Šobrīd Daugavpilī

„Izplešanas tvertnes (apkurei) iegāde”

Pēdējo reizi informācija atjaunota 26.05.2020, 16:48
Iepirkuma statuss:
Aktīvs
Iepirkuma tips:
Preces
Pasūtītājs:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde

16.07.2018. Nr.DPIP2018/66N

Būvdarbi

 

Piegāde

X

Pakalpojumi

 

 

 

 

UZAICINĀJUMS

iesniegt piedāvājumu

 Pasūtītājs:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde

Saules ielā 7, Daugavpilī, LV-5401

Tālruņu Nr.: 65421623; 65407423;65440576

Fakss: 65407431

e-pasts: biruta.visnevska@ip.daugavpils.lv

             dipceltnieks@inbox.lv

Mājaslapa: www.izglitiba.daugavpils.lv

Kontaktpersona: Vitālijs Kalniņš- 65440574

                                       Iepirkuma identifikācijas Nr.DPIP2018/66N

„Izplešanas tvertnes (apkurei) iegāde”

 1. Iepirkuma priekšmeta apraksts:

 Izplešanas tvertnes (apkurei) iegāde Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja vajadzībām Tautas ielā 59, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (2.pielikums).

 1. Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, faksu, elektroniski vai personīgi Saules ielā 7, Daugavpilī, kabinetā Nr.18 vai 12 līdz 2018.gada 24.jūlijam plkst.11.00.
 2. Paredzamais līguma izpildes termiņš – 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas pēc līguma noslēgšanas
 3. Piedāvājumā jāiekļauj:
 • pretendenta rakstisks pieteikumu par dalību iepirkuma  procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts) – 1.pielikums;
 • pretendents iesniedz:

                   -  Pasūtītāja/ ēkas lietotāja apstiprināts apliecinājums par objektu apskates veikšanu.

 1. Finanšu piedāvājumā cena jānorāda euro bez PNV 21%. Cenā jāiekļauj visas izmaksas.
 2. Ar lēmumu var iepazīties mājaslapā: www.izglitiba.daugavpils.lv un www.daugavpils.lv

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja                                                                B.Višņevska

 

                                                                                                       

 

 1.pielikums

 

 

 

PIETEIKUMS

Daugavpilī

Komersants

___________________________________________________________________________

                                                                   (nosaukums)

Reģistrācijas Nr. _____________________________________________________________

Juridiskā adrese ___________________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. ________________________________________

tālr.,fakss___________________________ e-pasts__________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

___________________________________________________________________________

Bankas rekvizīti ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

Piesakās piedalīties iepirkumā „Izplešanas tvertnes (apkurei) iegāde”, identifikācijas numurs DPIP2018/66N, piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē Nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

 1. _____________(uzņēmuma nosaukums)apliecina, ka:
  • visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;
  • nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
  • nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties iepirkumā un izpildīt izvirzītās prasības;

Vārds, uzvārds,  amats

 

Paraksts, Datums