Šobrīd Daugavpilī

„Mācību līdzekļu piegāde Daugavpils pilsētas 27.pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām”

Pēdējo reizi informācija atjaunota 26.05.2020, 16:48
Iepirkuma statuss:
Aktīvs
Iepirkuma tips:
Preces
Pasūtītājs:
Daugavpils pilsētas 27.pirmsskolas izglītības iestāde
Publicēšanas datums:
20.07.2018
Pievienotās datnes:

Pasūtītājs:

 

Pasūtītāja nosaukums

Daugavpils pilsētas 27.pirmsskolas izglītības iestāde

Adrese

Bauskas iela 104a, Daugavpils, LV-5417

Reģ.Nr.

2701901789

Kontaktpersona līguma slēgšanas jautājumos

Vadītāja Nataļja Isate, tālr. 65433379

e-pasts: pii27@inbox.lv

Kontaktpersona metodiskajos jautājumos

Vadītāja vietnieks izglītības jomā Jūlija Sivačova, tālr.26741850

 

 1. Iepirkuma priekšmets: Mācību līdzekļu piegāde Daugavpils pilsētas 27.pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

Iepirkums sadalīts daļās:

  1. Mācību literatūra.
  2. Mācību uzskates līdzekļi.
  3. Didaktiskās spēles

 

3.Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, elektroniski uz e-pastu pii27@inbox.lv vai personīgi Bauskas iela 104 a, Daugavpilī, vadītājas vai vadītājas vietnieka izglītības jomā kabinetā, līdz 2018.gada 26.jūlija plkst. 16.00. Pretendents ir tiesīgs iesniegt piedāvājumu par visām daļām vai arī par kādu atsevišķi. Katra daļa tiks vērtēta atsevišķi.

 

 1. Paredzamā līguma izpildes termiņš: Līgums darbojas no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz atklātā konkursa ,,Mācību līdzekļu piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādēm " rezultātiem.

 

 1. Preces tiks iepirktas pa daļām, saskaņā ar Pasūtītāja iepriekšēju pasūtījumu (rakstisku vai mutisku), līgumā noteiktajā kārtībā. Pasūtītājam nav pienākums nopirkt visas tehniskajā specifikācijā nosauktās preces. Pasūtītās preces būs jāpiegādā 24 (divdesmit četru) stundu laikā par piegādātāja līdzekļiem.

 

 

 1. Piedāvājumā jāiekļauj:
  • pretendenta rakstisks pieteikums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas     par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts) – 1.pielikums;
  • finanšu piedāvājums, aizpildot tehnisko specifikāciju (2.pielikums). Cena jānorāda euro bez PVN 21%. Cenā jāiekļauj visas izmaksas.

 

 1. Piedāvājumam ir jābūt spēkā ne mazāk kā 60 kalendārās dienas.
 2. Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu, kas pilnībā atbilst prasībām.
 3. Ar lēmumu varēs iepazīties Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes mājas lapā: www.izglitiba.daugavpils.lv sadaļā „Publiskie iepirkumi”.

 

Vadītāja                                                                                              N.Isate

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

 

 

1.pielikums

 

 

 

PIETEIKUMS

Daugavpilī

Komersants

___________________________________________________________________________

                                                                   (nosaukums)

Reģistrācijas Nr. _____________________________________________________________

Juridiskā adrese ___________________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. ________________________________________

tālr.,fakss___________________________ e-pasts__________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

___________________________________________________________________________

Bankas rekvizīti ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

 1. Piesakās piedalīties Publisko iepirkumu likumā nereglamentētajā iepirkumā “Mācību līdzekļu piegāde Daugavpils pilsētas 27.pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām”, identifikācijas numurs PII2018/1, piekrīt visiem Uzaicinājuma iesniegt pieteikumu nosacījumiem un garantē šo nosacījumu un normatīvo aktu prasību izpildi. Pieteikuma iesniegšanas noteikumi ir skaidri un saprotami.

 

 1. ____________________________(uzņēmuma nosaukums) apliecina, ka:
  • visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;
  • nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
  • nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties iepirkumā un izpildīt izvirzītās prasības.

Vārds, uzvārds,  amats

 

Paraksts, Datums