Šobrīd Daugavpilī

„Sporta zāles grīdas seguma atjaunošana Daugavpils 12.vidusskolas ēkā Kauņas ielā 8”

Pēdējo reizi informācija atjaunota 26.05.2020, 16:48
Iepirkuma statuss:
Aktīvs
Iepirkuma tips:
Būvdarbi
Pasūtītājs:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde
Publicēšanas datums:
16.07.2018

16.07.2018. Nr.DPIP2018/67N

Būvdarbi

X

Piegāde

 

Pakalpojumi

 

 

 

 

UZAICINĀJUMS

iesniegt piedāvājumu

 Pasūtītājs:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde

Saules ielā 7, Daugavpilī, LV-5401

Tālruņu Nr.: 65421623; 65407423;65440576

Fakss: 65407431

e-pasts: izglitiba@ip.daugavpils.lv

             dipceltnieks@inbox.lv

Mājaslapa: www.izglitiba.daugavpils.lv

Kontaktpersona: Vitālijs Kalniņš- 65440576

                                       Iepirkuma identifikācijas Nr.DPIP2018/67N

„Sporta zāles grīdas seguma atjaunošana Daugavpils 12.vidusskolas ēkā Kauņas ielā 8”

 

  1. Iepirkuma priekšmeta apraksts:

 Sporta zāles grīdas seguma atjaunošana Daugavpils 12.vidusskolas ēkā Kauņas ielā 8”, saskaņā ar Būvdarbu apjomu sarakstu.

  1. Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, faksu, elektroniski vai personīgi Saules ielā 7, Daugavpilī, kabinetā Nr.18 vai 12 līdz 2018.gada 26.jūlijam plkst.11.00.
  2. Paredzamais līguma izpildes termiņš - 45 kalendārās dienas pēc līguma noslēgšanas
  3. Piedāvājumā jāiekļauj:
  • pretendenta rakstisks pieteikumu par dalību iepirkuma  procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts) – 1.pielikums;
  • pretendents iesniedz:
  • Būvprakses sertifikāti:

           -  ēku būvdarbu vadīšana;

           - Siltumapgādes un ventilācijas sistēmu izbūves būvdarbu vadīšana

                   2)   Profesionālās apdrošināšanas polises, atbilstoši Būvniecības likuma 13.10.punktam un MK noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām.

                   3) Apliecība par apmācības programmas apguvi darba aizsardzības jautājumos.

                   4) Pasūtītāja/ ēkas lietotāja apstiprināts apliecinājums par objektu apskates veikšanu.

  1. Finanšu piedāvājumā cena jānorāda euro bez PNV 21%. Cenā jāiekļauj visas izmaksas.

Būvdarbu izmaksu tāmes jāizstrādā saskaņā ar 03.05.2017. MK noteikumiem Nr. 239

  „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501- 17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””. 

  1. Ar lēmumu var iepazīties mājaslapā: www.izglitiba.daugavpils.lv un www.daugavpils.lv

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja                                                                

B.Višņevska