Šobrīd Daugavpilī

„Zāles pļāvēja iegāde Daugavpils 3.vidusskolā”

Pēdējo reizi informācija atjaunota 26.05.2020, 16:48
Iepirkuma statuss:
Aktīvs
Iepirkuma tips:
Preces
Pasūtītājs:
Daugavpils 3.vidusskola
Publicēšanas datums:
18.07.2018
Pievienotās datnes:

Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums

Daugavpils 3.vidusskola

Adrese

Raiņa iela 30, Daugavpils LV-5401

Reģ.Nr.

90009737220

Kontaktpersona līguma slēgšanas jautājumos

Direktors Vitālijs Azarevičs, 6521923

Kontaktpersona

ASD vadītājs Leonards Dukčinskis  tālr.: 65440842, 29874278

 

  1. Iepirkuma priekšmets: Zāles pļāvējs.
  2. Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, elektroniski uz e-pastu daug3vsk@inbox.l var norādi „Piedāvājums zāles pļāvēja iegādei” vai personīgi Raiņa iela 30, Daugavpilī, direktora vietniekam saimnieciskajā darbā vai kancelejā, līdz 2018.gada 6.augustam, plkst. 15:00.
  3. Paredzamā līguma izpildes termiņš: Līgums darbojas no tā parakstīšanas brīža un līdz pušu saistību izpildei. Pretendents apņemas piegādāt zāles pļāvēju 30 kalendāru dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas. Visiem ar piegādi saistītiem izdevumiem pēc adreses Raiņa iela 30, Daugavpilī ir jābūt iekļautiem pakalpojuma cenā. Garantijas termiņš ne mazāk ka 24 mēneši no piegādes dienas.
  4. Piedāvājumā jāiekļauj:
  • pretendenta rakstisks pieteikums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts) – (pielikums Nr.1);
  • finanšu piedāvājums, aizpildot tehnisko specifikāciju - (pielikums Nr.2). Cena jānorāda EUR bez PVN 21%. Cenā jāiekļauj visas izmaksas.

 

  1. Cenu izpete sadalīta 1. daļā:
  2. Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu, kas pilnībā atbilst prasībām.
  3. Ar lēmumu varēs iepazīties Daugavpils pilsētas domes mājas lapā: www.dtv@daugavpils.lv sadaļā „Publiskie iepirkumi”.

 

Daugavpils 3.vidusskolas ASD vadītājs                                                 Leonards Dukčinskis.

                                                                                                                        1.pielikums

 

PIETEIKUMS

Daugavpilī

Komersants

_____________________________________________________________________________

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. _______________________________________________________________

Juridiskā adrese ________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. __________________________________________

tālr.,fakss________________________ e-pasts_______________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

_____________________________________________________________________________

Bankas rekvizīti _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.Piesakās piedalīties publisko iepirkumu likumā nereglamentētajā iepirkumā „Zāles pļāvēja iegāde Daugavpils 3.vidusskolā”, identifikācijas numurs D3vs2018/07/4 N, piekrīt visiem Uzaicinājuma iesniegt pieteikumu nosacījumiem un garantē to un normatīvo aktu prasību izpildi. Pieteikuma iesniegšanas noteikumi ir skaidri un saprotami.

 

2.____________________________(uzņēmuma nosaukums)apliecina, ka:

2.1.visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;

2.2.nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

2.3.nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties iepirkumā un izpildīt izvirzītās prasības;

Vārds, uzvārds, amats:

 

Paraksts, datums:

 

 

                                                                                                              z.v.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 2.pielikums

 

Tehniskā specifikācija.

 

Nr.

Preces

nosaukums

 

Preces apraksts

 

Sk-ts

 

Attēls/skice

EUR* par vienu vienību (bez PVN)

1.

Zāles pļāvējs McCulloch M53-190(CMSWD/F) vai analogs

Dzinēja ražotājs Briggs & Stratton, Quantum, 625, 190 cm³Tīrā jauda 2.4 kWGaitas sistēma: Pašgājējs(priekša), Nemainīgs ātrumsPļaušanas pannas materiāls: TēraudaPļaušanas metodes: Savāc (65L)/Mulčē/Izmet uz sāniemPļaušanas platums 53 cmPļaušanas augstums, min-max 30 - 90 mmPļaušanas augstuma soļi 5Pļaušanas augstuma regulācija: Četru-punktuRiteņi: priekšejie/aizmugurējie 203 mm/305 mmMulčēšanas aprīkojums Iekļauts

1