Šobrīd Daugavpilī

„ KANCELEJAS PREČU PIEGĀDE SIA “LABIEKĀRTOŠANA-D” VAJADZĪBĀM 2018.GADĀ”

Pēdējo reizi informācija atjaunota 26.05.2020, 16:48
Iepirkuma statuss:
Aktīvs
Iepirkuma tips:
Preces
Pasūtītājs:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D"
Publicēšanas datums:
11.07.2018
Pievienotās datnes:
 1. Pasūtītājs:

 

Pasūtītāja nosaukums

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D"

Adrese

1.Pasažieru  iela 6, Daugavpils, LV-5401

Reģ.Nr.

41503003033

Kontaktpersona

tehniskajos jautajumos

Sabiedrības  ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D", lietvedības sekretāre Jevgeņija Arehtova , tālrunis: 65420210

e-pasts:, info@labiekartosana.lv

Kontaktpersona

juridiskajos jautajumos

Sabiedrības  ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D", finanšu ekonomists Dmitrijs Meinerts , tālrunis: 65424090

e-pasts:  dmitrijs.meinerts@labiekartosana.lv

Darba laiks

Pirmdiena

No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 18.00

Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena

No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 16.30

Piektdiena

No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 15.00

 

 

 1. Zemsliekšņa iepirkuma mērķis: nodrošināt SIA “Labiekārtošana-D” ar biroja darbībai nepieciešamajām  kancelejas precēm.
 2. Paredzamā līgumcena: līdz 4000,00 (četri tūkstosi eiro, 00 centi) euro bez PVN.
 3. Precīzs preču apraksts ir noteikts Tehniskajā specifikācijā (2.pielikums). Preces tiks iepirktas pa daļām, saskaņā ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku (pa faksu vai uz e-pastu) pasūtījumu, kas tiks veikts darba dienās, no plkst. 8.00 līdz plkst.17.00, līgumā noteiktajā kārtībā. Minimālais viena pasūtījuma apjoms EUR 20.00 (divdesmit eiro.00 centi) bez PVN.  Pasūtītājam nav pienākums nopirkt visu tehniskajā specifikācijā norādīto preču klāstu. Pēc pasūtījuma saņemšanas Izpilditājām preces būs jāpiegādā  24 (divdesmit četru) stundu laikā ar savu transportu uz   punktā noteikto preču  piegādes vietu. 
 4. Preču piegādes vieta: SIA “Labiekārtošana-D” biroja telpas pēc adreses Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401.
 5. Līguma izpildes termiņš: 24 (divdesmit četri) mēneši no līguma noslēgšanas datuma vai līdz brīdim, kad tiks sasniegta līguma summa (atkarībā no tā, kurš apstāklis iestāsies pirmais).
 6. Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā:

7.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

7.2.Pretendentam ir pieredze tehniskajā specifikācijā minētā pakalpojuma sniegšanā.

 

 1. Pasūtītājs var izslēgt pretendentu no dalības procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:
  • pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;
  • ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
  • kandidāts vai pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;
  • kandidāts nav iesniedzis uzaicinājuma 9.punktā pieprasītos dokumentus;

 

 1. Pretendentu iesniedzamie dokumenti:
  • Pretendenta pieteikums dalībai uzaicinajumā, kas sagatavots atbilstoši 1.pielikumā norādītajai formai;
  • Finanšu - tehniskais piedāvājums (3. pielikums):
   • Pretendents iesniedz piedāvājumu atbilstoši Pasūtītāja tehniskajās specifikācijās norādītajām prasībām;
   • Cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi un visas saprātīgi paredzamās ar darba izpildi saistītās izmaksas, atskaitot pievienotās vērtības nodokli.
 1. Piedāvājuma izvēles kritēriji – piedāvājums ar viszemāko cenu, kas pilnībā atbilst prasībām.
 2. Piedāvājums iesniedzams līdz 17. jūlijam plkst. 16:30 pēc adreses: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D", 1.Pasažieru ielā 6, Daugavpilī, LV-5401, 4.kabinetā, vai elektroniski sūtot uz e-pasta adresi: dmitrijs.meinerts@labiekartosana.lv, info@labiekartosana.lv

 

 1. Aptaujas rezultāti tiks publicēti pašvaldības mājas lapā http://daugavpils.lv/lv/288.

 

Pielikumā:

 1. Pieteikuma forma;
 2. Tehniskā specifikācija;
 1. Tehniskā - finanšu piedāvājuma forma.

 

 

D.Meinerts  65424090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Pielikums

„Kancelejas preču piegāde SIA “Labiekārtošana-D”

 vajadzībām 2018.gadā”


PIETEIKUMS APTAUJĀ

 par līguma piešķiršanas tiesībām

“Kancelejas preču PIEGĀDE

SIA “LabIEKĀRTOŠANA-D” VAJADZĪBĀM 2018.GADĀ”

 

 

Sabiedrībai ar ierobežotu

atbildību "Labiekārtošana-D"

1.Pasažieru 6, Daugavpils, LV-5401

 

 

Pretendents _____________________, reģ. Nr. _________________, juridiskā adrese: __________________________, tā __________________ personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

 

 1. piesakās piedalīties aptaujā “Kancelejas preču piegāde SIA “Labiekārtosana-D” vajadzībām 2018.gadā”.
 2. apņemas ievērot uzaicinājuma prasības;
 3. apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;
 4. apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju.

 

Pretendents

 

Reģistrācijas Nr.

 

Adrese:

 

Kontaktpersona

 

Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts

 

Bankas nosaukums, filiāle

 

Bankas kods

 

Norēķinu konts

 

Vārds, uzvārds*

 

Amats

 

Paraksts

 

Datums

 

Zīmogs

 

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds (pievienojot pilnvaru)

 

 

 

 

 

2.pielikums

Kancelejas preču piegāde SIA “Labiekārtošana-D”

 vajadzībām 2018.gadā

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Kancelejas preču PIEGĀDE

SIA “LabIEKĀRTOŠANA-D” VAJADZĪBĀM 2018.GADĀ

 

Nr. p./k.

Preces nosaukums

Preces apraksts

Mērvienība

1.

Biroja papīrs balts

 

A4 formāts 160g/m2 250lpp.īpaši balts un līdzens papīrs lāzeru un tintes printeriem

iepak.

2.

Biroja papīrs balts

 

A4 formāts 80g/m2 500lpp. biezums 101-108mikr baltums min 160, necaurspīdība 91-93%

gludums 150-230 ml/min.

noturīgums pret novecošanos - nepieciešams (ISO 9706) piemērots abpusējai kopēšanai. Piemērots lietošanai kopētajos, lāzerfaksos, lāzeru un tintes printeros

 

 

 

iepak.

3.

Mapes-reģistri ar muguriņas platumu 50mm

 

Reģistri ar piespiedējmehānismu, A4, 50 ± 5 mm. Ar metāla stūrīšiem apakšā. Reģistra pamatne no kartona. Aplīmēta ar krāsainu plastikāta plēvi iekšpusē un ārpusē. Uz muguriņas caurspīdīga kabatiņa ar nomaināmu etiķeti (etiķete vismaz 150 mm gara). Uz muguriņas īpašs caurums ērtākai izņemšanai no plaukta.

Krāsa saskaņojot ar pasūtītāju.

 

 

 

 

gab.

4.

Mapes-reģistri ar muguriņas platumu 75mm

 

Reģistri ar piespiedējmehānismu, A4, 75 ± 5 mm. Ar metāla stūrīšiem apakšā. Reģistra pamatne no kartona. Aplīmēta ar krāsainu plastikāta plēvi iekšpusē un ārpusē. Uz muguriņas caurspīdīga kabatiņa ar nomaināmu etiķeti (etiķete vismaz 150 mm gara). Uz muguriņas īpašs caurums ērtākai izņemšanai no plaukta.

Krāsa saskaņojot ar pasūtītāju.

 

 

 

 

 

gab.

5.

Kabatiņas A4 formāts, biezums 45 mkr

100 gab./iepakojumā, glancētas, caurspīdīgas, ar eiroperforāciju, kas ļauj izmantot kabatiņas jebkurās mapēs-reģistros

 

1 iepak.

(100 gab.)

6.

Kabatiņas A4 formāts, biezums 45 mkr

100 gab./iepakojumā, matētas,

caurspīdīgas, ar eiroperforāciju kas jauj izmantot kabatiņas jebkurās mapēs-reģistros

 

1 iepak.

(100 gab.)

7.

Aploksnes

 

Pašlīmējošās; Ar silikona lenti līmes aizsardzībai; Izgatavotas no augstas kvalitātes balta papīra; Formāts – C6RH

 

 

 

1 iepak.

(50 gab.)

8.

Aploksnes

 

Pašlīmējošās; Ar silikona lenti līmes aizsardzībai; Izgatavotas no augstas kvalitātes balta papīra; Formāts – C4RH

 

 

1 iepak.

(50 gab.)

9.

Aploksnes

 

Pašlīmējošās; Ar silikona lenti līmes aizsardzībai; Izgatavotas no augstas kvalitātes balta papīra; Formāts – C65RH

 

1 iepak.

(100 gab.)

10.

Aploksnes

 

Pašlīmējošās; Ar silikona lenti līmes aizsardzībai; Izgatavotas no augstas kvalitātes balta papīra; Formāts - C5RH

1 iepak.

(50 gab.)

11.

 

 

Pildspalva (zila krāsa)

Lodīšu, ar parasto tinti. Plastmasas korpuss ar gumijas aptveri pirkstu atbalsta zonā. Lodītes diametrs 0.4-0.6 mm. Krāsa zila.

 

 

gab.

12.

 

 

Pildspalva (krāsa melna)

Lodīšu, ar parasto tinti. Plastmasas korpuss ar gumijas aptveri pirkstu atbalsta zonā. Lodītes diametrs 0.4-0.6 mm. Krāsa melna.

 

 

gab.

13.

 

 

Pildspalva (krāsa zila)

Klasiska, ar želejveida tinti, arhīvdroša. Plastmasas korpuss ar gumijas aptveri pirkstu atbalsta zonā. Lodītes diametrs 0.4-0.6 mm. Krāsa zila.

 

 

gab.

 

14.

 

 

Pildspalva (krāsa melna)

Klasiska, ar želejveida tinti, arhīvdroša. Plastmasas korpuss ar gumijas aptveri pirkstu atbalsta zonā. Lodītes diametrs 0.4-0.6 mm. Krāsa melna.

 

 

gab.

15.

Zīmulis, klasisks.  Noasināts.

Ar dzēšgumiju. Serdeņa cietība – HB.

gab.

16.

 

Zīmuļu asināmais

metāla korpuss, konusveida. Zīmuļiem ar diametru līdz 8,2 mm.

 

gab.

17.

 

Zīmulis. Mehānisks.

Ar gumijas aptveri pirkstu atbalsta zonā. Ar dzēšgumiju. Serdeņa cietība – HB. Serdeņa diametrs 0,5 mm.

 

gab.

18.

 

Korekcijas rollers.

Sausais lentes korektors ar lentes pievilkšanas mehānismu. Lentes garums vismaz 10 m. Lentes platums 4 - 5 mm.

 

gab.

19.

Korekcijas pildspalva.

Tilpums vismaz 7 ml.

gab.

20.

Caurspīdīga līmlente.

Izmērs 18-20 mm x vismaz 33 m.

gab.

21.

Līmlente iepakošanai.

Krāsa caurspīdīga. Izmērs 45-55 mm x vismaz 66 m.

gab.

22.

Līmzīmulis papīram un kartonam.

Nesatur šķīdinātāju, ātri žūst, nedeformē papīru. Svars 20–25 grami.

 

gab.

23.

Līmzīmulis papīram un kartonam.

Nesatur šķīdinātāju, ātri žūst, nedeformē papīru. Svars 30–35 grami.

 

gab.

24.

 

Līme PVA universāla. 

Izgatavota uz polivinīlacetāta ūdens dispersijas bāzes.  Plastmasas pudelē. Tilpums vismaz 110 ± 10 ml.

 

gab.

25.

Piezīmju līmlapiņas 75x75

Labi līpošas uz dažādām virsmām var pārlīmēt, neatstāj nospiedumu pēdas ar līmvielu vienā malā, blociņā 100 lapiņas

 

iepak.

(100 lap.)

26.

Papīra kubs piezīmēm

Lapiņas izmērs 9x9 cm, 750 lpp kubā, balts papīrs

iepak.

(750 lap.)

27.

Skavotāju skavas. Izmērs 24/6.

Iepakojumā 1000 gab.

Iepak.

(1000 gab.)

28.

Skavotāju skavas. Izmērs N10.

Iepakojumā 1000 gab.

Iepak.

(1000 gab.)

29.

Saspraudes. Izgatavotas no metāla. Izmērs 23 ± 2 mm.

Iepakojumā vismaz 100 gab.

iepak.

(vismaz 100 gab.)

30.

Saspraudes. Izgatavotas no metāla. Izmērs 28 ± 2 mm.

Iepakojumā vismaz 100 gab.

iepak.

(vismaz 100 gab.)

31.

Saspraudes. Izgatavotas no metāla. Ar krāsainu pārklājumu. Izmērs 26 ± 5 mm.

Iepakojumā vismaz 100 gab.

 

iepak.

(vismaz 100 gab.)

32.

Saspiedēji papīram. Izmērs 15 mm.

Izgatavoti no metāla. Dažādas krāsas. Vismaz 12 gab. iepakojumā.

iepak.

(vismaz 12 gab.)

33.

Saspiedēji papīram. Izmērs 15 mm

Izgatavoti no metāla. Melnā krāsā. Vismaz 12 gab. iepakojumā.

iepak.

(vismaz 12 gab.)

34.

Saspiedēji papīram. Izmērs 32 mm.

Izgatavoti no metāla. Melnā krāsā. Vismaz 12 gab. iepakojumā.

iepak.

(vismaz 12 gab.)

35.

Saspiedēji papīram. Izmērs 51 mm.

Izgatavoti no metāla. Melnā krāsā. Vismaz 12 gab. iepakojumā.

iepak.

(vismaz 12 gab.)

36.

Faktūra-rēķins

Paškopējošs, A5, 100 loksnes

iepak.

(100 loksnes)

37.

Kases aparāta žurnāls

Ražotājs: SIA “ABC JUMS” vai ekvivalents

gab.

38.

Kases grāmata

Ražotājs: SIA “ABC JUMS” vai ekvivalents

gab.

39.

Darba līgumu registrācijas žurnāls

Ražotājs: SIA “ABC JUMS” vai ekvivalents

gab.

40.

Darba aizsardzības instriktāža darba vietā žurnāls

Ražotājs:SIA “ABC JUMS” vai ekvivalents

gab.

41.

Darba aizsardzības ievadapmācība

Ražotājs:SIA “ABC JUMS” vai ekvivalents

gab.

42.

Mape ātršuvējs

A4 formāts, PVC ātršuvējs ar caurspīdīgu vāku

gab.

43.

Mape-planšete ar vāku

A4 formāts, ar piespiedējmehanismu, vāka iekšpuse ar kabatiņu

gab.

44.

Mape ar atlokiem

Ražotājs:SIA “ABC JUMS”  vai ekvivalents, kartona, aizsienama, 31*23cm

gab.

 

Pasūtītājs veic pasūtījumus pēc faktiskās nepieciešamības. Pasūtītājam nav pienākums iegādāties visu tehniskajā specifikācijā noteikto preču klāstu un iztērēt visu līguma summu. Pasūtītājam ir tiesības pasūtīt arī citas kancelejas preces, kas nav minētas tehniskajā specifikācijā, pēc pušu saskaņotajām cenām.

 

Sagatavoja:

SIA “Labiekārtošana-D”  lietvedības sekretāre

 

Jevgeņija Arehtova  _____________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Pielikums

Kancelejas preču piegāde SIA “Labiekārtošana-D”

 vajadzībām 2018.gadā

Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību

"Labiekārtošana-D"

1.Pasažieru 6, Daugavpils, LV-5401

 

 

 

 

Iepazinies ar aptaujas par līguma piešķiršanas tiesībām „ Kancelejas preču piegāde SIA “Labiekārtošana-D” vajadzībām 2018.gadā”  prasībām, _____________ (pretendenta nosaukums) piedāvā pārdot un bez maksas piegādāt  preces par šādām cenām:

 

 

Nr. p./k.

Piedāvātās preces nosaukums

Detalizēts preces apraksts (lai varētu salīdzināt ar tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām)

Preces

ražotāja nosaukums

 

Mērvienība

Cena bez PVN par vienu vienību

1.

Biroja papīrs balts

 

 

 

iepak.

 

2.

Biroja papīrs balts

 

 

 

 

 

 

iepak.

 

3.

Mapes-reģistri ar muguriņas platumu 50mm

 

 

 

 

 

 

 

gab.

 

4.

Mapes-reģistri ar muguriņas platumu 75mm

 

 

 

 

 

 

 

 

gab.

 

5.

Kabatiņas A4 formāts, biezums 45 mkr

 

 

 

1 iepak.

(100 gab.)

 

6.

Kabatiņas A4 formāts, biezums 45 mkr

 

 

 

1 iepak.

(100 gab.)

 

7.

Aploksnes

 

 

 

 

 

1 iepak.

(50 gab.)

 

8.

Aploksnes

 

 

 

 

1 iepak.

(50 gab.)

 

9.

Aploksnes

 

 

 

1 iepak.

(100 gab.)

 

10.

Aploksnes

 

 

 

1 iepak.

(50 gab.)

 

11.

 

 

Pildspalva (zila krāsa)

 

 

 

 

gab.

 

12.

 

 

Pildspalva (krāsa melna)

 

 

 

 

gab.

 

13.

 

 

Pildspalva (krāsa zila)

 

 

 

 

gab.

 

 

14.

 

 

Pildspalva (krāsa melna)

 

 

 

 

gab.

 

15.

Zīmulis, klasisks.  Noasināts.

 

 

gab.

 

16.

 

Zīmuļu asināmais

 

 

 

gab.

 

17.

 

Zīmulis. Mehānisks.

 

 

 

gab.

 

18.

 

Korekcijas rollers.

 

 

 

gab.

 

19.

Korekcijas pildspalva.

 

 

gab.

 

20.

Caurspīdīga līmlente.

 

 

gab.

 

21.

Līmlente iepakošanai.

 

 

gab.

 

22.

Līmzīmulis papīram un kartonam.

 

 

 

gab.

 

23.

Līmzīmulis papīram un kartonam.

 

 

 

gab.

 

24.

 

Līme PVA universāla. 

 

 

 

gab.

 

25.

Piezīmju līmlapiņas 75x75

 

 

 

iepak.

(100 lap.)

 

26.

Papīra kubs piezīmēm

 

 

iepak.

(750 lap.)

 

27.

Skavotāju skavas. Izmērs 24/6.

 

 

Iepak.

(1000 gab.)

 

28.

Skavotāju skavas. Izmērs N10.

 

 

Iepak.

(1000 gab.)

 

29.

Saspraudes. Izgatavotas no metāla. Izmērs 23 ± 2 mm.

 

 

iepak.

(vismaz 100 gab.)

 

30.

Saspraudes. Izgatavotas no metāla. Izmērs 28 ± 2 mm.

 

 

iepak.

(vismaz 100 gab.)

 

31.

Saspraudes. Izgatavotas no metāla. Ar krāsainu pārklājumu. Izmērs 26 ± 5 mm.

 

 

 

iepak.

(vismaz 100 gab.)

 

32.

Saspiedēji papīram. Izmērs 15 mm.

 

 

iepak.

(vismaz 12 gab.)

 

33.

Saspiedēji papīram. Izmērs 15 mm

 

 

iepak.

(vismaz 12 gab.)

 

34.

Saspiedēji papīram. Izmērs 32 mm.

 

 

iepak.

(vismaz 12 gab.)

 

35.

Saspiedēji papīram. Izmērs 51 mm.

 

 

iepak.

(vismaz 12 gab.)

 

36.

Faktūra-rēķins

 

 

iepak.

(100 loksnes)

 

37.

Kases aparāta žurnāls

 

 

gab.

 

38.

Kases grāmata

 

 

gab.

 

39.

Darba līgumu registrācijas žurnāls

 

 

gab.

 

40.

Darba aizsardzības instriktāža darba vietā žurnāls

 

 

gab.

 

41.

Darba aizsardzības ievadapmācība

 

 

gab.

 

42.

Mape ātršuvējs

 

 

gab.

 

43.

Mape-planšete ar vāku

 

 

gab.

 

44.

Mape ar atlokiem

 

 

gab.

 

Kopā euro bez PVN

 

Kopā euro ar PVN

 

 

Apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 30 (trīsdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas datuma.

Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt  līgumu par kancelejas preču piegādi un izpildīt visus līguma nosacījumus.

Piekrītam visām uzaicinājumā “Kancelejas preču piegāde SIA “Labiekārtošana-D” vajadzībām 2018.gadā” izvirzītajām prasībām.

Garantējam nodrošināt iespēju iegādāties preces pa daļām saskaņā ar pasūtījumu.

Apliecinām, ka:

– spējam nodrošināt  pasūtījuma izpildi  24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc pasūtījuma veikšanas pa faksu, vai nosūtot pasūtījumu uz e-pasta adresi, bez papildu samaksas;

 –nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties aptaujā un pildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.

Paraksta pretendenta parakstiesīgā persona vai pilnvarota persona (pievienojot pilnvaru)

Vārds, uzvārds, amats

 

Paraksts

 

Datums