Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas airēšanas nodaļai inventāru piegāde

Pēdējo reizi informācija atjaunota 26.05.2020, 16:48
Iepirkuma statuss:
Aktīvs
Iepirkuma tips:
Preces
Pasūtītājs:
Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skola
Publicēšanas datums:
17.07.2018
 1. Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums

Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skola

Adrese

Kandavas iela 17a, Daugavpils, LV-5401

Reģ.Nr.

90009242212

Kontaktpersona līguma slēgšanas jautājumos

Direktors Imants Utināns, tālr. 65425346, mob.29364652

e-pasts: daugavpilsbjss@inbox.lv

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos

Airēšanas nodaļas treneris Aleksejs Lavrenovs, tālr. 27026473

e-pasts: daugavpilsbjss@inbox.lv

 1. Iepirkuma priekšmets: Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas airēšanas nodaļai inventāru piegāde
 2. Paredzamā līgumcena: līdz EUR 600.00 bez PVN
 3. Līguma izpildes termiņš: 2018.gada 31.jūlijs.
 4. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā

5.1. Pretendent ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs;

5.2. Pretendentam ir pieredze tehniskajā specifikācijā minētā pakalpojuma sniegšanā;

5.3. Pretendentam ir jābūt nodrošinātai mājas lapai, lai būtu iespēja iepazīties ar preču klāstu;

5.4. Precīzs pakalpojuma apraksts ir noteiks  tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1);

5.5.Preces tiks iepirktas pa daļām, saskaņā ar Pasūtītāja iepriekšēju pasūtījumu (rakstisku vai mutisku), līgumā noteiktajā kārtībā. Pasūtītājam nav pienākums nopirkt visas tehniskās specifikācijās noteiktās preces. Pasūtītās preces būs jāpiegādā uz piegādātāja rēķina;

5.6. Pretendentam nav tiesību mainīt piedāvātās preces aprakstu;

 

6.Pretendentu iesniedzamie dokumenti dalībai aptaujā

6.1. Pretendenta sastādīts finanšu/tehniskais piedāvājums (2.pielikums)

 

7.Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums, kas pilnībā atbilst prasībām;

8.Piedāvājums iesniedzams: līdz 2018.gada 19.jūlijam, plkst.12.00

9.Piedāvājums var iesniegt:

9.1.personīgi, vai pa pastu pēc adreses Kandavas ielā 17a, Daugavpilī (3.stāvs, kab.305)

9.2.elektroniski (e-pasts: daugavpilsbjss@inbox.lv)

10.Paziņojums par rezultātiem: tiks ievietota Daugavpils pilsētas domei tīmekļa vietnē www.daugavpils.lv , sadaļā “Pašvaldības iepirkumi, konkursi”

 

Pielikumā:

 1. Tehniskā specifikācija;
 1. Finanšu-tehniskā piedāvājuma forma.                                                                            

  

1.pielikums

Tehniskā specifikācija

Veicamā darba uzdevumi: Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas airēšanas nodaļai inventāru piegāde

Pasūtījuma izpildināšana: 2018.gada 31.jūlijs

Piegāde: bezmaksas

Nr.

Nosaukums

Apraksts

Mērvienība

p.k.

1

2

3

4

1.

Pāraires laivas   airi

 

Aira garums - 283-288 сm

Sastāvs: 100% augstas pakāpes vienvirziena ogleklis

Vārpstas elastība: vidēja

Roktura izmērs: 32 mm,

Rokturis: savienojamība ar Martinoli un Croker

Aira lāpstiņa; Smoothie vai Big Blade ar noslēgtu malu

 

 

2 pāri

 

 

Tehnisko specifikāciju sagatavoja

Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas metodiķe                                                        J.Dedele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Pielikums

 

2018.gada ____._______________, Daugavpilī

 

FINANŠU - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Piedāvājam piegādāt Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas airēšanas nodaļai inventāru par šādu cenu

 

Kam:

Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolai,

Kandavas iela 17a, Daugavpils, LV-5401

Pretendents,

Reģ.Nr.

 

Adrese:

 

Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts:

 

Datums:

 

Pretendenta Bankas rekvizīti:

 

Nr.

Nosaukums

Apraksts

Mērvienība

Cena bez PVN

p.k.

1

2

3

4

5

1.

Pāraires laivas   airi

 

Aira garums - 283-288 сm

Sastāvs: 100% augstas pakāpes vienvirziena ogleklis

Vārpstas elastība: vidēja

Roktura izmērs: 32 mm,

Rokturis: savienojamība ar Martinoli un Croker

Aira lāpstiņa; Smoothie vai Big Blade ar noslēgtu malu

 

 

2 pāri

 

Kopā:

 

 

 1. Mēs apliecinām, kā:
 • Līguma izpildes termiņš līdz 2018 gada 31.jūlijam;
 • Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
 • Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskās specifikācijās norādītās prasības;
 • Pasūtītās preces piegādāsim uz sava rēķina.

 

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

Vārds, uzvārds, amats

 

Paraksts

 

Datums