Nr.)

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. ______________ .

Juridiskā adrese:                                                 

Bankas rekvizīti:

Kontaktpersonas vārds, uzvārds:            Tālrunis:                                   Fakss:

E-pasta adrese:                                      Tīmekļa vietnes adrese:

 

Datums _____________

 

______________________/                          /

Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs (ja ir)