Šobrīd Daugavpilī

„Būvprojekta „Caurtekas pārbūve Parka un Tūristu ielu krustojumā, Daugavpilī ” izstrāde”

Pēdējo reizi informācija atjaunota 06.05.2021, 15:35
Iepirkuma statuss:
Aktīvs
Iepirkuma tips:
Būvprojektēšana
Pasūtītājs:
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”
Publicēšanas datums:
15.05.2018

1.    Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”

Adrese

Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401

Reģ. Nr

90009547852

Kontaktpersona

Dmitrijs Dubins

Tālruņa Nr.

65476405 (Tehniskajos jautājumos), juridiskos 65476324

Darba laiks

Pirmdien

No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00

Otrdien, Trešdien, Ceturtdien

No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00

Piektdien

No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00

 1. Paredzamā līgumcena: Pasūtītājs nepiemēro Publisko iepirkumu likumā noteiktās iepirkuma procedūras, jo paredzamā līgumcena ir līdz EUR 4000.00 ar PVN;
 2. Tehniskā specifikācija: (pielikums Nr.2)
 3. Līguma izpildes termiņš: 5 mēneši no līguma noslēgšanas dienas.
 4. Piedāvājuma izvēles kritēriji – piedāvājums ar viszemāko cenu.
 5. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā
  • Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

1) pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

2) pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

3) nav iesniegti kādi no 7.punktā pieprasītiem dokumentiem.

 1. Piedāvājumā jāiekļauj:
  • Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkumu līgumu. Ja iepirkumu līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums.
  • Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši 1. pielikumā norādītajai formai;
  • Finanšu piedāvājums (izmaksu Tāme), kas sagatavots atbilstoši 3. pielikumā norādītajai formai;
  • Pretendenta vai tā pilnvarotās personas parakstīts apliecinājums (sk.4.pielikumu) uz Pretendenta veidlapas, ka Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālas apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro (oriģināls).
  • Informācija par pretendenta, personu grupas dalībnieku, uzrādīto apakšuzņēmēju personālu, kurš paredzēts attiecīgo darbu veikšanai.

Speciālisti

 (norādīt piesaisti līgumā paredzamajiem darbiem)

Vārds Uzvārds

kvalifikācijas apliecinoši dokumenti 

Pieredze objektos (gados)

Darba vieta

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3. (n)

 

 

 

 

n+1

 

 

 

 

 • Informācija par pretendenta iepriekšējo pieredzi.

Pretendentam (personu apvienībai) iepriekšējo triju gadu laikā (2014. – 2017.gadā ieskaitot 2018.gada periodu) jābūt pieredzei iepirkuma priekšmetā un tehniskā specifikācijā minēto līdzīgo darbu veikšanā. Jābūt pienācīgi pabeigtiem vismaz 1 (vienam) pēc darbu specifikas un darbu apjoma līdzvērtīgiem objektiem (līgumiem).

Lai apliecinātu pieredzi, tabulā norādīt informāciju par līgumiem, kas atbilst iepriekš minētajām prasībām:

N.p. k.

Objekta nosaukums, adrese

Līguma izpildes termiņš

Darbu apraksts līgumā, kas raksturo prasīto pieredzi

Pasūtītājs,  kontaktpersona,

tālrunis

Līgumcena (EUR, bez PVN)

 

 • Pretendenta piedāvātā atbildīgā darbu vadītāja profesionālās kvalifikācijas apliecinošs dokuments projektēšanā (ceļu/ielu projektēšanā) (kopija).
 • Apliecinājums, ka Pretendentam ir pieejams personāls, instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas pretendentam būs nepieciešams iepirkuma līguma izpildei atbilstoši visām tehniskās specifikācijās minētajām prasībām.
 1. Pasūtītājs 2 (divu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas ievieto lēmumu Daugavpils pašvaldības mājas lapā daugavpils.lv un skanētu lēmumu nosūta pretendentiem uz e-pastu.
 2. Piedāvājums iesniedzams līdz 2018.gada 18.maijam10.00 pēc adreses Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, 2.stāvā, 221.kab.(juriskonsulte), Daugavpilī.

 

 

1.pielikums PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ

 

                                                                                                  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                  Saules iela 5A, Daugavpils

                                                                                           

 

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ

 

„Būvprojekta „Caurtekas pārbūve Parka un Tūristu ielu krustojumā, Daugavpilī ” izstrāde”, ID Nr.DPPI KSP 2018/38N

 

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

 

 1. Piesakās piedalīties aptaujā;
 2. Apņemas ievērot aptaujas prasības;
 3. Apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;
 4. Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju;

 

Pretendents

 

Reģistrācijas Nr.

 

Adrese:

 

Kontaktpersona

 

Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts

 

Bankas nosaukums, filiāle

 

Bankas kods

 

Norēķinu konts

 

Vārds, uzvārds*

 

Amats

 

Paraksts

 

Datums

 

Zīmogs

 

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

 

 


 

2.pielikums

 

    Tehniskā specifikācija

Būvprojekta „Caurtekas pārbūve Parka un Tūristu ielu krustojumā, Daugavpilī ” izstrāde

 

 1. Uzdevums projektēšanas darbiem:

 

Veikt būvprojekta “Caurtekas pārbūve Parka un Tūristu ielu krustojumā” izstrādāšanu saskaņā ar p.3. „Projektēšanas uzdevums”.

 

 1. Darba apjomi:

Nr.p.k.

Darbu nosaukums

Mērvienība

Daudzums

 

Būvprojektēšanas darbi

1

Topogrāfiskā plāna uzmērīšana un saskaņošana likuma noteiktā kārtībā

ha

0.3

2

Būvprojekta  minimālā sastāvā izstrādāšana (Būvniecības ieceres dokumentācija saskaņā ar MK noteikumiem Nr.253.)

kompl.

1

3

TS  un GP sadaļas , saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.20.5.

m2

800

4

Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, būvdarbu laikā

kompl.

1

Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve

kompl.

1

6

Ekonomiskās daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)

kompl.

1

7

Būvprojekta saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi

kompl.

5

 

Objekta izvietojuma shēma

 

 

 1. Projektēšanas uzdevums:

1.

Objekta nosaukums

“Caurtekas pārbūve Parka un Tūristu ielu krustojumā, Daugavpilī”

2.

Objekta adrese

Daugavpils, Parka un Tūristu ielu krustojums

3.

Zemes kadastra apzīmējums

050000393709, 050000393726, 05000391703, 05000401601, 05000400211, 05000401302

4.

Būves veids

jaunbūve

atjaunošana

pārbūve

 

 

X

5.

Objekta funkcija un parametri

Objektam jānodrošina ūdens novadīšanas vai melioratīvās funkcijas

6.

Būves klasifikācija

242 Citas, iepriekš neklasificētas, inženierbūves

7.

Pasūtītājs

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”

8.

Pasūtītāja atbild. pārstāvis, tālr. nr.

Dmitrijs Dubins, ceļu būvinženieris Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde”, tālr. 654 76405

9.

Projektēšanas stadija

būvprojekts minimālā sastāvā (ieceres dokumentācija), būvprojekts

10.

Būvprojekts pa būves kārtām

Ne

11.

Tipveida risinājuma pielietojums

12.

Individuālā risinājuma izstrādāšana

Jā, ja ir nepieciešams

13.

Projekta mērķis

Izstrādāt caurtekas pārbūves projektu atbilstoši Latvijas Valsts normatīviem aktiem, Daugavpils pilsētas Saistošiem noteikumiem un Daugavpils pilsētas teritorijas plānojumam, nodrošinot caurtekas konstrukciju ilgizturību ar minimāliem ekspluatācijas izdevumiem, kā arī  nodrošināt satiksmes drošības un augsto komforta līmeni. Projekta risinājumiem jāiekļaujas pilsētas vidē.

14.

Prasības  izstrādāt

14.1.

Būvprojekta risinājuma variants

Izstrādāt:

1)      Caurtekas caurplūšanas spēja ne mazāk ka esošai caurtekai, veikt caurplūdes aprēķinu;

2)      Asfalta seguma atjaunošana visas ielas platumā;

 

3)      Paredzēt satiksmes organizācijas līdzekļus uzstādīšanu saskaņā ar LVS77 un horizontālo marķējumu uzklāšanu saskaņā ar LVS 85;

4)      Izstrādāt būvobjektā saglabājamo koku aizsardzības plānu.

 

14.2.

Pirmsprojekta darbus, sagatavot izejmateriālus

jā (būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana saskaņā ar MK noteikumiem nr.253 p.15.)

14.3.

Pilsētbūvniecības un ainavu projektu

14.4.

Ģeotehniskās (t.sk. ģeoloģiskās) izpētes  darbus

Jā, ja nepieciešams

14.5.

Tehnoloģisko iekārtu projektu

Jā, ja nepieciešams

14.6.

Nestandarta iekārtu darba zīmējumus

15.

Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti un izejmateriāli

15.1.         1

Zemes gabala dokumenti

sagatavo pasūtītājs

15.2.          

Zemes gabala topogrāfiskais plāns

sagatavo projektētājs

15.3.          

Situācijas plāns

sagatavo projektētājs

15.4.          

Būves inventarizācijas materiāli

15.5.          

Būves tehniskās apsekošanas dati

sagatavo projektētājs

15.6.          

Ietekmes uz vidi novērtējums

15.7.          

Sanitāri higiēniskais uzdevums

15.8.          

Esošās apbūves nojaukšanas atļauja

15.9.          

Koku un krūmu izciršanas atļauja

sagatavo pasūtītājs

15.10.       

Ugunsdzēs. un glābš. dienesta tehn. noteikumi

15.11.       

Satiksmes intensitātes uzskaite

15.12.       

Būvprojekta ekspertīze

15.13.

Ceļu satiksmes drošības audits

16.

Pievienotie tehniskie  noteikumi

16.1.

ūdensapgādei

pieprasa projektētājs

16.2.

kanalizācijai

pieprasa projektētājs

16.3.

siltumapgādei

pieprasa projektētājs

16.4.

gāzes apgādei

pieprasa projektētājs

16.5.

elektroapgādei

pieprasa projektētājs

16.6.

vājstrāvas tīkli:

pieprasa projektētājs

16.7.

Ielas un ceļi

 

16.7.1

VAS „Latvijas valsts ceļi”

sagatavo projektētājs

16.7.2

DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde”

skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

16.8.

lietus ūdens kanalizācija

skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

16.9.

apgaismojums

skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

16.10.

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija

17.

Celtniecības uzsākšanas un pabeigšanas termiņi

2019.g.

18.

Būvprojekta saskaņošana

ar visiem ieinteresētiem inženierkomunikāciju īpašniekiem, ēku, zemes īpašnieku, pilsētas arhitektu, ainavu arhitektu, VAS „LVC”, būvvaldi  u.c. veic izpildītājs

19.

Būvprojekta

eksemplāru skaits

3 oriģināli + 2 kopijas+2 digitālā veidā (pdf; dwg)

20.

Īpašie  nosacījumi

20.1.  Ja kāds no veicamajiem darbiem “Ceļu specifikācijās 2017” nav pietiekami aprakstīts vai vispār nav iekļauts, tad līdzīgā formātā jāizstrādā nepieciešamie  papildinājumi vai papildus specifikācijas.

20.2.  Materiālu specifikāciju, darbu apjomus un būvdarbu izmaksas noteikt atbilstoši LBN 501-17,,Būvizmaksu noteikšanas kārtība” materiālu un darbu apjomu sarakstu sagatavošanā ir jāievēro sekojošais - būvdarbus jāsadala pa atsevišķi mērāmiem un izcenojamiem darbu veidiem, ievērojot darba raksturu, tā lai paveikto apjomu varētu ērti uzmērīt (novērtēt).

20.3. Ievērot aizsargjoslas noteikumus un iedibinātās apbūves līnijas.

20.4. Būvprojekta  minimālā sastāvā saturs (3 oriģināli):

1.      Skaidrojoša apraksta, kurā norādīta informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu (zemes vienība vai būve) kadastra apzīmējumu un īpašnieku, paredzēto būvniecības veidu, paredzēto būvdarbu apjomu un veikšanas metodi, paredzēto būvniecībā radušos atkritumu apsaimniekošanu, to apjomu un pārstrādes vai apglabāšanas vietu, paredzētajiem vides pieejamības risinājumiem;

2.      Būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā mērogā uz derīga topogrāfiskā plāna formā M 1:500 vai M 1:250;

3.      Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm;

4.      Grafiskie ar vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm;

5.      Transporta un gājēju kustības organizācijas apraksta;

6.      Institūciju tehniskie vai īpašie noteikumi;

20.5. Būvprojekta sastāvs atbilstoši 09.05.2017. Ministru kabineta noteikumiem Nr.253 „ Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”

20.5.1. vispārīgā daļa:

20.5.1.1. būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti (tai skaitā tehniskās apsekošanas atzinums, ja tas nepieciešams atbilstoši normatīvajiem aktiem tehniskās apsekošanas jomā);

20.5.1.2. zemes gabala inženierizpētes dokumenti vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos;

20.5.1.3. skaidrojošs apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par inženierbūves tehniskajiem rādītājiem un lietošanas veidu atbilstoši būvju klasifikācijai (norādot klasifikācijas četrciparu kodu), kā arī norādīta vispārīga informācija par vides pieejamību publiskām inženierbūvēm;

20.5.1.4. tehniskie vai īpašie noteikumi;

20.5.1.5. atļaujas un saskaņojumi;

20.5.1.6. vispārīgo rādītāju lapa;

20.5.1.7. būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā formā (M 1:250; M 1:500;) uz   topogrāfiskā plāna;

20.5.1.8. savietotais projektējamo inženiertīklu plāns atbilstošā vizuāli uztveramā formā (M 1:250; M 1:500;) uz topogrāfiskā plāna;

20.5.1.9. teritorijas vertikālais plānojums;

20.5.1.10. labiekārtojuma un apstādījumu plāns, ja ir nepieciešami labiekārtošanas vai stādīšanas darbi;

20.5.2. arhitektūras daļa inženierbūvei:

20.5.2.1. grafiskie dokumenti ar inženierbūves vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm;

20.5.2.2. raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm;

20.5.2.3. būvizstrādājumu specifikācijas;

20.5.3. būvkonstrukciju daļa:

20.5.3.1. tehniskās shēmas, konstrukciju plāni, griezumi, mezgli;

20.5.3.2. būvizstrādājumu uzstādīšanas un nostiprināšanas zīmējumi un apraksti;

20.5.3.3. būvizstrādājumu specifikācijas;

20.5.3.4. vides aizsardzības pasākumi;

20.5.4. inženierbūvei nepieciešamo attiecīgo inženiertīklu daļas (ūdensapgāde un kanalizācija, elektroapgāde, elektronisko sakaru tīkli, drošības sistēmas u.tml.):

20.5.4.1. risinājumi, pieslēguma shēmas, griezumi un aprēķini;

20.5.4.2. būvizstrādājumu specifikācijas;

20.5.4.3. vides aizsardzības pasākumi;

20.5.5. citas inženierrisinājumu daļas, ja tādas nepieciešamas;

20.5.6. darbu organizēšanas projekts

Būvprojektu izstrādāt, ievērojot  „Ceļu specifikācijas 2017 ”, pastāvošos  LBN, LVS noteikumus un normas.

Būvprojekta noformēšana  jāveic ievērojot  Ministru kabineta noteikumi Nr.281 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana"”.

Nepieciešamības gadījumā projektētājs sagatavo būvprojekta saskaņošanas protokolus ar zemju īpašniekiem.

Būvprojekta izstrādē ievērtēt horizontālās prioritātes ,,vienlīdzīgas iespējas” prasības

 

Izstrādes termiņi:

                - 1 starpziņojuma iesniegšanas termiņš - 3 mēneši no līguma noslēgšanas dienas (jāiesniedz būvprojekts minimālā sastāva)

                 - akceptēta būvprojekta iesniegšanas termiņš - 5 mēneši no līguma noslēgšanas dienas


 1. 3. pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

 

Kam:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401, Latvija

Pretendents vai piegādātāju apvienība:

 

Adrese:

 

Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts:

 

Datums:

 

Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti:

 

Piedāvājam veikt darbu, saskaņā ar 2018.gada 15.maija uzaicinājuma nolikuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu:

Cena EUR bez PVN (cipariem un vārdiem)

 

 

 

Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar uzaicinājuma „Būvprojekta „Caurtekas pārbūve Parka un Tūristu ielu krustojumā, Daugavpilī ” izstrāde”, ID Nr.DPPI KSP 2018/38N”,  nolikumu un tam pievienoto dokumentāciju, mēs garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti.

Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.

Mēs piekrītam visām uzaicinājumā nolikumā izvirzītajām prasībām.

 

 

 

Pretendenta pārstāvis:

 

 

                 (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

 


TĀME

Būvprojekta „Caurtekas pārbūve Parka un Tūristu ielu krustojumā, Daugavpilī ” izstrāde”, ID Nr.DPPI KSP 2018/38N

Nr.p.k.

Darbu nosaukums

Mērvienība

Daudzums

Vienības cena, EUR

Kopā (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā:

 

PVN 21%:

 

Pavisam kopā:

 

 

 

 

Pretendenta pārstāvis:

 

 

                 (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

 

4.pielikums APLIECINĀJUMA VEIDNE

 

                                                                                                  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                  Saules iela 5A, Daugavpils,

                                                                                                  LV-5401, Latvija

 

 

 

 

 

APLIECINĀJUMS

 

UZAICINĀJUMĀ

“ Būvprojekta „Caurtekas pārbūve Parka un Tūristu ielu krustojumā, Daugavpilī ” izstrāde”, ID Nr.DPPI KSP 2018/38N

 

 

 

 

 

Ar šo apliecinām, ka attiecībā uz ________________________ nepastāv šādi nosacījumi:

pretendenta nosaukums

 

 

 • pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;
 • tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro.

 

 

 

 

Datums______________

 

 

 

 

 

 

Paraksts

 

 

 

 

 

*Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā veidnē vai jāizmanto to kā apliecinājuma paraugs.