Šobrīd Daugavpilī

„Informatīvo plākšņu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana ERAF projekta Nr. 5.6.2.0/17/I/003 „Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada teritorijās I kārta” ietvaros

Pēdējo reizi informācija atjaunota 10.08.2020, 17:23
Iepirkuma statuss:
Aktīvs
Iepirkuma tips:
Būvdarbi
Pasūtītājs:
Daugavpils pilsētas dome
Publicēšanas datums:
18.07.2018
Pievienotās datnes:
 1. Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums

Daugavpils pilsētas dome

Adrese

Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV-5401

Reģistrācijas numurs

90000077325

Kontaktpersona

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta plānošanas būvinženieris Sergejs Gorņiks, tālr. 654 76062, e-pasts: sergejs.gorniks@daugavpils.lv

Darba laiks

Pirmdiena

No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00

Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena

No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00

Piektdiena

No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00

 

 1. Zemsliekšņa iepirkuma nepieciešamības apzināšanās datums: gada 13.jūlijs.
 2. Zemsliekšņa iepirkuma mērķis/priekšmets: izgatavot, piegādāt un uzstādīt 8 (astoņus) informatīvus stendus ERAF projektu „Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada teritorijās I kārta” ietvaros, tehniskajā specifikācija (1.pielikums) noradītajos objektos.
 3. Līguma izpildes termiņš: 21(divdesmit viena) kalendāra diena no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.
 4. Veicamo darbu uzskaitījums (apjomi): darbu apjoms ir noteikts tehniskajā specifikācijā (1.pielikums).
 5. Paredzamā kopējā līgumcena: 1239,67 EUR bez PVN.
 6. Piedāvājuma varianti nav pieļaujami.
 7. Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu, kas pilnībā atbilst prasībām.
 8. Pretendents iesniedz piedāvājumu: atbilstoši piedāvājuma iesniegšanas formai (2.pielikums).
 9. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:
  • kandidāts vai pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;
  • kandidāts nav iesniedzis uzaicinājuma atbilstoši 10.punktā noteiktai formai;
  • pretendenta piedāvātā kopēja līgumcena vai līgumcena kādā no daļām pārsniedz paredzamo līmeni.
 10. Informācija par rezultātiem: tiks ievietota Daugavpils pilsētas domes mājaslapā daugavpils.lv.
 11. Piedāvājums iesniedzams: līdz gada 25.jūlijam plkst.12:00 Daugavpils pilsētas domes ēkā, Krišjāņa Valdemāra ielā 13, 2.stāvā, 202.kab., Daugavpilī, LV-5401 vai elektroniski: jurijs.sjanita@daugavpils.lv

 

 

 

1.Pielikums

Tehniskā specifikācija

Publicitātes pasākumiem ERAF projekta „Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada teritorijās I kārta” ietvaros

 

 1. Vispārīgā informācija

Visi informatīvie un publicitātes pasākumi veicami saskaņā ar Eiropas Savienības fondu 2014 – 2020.gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijām Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem (http://esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/vadlinijas_2016/es_fondu_publicitates_vadlinijas_30122016.pdf ).

 1. Uzdevums
  • Izveidot, izgatavot un uzstādīt 8 (astoņus) stendus par ERAF projektu „Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada teritorijās I kārta”.
  • Saņemot no pasūtītāja pārstāvja stenda izgatavošanai nepieciešamo informāciju, izstrādāt tās maketu un saskaņot to ar pasūtītāja pārstāvi pirms stenda izgatavošanas.
  • Stendus uzstādīt Dunduru ielā – 3 stendi; Rūpniecības ielā – 2 stendi; A.Pumpura ielā – 1 stends; Siguldas ielā – 1 stends; Silikātu ielā – 1stends.
 2. Publicitātes pasākumu apraksts un tehniskie parametri:
 • Pastāvīgā informatīvā stenda izmērs ir 800x1200 mm;
 • Uz pastāvīgās stenda obligāti izvietojamā informācija, kurai jāaizņem vismaz 25% no kopējā stenda laukuma, – vizuālo elementu ansamblis, projekta nosaukums un projekta atbalstītā pasākuma mērķis;
 • Citas saistošas informācijas apjoma maksimums ieteicams līdz 20% no kopējā stenda laukuma; Informācijas atspoguļošanai ieteicams izmantot Arial fontu;
 • Gan vertikālā, gan horizontālā stenda orientācijā vizuālo elementu ansamblis jānovieto informatīvā stenda apakšdaļā.
 • Pastāvīgais stends noformējams atbilstoši piemēriem vadlīnijās Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. pielikums

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

 

Pretendents (pretendenta nosaukums), reģ. Nr. (reģistrācijas numurs), (adrese), tā (personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds) personā, iesniedz savu Tehnisko un finanšu piedāvājumu:

 

Pretendenta finanšu piedāvājums atbilstoši Pasūtītāja Tehniskajai specifikācijai:

 

Nr.p.k.

Pasūtītie pakalpojumi:

Piedāvāta cena par 1 (vienu) informatīvo stendu EUR, bez PVN

Piedāvātā līgumcena par 8 (astoņiem) informatīviem stendiem, EUR, bez PVN

1.      

Informatīvo stendu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana ERAF projekta „Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada teritorijās I kārta” ietvaros.

 

 

Kopā bez PVN, EUR:

 

 

PVN____% ,EUR:

 

 

Piedāvājuma summa kopā ar PVN, EUR:

 

 

 

Piedāvātā cena vārdiem: (ierakstīt piedāvājuma cenu EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN))

Apliecinām, ka:

– spējam nodrošināt pasūtījuma izpildi un mums ir pieredze līdzīgu pakalpojumu sniegšanā,

– nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties cenu aptaujā un pildīt tehniskās specifikācijās norādītās prasības.

Vārds, uzvārds*

 

Amats

 

Paraksts

 

Zīmogs

 

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU

Pretendenta nosaukums:

Reģistrēts _________________________ (kur, kad, reģistrācijas Nr.)

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. ______________ .

Juridiskā adrese:                                              

Bankas rekvizīti:

Kontaktpersonas vārds, uzvārds:                    Tālrunis:                                 Fakss:

E-pasta adrese:                                               Tīmekļa vietnes adrese:

 

Datums _____________

 

______________________/                          /

Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs (ja ir)