Šobrīd Daugavpilī

„Mācību līdzekļu piegāde Daugavpils pilsētas 32. pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām”

Pēdējo reizi informācija atjaunota 10.07.2020, 11:57
Iepirkuma statuss:
Aktīvs
Iepirkuma tips:
Preces
Pasūtītājs:
Daugavpils pilsētas 32. pirmsskolas izglītības iestāde
Publicēšanas datums:
15.06.2018
Pievienotās datnes:
 1. Pasūtītājs:

 

Pasūtītāja nosaukums

Daugavpils pilsētas 32. pirmsskolas izglītības iestāde

Adrese

Malu iela 7, Daugavpils, LV-5401

Reģ.Nr.

2701901784

Kontaktpersona līguma slēgšanas jautājumos

Vadītāja Mārīte Grigorjeva, tālr. 65434492, 654344680

e-pasts: daug32pii@inbox.lv, vadītājas vietniece izglītības jomā Kristīne Volodko-Mitina 65434492

 

 1. Iepirkuma priekšmets: Mācību līdzekļu piegāde Daugavpils pilsētas 32. pirmsskolas izglītības iestādes mācību procesa organizācijai saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

Iepirkums sadalīts divās daļās:

A daļa:

 1. Attīstošās spēles;
 2. Galda spēles.

 

B daļa:

 1. Darba burtnīcas;
 2. Mācību līdzekļi;
 3. Nošu izdevumi;
 4. Uzskates līdzekļi;
 5. Didaktiskās spēles.

 

 

 1. Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, elektroniski uz e-pastu daug32pii@inbox.lv

vai personīgi Malu ielā 7, Daugavpilī, vadītājas kabinetā, līdz 2018.gada 29. jūnija plkst. 12.00. Pretendents ir tiesīgs iesniegt piedāvājumu par visām daļām vai arī par kādu atsevišķi. Katra daļa tiks vērtēta atsevišķi.

 

 1. Paredzamā līguma izpildes termiņš: Līgums darbojas no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz atklātā konkursa ,,Mācību līdzekļu piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādēm " rezultātiem.

 

 1. Preces tiks iepirktas pa daļām, saskaņā ar Pasūtītāja iepriekšēju pasūtījumu (rakstisku vai mutisku), līgumā noteiktajā kārtībā. Pasūtītājam nav pienākums nopirkt visas tehniskajā specifikācijā nosauktās preces. Pasūtītās preces būs jāpiegādā 24 (divdesmit četru) stundu laikā par piegādātāja līdzekļiem.

 

 1. Piedāvājumā jāiekļauj:
  • pretendenta rakstisks pieteikums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts) – 1.pielikums;
  • finanšu piedāvājums, aizpildot tehnisko specifikāciju (2.pielikums). Cena jānorāda euro bez PVN 21%. Cenā jāiekļauj visas izmaksas.

 

 1. Piedāvājumam ir jābūt spēkā ne mazāk kā 60 kalendārās dienas.
 2. Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu, kas pilnībā atbilst prasībām.
 3. Ar lēmumu varēs iepazīties Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes mājas lapā: izglitiba.daugavpils.lv sadaļā „Publiskie iepirkumi”, Daugavpils pilsētas domes mājaslapā: www.daugavpils.lv  un Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas izglītības iestādes mājas lapā www.32pii.daugavpils.lv sadaļā „Publiskie iepirkumi”.

 

Daugavpils pilsētas 32. pirmsskolas izglītības iestādes

vadītāja                                               M.Grigorjeva

                                                            vadītājas p.i.                                        K.Volodko-Mitina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.pielikums

 

 

 

PIETEIKUMS

Daugavpilī

Komersants

___________________________________________________________________________

                                                                   (nosaukums)

Reģistrācijas Nr. _____________________________________________________________

Juridiskā adrese ___________________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. ________________________________________

tālr.,fakss___________________________ e-pasts__________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

___________________________________________________________________________

Bankas rekvizīti ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

 1. Piesakās piedalīties Publisko iepirkumu likumā nereglamentētajā iepirkumā “Mācību līdzekļu piegāde Daugavpils pilsētas 32. pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām”, identifikācijas numurs PII2018/2N, piekrīt visiem Uzaicinājuma iesniegt pieteikumu nosacījumiem un garantē šo nosacījumu un normatīvo aktu prasību izpildi. Pieteikuma iesniegšanas noteikumi ir skaidri un saprotami.

 

 1. ____________________________(uzņēmuma nosaukums) apliecina, ka:
  • visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;
  • nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
  • nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties iepirkumā un izpildīt izvirzītās prasības.

Vārds, uzvārds,  amats

 

Paraksts, Datums