Šobrīd Daugavpilī

„Stihiski izveidojušos atkritumu izgāztuvju likvidācija Daugavpils pilsētas pašvaldības mežos 2018.gadā”

Pēdējo reizi informācija atjaunota 26.05.2020, 16:48
Iepirkuma statuss:
Aktīvs
Iepirkuma tips:
Pakalpojumi
Pasūtītājs:
Pasūtītāja nosaukums Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”
Publicēšanas datums:
16.07.2018

1.    Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”

Adrese

Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401

Reģ. Nr

90009547852

Kontaktpersona

Aleksandrs Kampāns

Tālruņa Nr.

65476319(Tehniskajos jautājumos), juridiskos 65476324

Darba laiks

Pirmdien

No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00

Otrdien, Trešdien, Ceturtdien

No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00

Piektdien

No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00

 1. Paredzamā līgumcena: Pasūtītājs nepiemēro Publisko iepirkumu likumā noteiktās iepirkuma procedūras, jo paredzamā līgumcena ir līdz EUR 3000.00 bez PVN;
 2. Tehniskā specifikācija: (pielikums Nr.2)
 3. Līguma izpildes termiņš: 1 mēneša laikā no līguma noslēgšanas dienas.
 4. Piedāvājuma izvēles kritēriji – piedāvājums ar viszemāko cenu.
 5. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā
  • Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

1) pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

2) pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

3) nav iesniegti kādi no 7.punktā pieprasītiem dokumentiem.

 1. Piedāvājumā jāiekļauj:
  • Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkumu līgumu. Ja iepirkumu līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums.
  • Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši 1. pielikumā norādītajai formai;
  • Finanšu piedāvājums (izmaksu Tāme), kas sagatavots atbilstoši 3. pielikumā norādītajai formai;
  • Pretendenta vai tā pilnvarotās personas parakstīts apliecinājums (sk.4.pielikumu) uz Pretendenta veidlapas, ka Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālas apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro (oriģināls).
  • VVD atļaujas kopija sadzīves atkritumu savākšanai un pārvadāšanai.
  • Apliecinājums, ka Pretendentam ir pieejams personāls, instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas pretendentam būs nepieciešams iepirkuma līguma izpildei atbilstoši visām tehniskās specifikācijās minētajām prasībām.
 2. Pasūtītājs 2 (divu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas ievieto lēmumu Daugavpils pašvaldības mājas lapā daugavpils.lv un skanētu lēmumu nosūta pretendentiem uz e-pastu.
 3. Piedāvājums iesniedzams: līdz 2018.gada 20.jūlijam plkst. 10:00 pēc adreses Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, 221.kab. (pie juristes), Daugavpilī, LV-5401. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi ”Piedāvājums Uzaicinājumam Nr.____________”.

 

 

 

1.pielikums PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ

 

                                                                                                  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                  Saules iela 5A, Daugavpils

                                                                                            

 

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ

 

„Stihiski izveidojušos atkritumu izgāztuvju likvidācija Daugavpils pilsētas pašvaldības mežos 2018.gadā”, ID Nr.DPPI KSP 2018/63N

 

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

 

 1. Piesakās piedalīties aptaujā;
 2. Apņemas ievērot aptaujas prasības;
 3. Apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;
 4. Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju;

 

Pretendents

 

Reģistrācijas Nr.

 

Adrese:

 

Kontaktpersona

 

Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts

 

Bankas nosaukums, filiāle

 

Bankas kods

 

Norēķinu konts

 

Vārds, uzvārds*

 

Amats

 

Paraksts

 

Datums

 

Zīmogs

 

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

 

 


 

2.pielikums

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Stihiski izveidojušos atkritumu izgāztuvju likvidācija

Daugavpils pilsētas pašvaldības mežos 2018.gadā.

 

 

 1. Darba mērķis.

Samazināt Daugavpils pilsētas mežu piesārņošanu ekoloģiskās situācijas uzlabošanai.

 

 1. Darba uzdevums.

Ar Izpildītāja rīcībā esošo darba spēku un tehnisko aprīkojumu, Pasūtītāja norādītajās vietās, veikt stihisko izgāztuvju likvidāciju Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā.

 

 1. Darba apjoms.

              

Darba veids

Mērvienība

Maksimāli iespējamais apjoms

 
 

Stihisko izgāztuvju likvidācija Daugavpils pilsētas mežos

m3

120

 

 

 1. Stihisko izgāztuvju likvidācijas procesā jāveic šādi darbu veidi:

4.1. No Daugavpils pilsētas mežiem, kuriem nav iespējams piekļūt ar specializēto transportu, atkritumi jāsavāc ar rokām, ievietojot tos plastikāta maisos vai savācot kaudzē. Savāktos atkritumus Izpildītājam jāiekrauj autotransportā, lai nogādātu tos uz Dienvidlatgales atkritumu poligonu „Cīnīši” Demenes pagastā, Daugavpils novadā.

4.2. No Daugavpils pilsētas mežiem, kuriem ir iespējams piekļūt ar specializēto transportu, atkritumi jāsavāc ar specializētās tehnikas palīdzību (manipulators / pašiekrāvējs ar kravas kasti u.c.). Savāktos atkritumus jānogādā uz Dienvidlatgales atkritumu poligonu „Cīnīši” Demenes pagastā, Daugavpils novadā.

4.3. Atkritumu veidus, kuri netiek pieņemti noglabāšanai Dienvidlatgales atkritumu poligonā „Cīnīši” (skat. poligona A piesārņojošās darbības atļaujā un tās grozījumos minētos pieņemamo atļauju kodus http://www.vpvb.gov.lv/lv/piesarnojums/a-b-atlaujas/?ur=dienvidlatgales&id_ur=&search_ur_submit=Mekl%C4%93t+p%C4%93c+uz%C5%86%C4%93muma ), Izpildītājam tie jānodod attiecīgo atkritumu veidu apsaimniekotajām, kuram ir tiesības veikt šo konkrēto atkritumu veidu pieņemšanu un tālākās darbības ar tiem. Izpildītājam par šo atkritumu veidu nodošanu to tālākajam apsaimniekotajām ir jāpiestāda Pasūtītājam izziņa par šo atkritumu veidu nodošanu - pieņemšanu.

4.4. Pirms stihisko izgāztuvju likvidācijas Pasūtītāja pārstāvis kopā ar Izpildītāja pārstāvi apseko konstatētās izgāztuves vietu, sastāda apsekošanas aktu, kurā tiek norādīta informācija par stihiskās izgāztuves atrašanas vietu, aptuveno atkritumu apjomu un izgāztuves likvidācijas laiku (kas ir ne ilgāks kā 5 darbadienas no izgāztuves apsekošanas brīža). Akts tiek sastādīts divos eksemplāros (1 eks. – Pasūtītāja pārstāvim; 1 eks. – Izpildītāja pārstāvim).

 

 1. Darbā izmantojamā tehnika:

5.1. Izpildītāja tehnikas vienības atbilst normatīvajos aktos noteiktajām tehniskajām prasībām.

5.2. Ar Izpildītāja rīcībā esošo tehniku jānodrošina visu pasūtītāja noteikto prasību izpilde.

 

 1. Darbā iesaistītais personāls:

Darbā tiek iesaistīts normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodarbināts Izpildītāja personāls, kas atbildīgs par visu tehniskajā specifikācijā noteikto prasību savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.

 

 1. Darba izpildes termiņš:

Darbi ilgst no līguma noslēgšanas dienas līdz 2018.gada 15.decembrim.

 

 1. Prasības sadzīves atkritumu izgāztuvju izvešanai.

6.1. Stihisko izgāztuvju likvidācijas process nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi kopumā, tajā skaitā:

6.1.1.radīt apdraudējumu ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī florai un faunai;

6.1.2.radīt traucējošus trokšņus un smakas;

6.1.3.piesārņot un piegružot vidi.

6.2. Veicot stihisko izgāztuvju likvidācijas darbības nedrīkst apdraudēt cilvēku dzīvību un veselību, kā arī nepieļaut augošu kokaugu bojāšanu.

                        6.3.         Savākto atkritumu apsaimniekošana un pārvadāšana jāveic saskaņā ar 24.07.2014. Daugavpils domes lēmumā Nr.385 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu” noteiktajām prasībām un izcenojumiem.

 

 1. Tāmes izstrādāšana.

Tāmē jānorāda izmaksas par 1 m3 sadzīves atkritumu izvešanu un 1 m3 atkritumu apglabāšanas izmaksu segšanu, kā arī kopējās izmaksas par visu paredzamo darba apjomu.

 

 1. Izpildīto darbu pieņemšana.

Pēc darbu pabeigšanas tiek sastādīts pieņemšanas – nodošanas akts divos eksemplāros, kurā tiek norādīts faktiski paveikto darbu apjoms. Abpusēji parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts ir pamats rēķina izrakstīšanai un samaksas veikšanai. Samaksa tiek veikta par faktiski izpildītiem darbiem.

 

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“Komunālās saimniecības pārvalde” vecākais mežzinis                                                     A.Kampāns

 

 

 

 

 1. 3. pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

 

Kam:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401, Latvija

Pretendents vai piegādātāju apvienība:

 

Adrese:

 

Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts:

 

Datums:

 

Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti:

 

Piedāvājam veikt darbu, saskaņā ar 2018.gada 16.jūlija uzaicinājuma nolikuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu:

Cena EUR bez PVN (cipariem un vārdiem)

 

 

 

Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar uzaicinājuma „Stihiski izveidojušos atkritumu izgāztuvju likvidācija Daugavpils pilsētas pašvaldības mežos 2018.gadā”, ID Nr.DPPI KSP 2018/63N”, nolikumu un tam pievienoto dokumentāciju, mēs garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti.

Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.

Mēs piekrītam visām uzaicinājumā nolikumā izvirzītajām prasībām.

 

 

 

Pretendenta pārstāvis:

 

 

                 (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

 


TĀME

Stihiski izveidojušos atkritumu izgāztuvju likvidācija Daugavpils pilsētas pašvaldības mežos 2018.gadā”, ID Nr.DPPI KSP 2018/63N

 

 

Nr.p.k.

Darbu nosaukums

Mērvienība

Daudzums

Vienības cena, EUR

Kopā (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā:

 

PVN 21%

 

Kopā ar PVN 21%

 

 

 

 

Pretendenta pārstāvis:

 

 

                 (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

 

4.pielikums APLIECINĀJUMA VEIDNE

 

                                                                                                  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                  Saules iela 5A, Daugavpils,

                                                                                                  LV-5401, Latvija

 

 

 

 

 

APLIECINĀJUMS

 

UZAICINĀJUMĀ

“ Stihiski izveidojušos atkritumu izgāztuvju likvidācija Daugavpils pilsētas pašvaldības mežos 2018.gadā”, ID Nr.DPPI KSP 2018/63N

 

 

 

 

 

 

Ar šo apliecinām, ka attiecībā uz ________________________ nepastāv šādi nosacījumi:

pretendenta nosaukums

 

 

 • pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;
 • tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro.

 

 

 

 

Datums______________

 

 

 

 

 

 

Paraksts

 

 

 

 

 

*Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā veidnē vai jāizmanto to kā apliecinājuma paraugs.

1.    Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”

Adrese

Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401

Reģ. Nr

90009547852

Kontaktpersona

Aleksandrs Kampāns

Tālruņa Nr.

65476319(Tehniskajos jautājumos), juridiskos 65476324

Darba laiks

Pirmdien

No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00

Otrdien, Trešdien, Ceturtdien

No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00

Piektdien

No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00

 1. Paredzamā līgumcena: Pasūtītājs nepiemēro Publisko iepirkumu likumā noteiktās iepirkuma procedūras, jo paredzamā līgumcena ir līdz EUR 3000.00 bez PVN;
 2. Tehniskā specifikācija: (pielikums Nr.2)
 3. Līguma izpildes termiņš: 1 mēneša laikā no līguma noslēgšanas dienas.
 4. Piedāvājuma izvēles kritēriji – piedāvājums ar viszemāko cenu.
 5. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā
  • Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

1) pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

2) pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

3) nav iesniegti kādi no 7.punktā pieprasītiem dokumentiem.

 1. Piedāvājumā jāiekļauj:
  • Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkumu līgumu. Ja iepirkumu līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums.
  • Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši 1. pielikumā norādītajai formai;
  • Finanšu piedāvājums (izmaksu Tāme), kas sagatavots atbilstoši 3. pielikumā norādītajai formai;
  • Pretendenta vai tā pilnvarotās personas parakstīts apliecinājums (sk.4.pielikumu) uz Pretendenta veidlapas, ka Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālas apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro (oriģināls).
  • VVD atļaujas kopija sadzīves atkritumu savākšanai un pārvadāšanai.
  • Apliecinājums, ka Pretendentam ir pieejams personāls, instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas pretendentam būs nepieciešams iepirkuma līguma izpildei atbilstoši visām tehniskās specifikācijās minētajām prasībām.
 2. Pasūtītājs 2 (divu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas ievieto lēmumu Daugavpils pašvaldības mājas lapā daugavpils.lv un skanētu lēmumu nosūta pretendentiem uz e-pastu.
 3. Piedāvājums iesniedzams: līdz 2018.gada 20.jūlijam plkst. 10:00 pēc adreses Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, 221.kab. (pie juristes), Daugavpilī, LV-5401. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi ”Piedāvājums Uzaicinājumam Nr.____________”.

 

 

 

1.pielikums PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ

 

                                                                                                  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                  Saules iela 5A, Daugavpils

                                                                                            

 

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ

 

„Stihiski izveidojušos atkritumu izgāztuvju likvidācija Daugavpils pilsētas pašvaldības mežos 2018.gadā”, ID Nr.DPPI KSP 2018/63N

 

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

 

 1. Piesakās piedalīties aptaujā;
 2. Apņemas ievērot aptaujas prasības;
 3. Apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;
 4. Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju;

 

Pretendents

 

Reģistrācijas Nr.

 

Adrese:

 

Kontaktpersona

 

Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts

 

Bankas nosaukums, filiāle

 

Bankas kods

 

Norēķinu konts

 

Vārds, uzvārds*

 

Amats

 

Paraksts

 

Datums

 

Zīmogs

 

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

 

 


 

2.pielikums

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Stihiski izveidojušos atkritumu izgāztuvju likvidācija

Daugavpils pilsētas pašvaldības mežos 2018.gadā.

 

 

 1. Darba mērķis.

Samazināt Daugavpils pilsētas mežu piesārņošanu ekoloģiskās situācijas uzlabošanai.

 

 1. Darba uzdevums.

Ar Izpildītāja rīcībā esošo darba spēku un tehnisko aprīkojumu, Pasūtītāja norādītajās vietās, veikt stihisko izgāztuvju likvidāciju Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā.

 

 1. Darba apjoms.

              

Darba veids

Mērvienība

Maksimāli iespējamais apjoms

 
 

Stihisko izgāztuvju likvidācija Daugavpils pilsētas mežos

m3

120

 

 

 1. Stihisko izgāztuvju likvidācijas procesā jāveic šādi darbu veidi:

4.1. No Daugavpils pilsētas mežiem, kuriem nav iespējams piekļūt ar specializēto transportu, atkritumi jāsavāc ar rokām, ievietojot tos plastikāta maisos vai savācot kaudzē. Savāktos atkritumus Izpildītājam jāiekrauj autotransportā, lai nogādātu tos uz Dienvidlatgales atkritumu poligonu „Cīnīši” Demenes pagastā, Daugavpils novadā.

4.2. No Daugavpils pilsētas mežiem, kuriem ir iespējams piekļūt ar specializēto transportu, atkritumi jāsavāc ar specializētās tehnikas palīdzību (manipulators / pašiekrāvējs ar kravas kasti u.c.). Savāktos atkritumus jānogādā uz Dienvidlatgales atkritumu poligonu „Cīnīši” Demenes pagastā, Daugavpils novadā.

4.3. Atkritumu veidus, kuri netiek pieņemti noglabāšanai Dienvidlatgales atkritumu poligonā „Cīnīši” (skat. poligona A piesārņojošās darbības atļaujā un tās grozījumos minētos pieņemamo atļauju kodus http://www.vpvb.gov.lv/lv/piesarnojums/a-b-atlaujas/?ur=dienvidlatgales&id_ur=&search_ur_submit=Mekl%C4%93t+p%C4%93c+uz%C5%86%C4%93muma ), Izpildītājam tie jānodod attiecīgo atkritumu veidu apsaimniekotajām, kuram ir tiesības veikt šo konkrēto atkritumu veidu pieņemšanu un tālākās darbības ar tiem. Izpildītājam par šo atkritumu veidu nodošanu to tālākajam apsaimniekotajām ir jāpiestāda Pasūtītājam izziņa par šo atkritumu veidu nodošanu - pieņemšanu.

4.4. Pirms stihisko izgāztuvju likvidācijas Pasūtītāja pārstāvis kopā ar Izpildītāja pārstāvi apseko konstatētās izgāztuves vietu, sastāda apsekošanas aktu, kurā tiek norādīta informācija par stihiskās izgāztuves atrašanas vietu, aptuveno atkritumu apjomu un izgāztuves likvidācijas laiku (kas ir ne ilgāks kā 5 darbadienas no izgāztuves apsekošanas brīža). Akts tiek sastādīts divos eksemplāros (1 eks. – Pasūtītāja pārstāvim; 1 eks. – Izpildītāja pārstāvim).

 

 1. Darbā izmantojamā tehnika:

5.1. Izpildītāja tehnikas vienības atbilst normatīvajos aktos noteiktajām tehniskajām prasībām.

5.2. Ar Izpildītāja rīcībā esošo tehniku jānodrošina visu pasūtītāja noteikto prasību izpilde.

 

 1. Darbā iesaistītais personāls:

Darbā tiek iesaistīts normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodarbināts Izpildītāja personāls, kas atbildīgs par visu tehniskajā specifikācijā noteikto prasību savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.

 

 1. Darba izpildes termiņš:

Darbi ilgst no līguma noslēgšanas dienas līdz 2018.gada 15.decembrim.

 

 1. Prasības sadzīves atkritumu izgāztuvju izvešanai.

6.1. Stihisko izgāztuvju likvidācijas process nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi kopumā, tajā skaitā:

6.1.1.radīt apdraudējumu ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī florai un faunai;

6.1.2.radīt traucējošus trokšņus un smakas;

6.1.3.piesārņot un piegružot vidi.

6.2. Veicot stihisko izgāztuvju likvidācijas darbības nedrīkst apdraudēt cilvēku dzīvību un veselību, kā arī nepieļaut augošu kokaugu bojāšanu.

                        6.3.         Savākto atkritumu apsaimniekošana un pārvadāšana jāveic saskaņā ar 24.07.2014. Daugavpils domes lēmumā Nr.385 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu” noteiktajām prasībām un izcenojumiem.

 

 1. Tāmes izstrādāšana.

Tāmē jānorāda izmaksas par 1 m3 sadzīves atkritumu izvešanu un 1 m3 atkritumu apglabāšanas izmaksu segšanu, kā arī kopējās izmaksas par visu paredzamo darba apjomu.

 

 1. Izpildīto darbu pieņemšana.

Pēc darbu pabeigšanas tiek sastādīts pieņemšanas – nodošanas akts divos eksemplāros, kurā tiek norādīts faktiski paveikto darbu apjoms. Abpusēji parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts ir pamats rēķina izrakstīšanai un samaksas veikšanai. Samaksa tiek veikta par faktiski izpildītiem darbiem.

 

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“Komunālās saimniecības pārvalde” vecākais mežzinis                                                     A.Kampāns

 

 

 

 

 1. 3. pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

 

Kam:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401, Latvija

Pretendents vai piegādātāju apvienība:

 

Adrese:

 

Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts:

 

Datums:

 

Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti:

 

Piedāvājam veikt darbu, saskaņā ar 2018.gada 16.jūlija uzaicinājuma nolikuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu:

Cena EUR bez PVN (cipariem un vārdiem)

 

 

 

Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar uzaicinājuma „Stihiski izveidojušos atkritumu izgāztuvju likvidācija Daugavpils pilsētas pašvaldības mežos 2018.gadā”, ID Nr.DPPI KSP 2018/63N”, nolikumu un tam pievienoto dokumentāciju, mēs garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti.

Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.

Mēs piekrītam visām uzaicinājumā nolikumā izvirzītajām prasībām.

 

 

 

Pretendenta pārstāvis:

 

 

                 (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

 


TĀME

Stihiski izveidojušos atkritumu izgāztuvju likvidācija Daugavpils pilsētas pašvaldības mežos 2018.gadā”, ID Nr.DPPI KSP 2018/63N

 

 

Nr.p.k.

Darbu nosaukums

Mērvienība

Daudzums

Vienības cena, EUR

Kopā (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā:

 

PVN 21%

 

Kopā ar PVN 21%

 

 

 

 

Pretendenta pārstāvis:

 

 

                 (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

 

4.pielikums APLIECINĀJUMA VEIDNE

 

                                                                                                  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                  Saules iela 5A, Daugavpils,

                                                                                                  LV-5401, Latvija

 

 

 

 

 

APLIECINĀJUMS

 

UZAICINĀJUMĀ

“ Stihiski izveidojušos atkritumu izgāztuvju likvidācija Daugavpils pilsētas pašvaldības mežos 2018.gadā”, ID Nr.DPPI KSP 2018/63N

 

 

 

 

 

 

Ar šo apliecinām, ka attiecībā uz ________________________ nepastāv šādi nosacījumi:

pretendenta nosaukums

 

 

 • pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;
 • tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro.

 

 

 

 

Datums______________

 

 

 

 

 

 

Paraksts

 

 

 

*Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā veidnē vai jāizmanto to kā apliecinājuma paraugs.