Šobrīd Daugavpilī

„Bojāto sienu/griestu apdares atjaunošana Daugavpils Vienības pamatskolas ēkā”

Pēdējo reizi informācija atjaunota 26.05.2020, 16:48
Iepirkuma statuss:
Aktīvs
Iepirkuma tips:
Būvdarbi
Pasūtītājs:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde
Publicēšanas datums:
16.07.2018

16.07.2018. Nr.DPIP2018/64N

Būvdarbi

X

Piegāde

 

Pakalpojumi

 

 

 

 

 

UZAICINĀJUMS

iesniegt piedāvājumu

 

 1. Pasūtītājs.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde

Saules ielā 7, Daugavpilī, LV-5401

Tālruņu nr.: 65440576

Fakss: 65407431

e-pasts: izglitibas@ip.daugavpils.lv

             dipceltnieks@inbox.lv

Mājas lapa: www.izglitiba.daugavpils.lv

Kontaktpersona: Vitālijs Kalniņš, tālr.nr.: 65440576

                            

                                       Iepirkuma identifikācijas Nr.DPIP2018/64N

„Bojāto sienu/griestu apdares atjaunošana Daugavpils Vienības pamatskolas ēkā”

 

 1. Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Bojāto sienu/griestu apdares atjaunošana Daugavpils Vienības pamatskolas ēkā, saskaņā ar Būvdarbu apjomu sarakstu.

 1. Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, faksu, elektroniski vai personīgi Saules ielā 7, Daugavpilī, kabinetā Nr.18 līdz 2018.gada 20.jūlijam plkst.11.00.
 2. Paredzamā līguma izpildes termiņš: 21 (divdesmit viena) kalendārā diena pēc līguma noslēgšanas
 3. Piedāvājumā jāiekļauj:
 • pretendenta rakstisks iesniegums par dalību iepirkumu procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts)- 1.pielikums;
 • pretendents iesniedz:
  1. Būvprakses sertifikāti:
 • „Ēku būvdarbu vadīšana”
 1.   Profesionālās apdrošināšanas polises, atbilstoši Būvniecības likuma 13.10.punktam un MK noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām.
 2. Apliecība par apmācības programmas apguvi darba aizsardzības jautājumos.
 3. Pasūtītāja/ ēkas lietotāja apstiprināts apliecinājums par objektu apskates veikšanu.

 

 

 

 

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja                                                                B.Višņevska

tālr.65407423

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

                                                                                                                                 1.pielikums

 

 

 

PIETEIKUMS

Daugavpilī

Komersants

___________________________________________________________________________

                                                                   (nosaukums)

Reģistrācijas Nr. _____________________________________________________________

Juridiskā adrese ___________________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. ________________________________________

tālr.,fakss___________________________ e-pasts__________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

___________________________________________________________________________

Bankas rekvizīti ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā „Bojāto sienu/griestu apdares atjaunošana Daugavpils Vienības pamatskolas ēkā” identifikācijas numurs DPIP2018/64N, piekrīt visiem Darba uzdevumā uzrādītajiem darbiem  un garantē Darba uzdevumā  uzrādīto darbu un normatīvo aktu prasību izpildi. Iepirkuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

 1. _____________(uzņēmuma nosaukums)apliecina, ka:
  • visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;
  • nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
  • nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties iepirkumā un izpildīt izvirzītās prasības;

Vārds, uzvārds, amats

 

Paraksts, Datums