Šobrīd Daugavpilī

„Daugavpils pilsētas esošās videonovērošanas sistēmas papildus aprīkojuma un bojātā aprīkojuma nomaiņa ar piegādi un montāža”

Pēdējo reizi informācija atjaunota 26.05.2020, 16:48
Iepirkuma statuss:
Aktīvs
Iepirkuma tips:
Pakalpojumi
Pasūtītājs:
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”
Publicēšanas datums:
20.07.2018

1.    Uzaicinājuma pamatojums: Publisko iepirkumu likuma 11.panta sestā daļa, ja  kopējā paredzamā līgumcena ir mazāka par 20 000 euro publiskiem būvdarbu līgumiem un mazāka par  10 000 euro publiskiem pakalpojumu līgumiem, tad pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot šo likumu. Sludinājums tiek publicēts pēc brīvprātības principa izpildot likuma “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” prasības.

2.      Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”

Adrese

Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401

Reģ.Nr.

90009547852

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos

Elektroinženiere – Snežana Afanasjeva, tālrunis 65476325,mob.29297901 e-pasts snezhana.afanasjeva@daugavpils.lv

Kontaktpersona juridiskajos jautājumos

Jurists Ārija Pupiņa – tālrunis 65476474, mob.20026963, e-pasts arija.pupina@daugavpils.lv

Faksa Nr.

65476318

Darba laiks

Pirmdiena

No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00

Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena

No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00

Piektdiena

No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00

 

 1. Paredzamā līgumcena: līdz EUR 3 500,00 bez PVN.
 2. Tehniskā specifikācija: pielikums nr.2 un tā pielikums Nr.1.1.
 3. Galīgais līguma izpildes termiņš: gada 07.septembris
 4. Darba kvalitātes garantijas termiņš: 2/divi/ gadi.
 5. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā:

7.1.Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

1) pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā  darbība vai pretendents  tiek likvidēts;

2) pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

3) nav iesniegti kādi no 8.punktā pieprasītiem dokumentiem.

 1. Pretendenta iesniedzamie dokumenti:

8.1. Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši pielikumā nr.1 norādītajai   

       formai (oriģināls);

8.2. Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas reģistrācijas apliecība vai izziņa, kas apliecina, ka Pretendents reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā (kopija). Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu uzrādīto apvienības dalībnieku komersanta reģistrācijas apliecību kopijas. Par Latvijā reģistrētu pretendentu informācijas tiks iegūta no Latvijas Republikas Uznēmumu reģistra.

8.3.Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu  parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkumu līgumu. Ja iepirkumu līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums.

8.4. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā Tehniskajā specifikācijā minēto darbu veikšanai saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstī, ja reģistrācija paredzēta. Ja pretendents ir personu apvienība, tad Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā jābūt reģistrētiem tiem personu apvienības dalībniekiem, kuriem šāds pienākums izriet no Būvniecības likuma 22.panta pirmās daļas regulējuma.

8.5.Pretendenta atlases dokumenti:

8.5.1. Pretendentam (personu apvienībai) iepriekšējo piecu gadu laikā (2013. – 2017.gadā ieskaitot 2018.gada periodu) jābūt pieredzei iepirkuma priekšmetā un tehniskā specifikācijā minēto vai ekvivalentu darbu veikšanā.

Lai apliecinātu pieredzi, tabulā norādīt informāciju par līgumiem, kas atbilst iepriekš minētajām prasībām:

N.p. k.

Būvobjekta nosaukums, adrese

Līguma izpildes termiņš

Darbu apraksts līgumā, kas raksturo prasīto pieredzi

Pasūtītājs,  kontaktpersona,

tālrunis

Līgumcena (EUR, bez PVN)

                          8.5.2. Pretendentam ir jānodrošina, ka līguma izpildē piedalās atbildīgais

                                   speciālists, kuram ir tā profesionālo kvalifikāciju apliecinošs dokuments –

                                    elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšanā (pievienot dokumentu

                                     kopijas un CV- sk.pielikumu Nr.4.).

                          8.5.3. Pretendenta piedāvātā darbu aizsardzības speciālista profesionālās kvalifikācijas

                                      apliecinošus dokumentus (apliecības vai diploma kopijas un CV- sk.pielikumu Nr.4).

           8.6. Jābūt civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei par Pasūtītājam un trešajām personām 

                 nodarīto zaudējumu 10 % apmērā no iesniegtā piedāvājuma vērtības vai apdrošināšanas

         sabiedrības apliecinājums par iespēju apdrošināt  pretendenta civiltiesisko atbildību no

          iepirkuma līguma noslēgšanas brīža uz darbu izpildes termiņu.

8.7.Apliecinājums, ka Pretendentam ir pieejams personāls, instrumenti, iekārtas un tehniskais  

       aprīkojums, kas nepieciešams iepirkuma līguma izpildei atbilstoši visām tehniskās specifikācijās

      minētajām prasībām.

            8.8. Finanšu piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši 3. pielikumā norādītajai formai. Papildus

                    pretendents pievieno izmaksu tāmi, kas sagatavota ievērojot LBN 501 – 17 „Būvizmaksu

                    noteikšanas kārtība”; Tehnisko specifikāciju, iekļaujot tajā visas saistītās izmaksas.

9.Piedāvājums jāievieto slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā (kastē vai tml.) tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

9.1. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:

9.1.1. Pretendenta nosaukums un adrese;

9.1.2.Pasūtītāja nosaukums un adrese, Uzaicinājuma identifikācijas numurs ID Nr.DPPI KSP 2018/65N.

       9.1.3.norāde „Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes”.

10.Piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji – piedāvājums ar viszemāko cenu. Pasūtītājs no atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu un attiecīgo Pretendentu atzīst par uzvarētāju.

11.Pasūtītājs 2 (divu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas ievieto lēmumu Daugavpils pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv.

12.Piedāvājums iesniedzams līdz 2018.gada 24.jūlijam plkst.11.00 pēc adreses Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī,  2.stāvā, 223.kab.(juristei).

13.Pielikumi:

Pielikums Nr.1. Pieteikums.

Pielikums Nr.2. Tehniskā specifikācija.

Pielikums Nr.3. Finanšu piedāvājuma veidne.

Pielikums Nr.4  CV

 

 

Pielikums nr.1

 

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ

 

                                                                                                  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                  Saules iela 5A, Daugavpils

 

„Daugavpils pilsētas esošās videonovērošanas sistēmas papildus aprīkojuma un bojātā aprīkojuma nomaiņa ar piegādi un montāžu”   

 ID Nr.DPPI KSP 2018/65 N                                  

                                                         

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

 

1.piesakās piedalīties aptaujā „Daugavpils pilsētas esošās videonovērošanas sistēmas aprīkojuma pārnešana un nomaiņa ar piegādi                                                                       

2.apņemas ievērot uzaicinājuma  prasības;

3.apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;

 

4.apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju.

 

Pretendents

 

Reģistrācijas Nr.

 

Adrese:

 

Kontaktpersona

 

Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts

 

Bankas nosaukums, filiāle

 

Bankas kods

 

Norēķinu konts

 

Vārds, uzvārds*

 

Amats

 

Paraksts

 

Datums

 

Zīmogs

 

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds


Pielikums nr.2

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Daugavpils pilsētas esošās videonovērošanas sistēmas

papildus aprīkojuma un bojātā aprīkojuma nomaiņa ar piegādi un montāža

 

 1. Uzdevums

Nodrošināt Daugavpils pilsētas esošās videonovērošanas sistēmas

                  papildus aprīkojuma un bojātā aprīkojuma nomaiņu ar piegādi un montāžu

 1. Darbu apjomi

Nr. p.k.

Darbu nosaukums

Mērv.

Daudz.

Piezīmes

 

2.Mezgls. Saules ielā 5, Operatora telpa

1

LCD monitors 27" ar montāžu

gab

3

 

2

Vadības klaviatūra DH-NKB1000

gab

1

 

3

Barošanas plates elementi  LCD monitoriem – kondensatori 1000 mkF,  25 V

Koml.

10

 

 

1.Mezgls. Muzeja ielā 6, Serveru telpa

4

4 Tb HDD cietais disks – Western Digital 4 Tb, 5400-7200rpm, 64Mb, SATA III, Purple (WD40PURX)

 

8

 

 

24.Mezgls. „Kultūras pils”, Smilšu 92

5

Barošanas bloks 12V

gab

1

 

 

13.Mezgls. 18. Novembraun Viestura ielu krustojums

6

IR prožektors VAR2-i8-1 (Infra-Red Series)

gab

1

 

 

39.Mezgls. Bērnu rotaļu laukums Centrālajā parkā

7

Panorāmas  kamera Modelis Dahua DH-IPC-PFW8800-A180

 (prasības pielikumā 1.1)

gab

1

 

           
 1. Prasības piedāvājuma sagatavošanā ir sekojošas:

3.1 Pretendents var iesniegt prasībām atbilstošus ekvivalentus materiālus un iekārtas – pretendents norāda ražotāju un marku. Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas tehniskajā dokumentācijā, liecina tikai par šo izstrādājumu tehnisko, estētisko kvalitāti, ekspluatācijas īpašībām un apkalpošanas līmeni. Norādīto materiālu un izstrādājumu nomaiņa ir iespējama ar citiem materiāliem un izstrādājumiem, kuru kvalitātes rādītāji ir līdzvērtīgi vai labākie par tehniskajā dokumentācijā minētiem, kā arī atbilst tehniskajai dokumentācijai, ja netiek pazemināta tehniskajā dokumentācijā paredzētā tehnisko un estētisko risinājumu kvalitāte, paaugstināta energoietilpība, netiek sadārdzināts būvniecības process, būves un inženiertehniskā aprīkojuma ekspluatācijas izdevumi.       

3.2.Piedāvāto izstrādājumu nomaiņa pēc piedāvājuma iesniegšanas vai līguma darbības laikā nav atļauta.

 1.      Precēm un materiāliem, kas tiks piedāvāti jābūt jauniem un nelietotiem, kā arī

                 tiem   jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

 1.      Darbu izpildes termiņš:

2018.gada 07.septembris

 1.      Garantijas termiņš: 2 (divi) gadi no preces nodošanas – pieņemšanas

     akta abpusējas parakstīšanas dienas.

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“Komunālās saimniecības pārvalde”

elektroinženiere                                                                              S. Afanasjeva

 

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“Komunālās saimniecības pārvalde”

vadītāja vietnieks                                                                            A. Džeriņš

                                                                                                            Tehniskās specifikācijas Pielikums Nr.1.1

 

Tehniskās prasības:

1.1       Prasības jaunām videokamerām:

1.1.1     Videonovērošanas sistēmas ar intelektuālām funkcijām komplekta daļa

1.1.2     Matrica:                                    1/2.8” CMOS

1.1.3     Izšķirtspēja:                              4096(H) x 1800(V), 2 Megapikseļi

1.1.4     Jūtīgums:                                 Krāsas režīmā: 0.007Lux@F2.0,

Melnbaltā rezīmā: 0.0Lux@F2.0

                                                            “Starlight tehnoloģijas” kamera

1.1.5     Kodēšana:                                 H.265 trīs plūsmu kodešāna

1.1.6     Joslas platums:                         H.265: 9Kb/s ~ 9472Kb/s,

1.1.7     Ātrums:                                    Maks. 30kadri/s@1080P izšķirtspēja

1.1.8     Audio:                                      Jā

1.1.9     Programmnodrošinājums:         Web viewer; savietojamība ar programmnodrošinājumu                                                                       SmartPSS, DSS, Easy4ip.

1.1.10   Panorāmas parametri:                Fiksēts apskates lenķis – H:180o, V:80o

1.1.11 Intelektuālas funkcijas:

 • Līnijas šķērsošana;
 • Iekļūšana teritorijā;
 • Objekta atstāšana.

1.1.12   Iebūvētās ieejas/izejas:               2 trauksmes ieejas, 2 trauksmes izejas.

1.1.13   Atbalsts:

 • ONVIF, PSIA, CGI.
 • Diena/Nakts
 • Digitāla traucējumu pazemināšana 3D
 • Privātuma maska 4 zonas

1.1.14   Papildus atmiņa:                       MicroSD atmiņa, Maks. 128GB

1.1.15   Darba temperatūra:                   -40ºC ~ 60ºC / mitrums zem 95%

1.1.16   Aizsardzības klase:                    IP67, IK10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums nr.3

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

 

 

Kam:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401, Latvija

Pretendents vai piegādātāju apvienība:

 

Adrese:

 

Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts:

 

Datums:

 

Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti:

 

Piedāvājam veikt  Daugavpils pilsētas esošās videonovērošanas sistēmas papildus aprīkojuma un bojātā aprīkojuma nomaiņu ar  piegādi un montažu, saskaņā ar 2018.gada 20.jūlija uzaicinājuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu:

 

Cena EUR bez PVN (cipariem un vārdiem)

 

 

 

Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar uzaicinājuma nosacījumiem un tam pievienoto dokumentāciju, mēs garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.

Mēs piekrītam visām uzaicinājumā izvirzītajām prasībām.

 

Pretendenta pārstāvis:

 

 

                 (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums Nr.4 CV VEIDNE

 

CURRICULUM VITAE

 

 

Līguma nosaukums:        ______________________________

 

Piedāvātais pozīcija projektā:      _______________

 

 

Uzvārds:  

 

Vārds:

 

Dzimšanas datums:

 

Izglītība:                      

 

 

 

 

 

 

Mācību iestāde:

 

Datums: no / līdz

 

Iegūtais grāds un vai diploms:

 

         

 

Valodas: (zināšanu līmenis no 1 - brīvi līdz 5 - pamatzināšanās)

 

Valoda

Lasītprasme

Runāt prasme

Rakstītprasme

Latviešu

 

 

 

Angļu

 

 

 

Vācu

 

 

 

Krievu

 

 

 

 

1.

Piederība pie profesionālajām organizācijām:

 

2.

Citas iemaņas:

 

3.

Patreizējais amats:

 

4.

Specializācija:

 

 1. Darba pieredze:

Kompānijas nosaukums:

 

 

 

Adrese:

 

 

 

Datums no / līdz

 

 

 

Amats:

 

 

 

Darba apraksts:

 

 

 

 

 

 1. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi un projekti:

Darba izpildes gads

Valsts, kompānija

Amats

Klients, darba apraksts

 

 

 

 

 

 1. Cita saistīta informācija: -

 

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Ar šo es apņemos

No

Līdz

*

*

                                 * provizoriskie dati

 

kā _______________________ strādāt pie līguma „______________” izpildes, gadījumā, ja Pretendentam, tiks piešķirtas tiesības slēgt līgumu.

 

 

Vārds, uzvārds

 

Paraksts

 

Datums

 

 

 

Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties <iepirkuma priekšmeta raksturojums> iepriekš minētajos laika posmos, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

 

<Darba devēja nosaukums>

<Reģistrācijas numurs>

<Adrese>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Parkasttiesīgās personas paraksts>