Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma grozījumi

Pēdējo reizi informācija atjaunota 02.08.2018, 17:37

2009. gada 12. februārī ar lēmumu Nr.93 Daugavpils domes sēdē apstiprināja Daugavpils teritorijas plānojuma 2006.-2018. gadam grozījumus un izdeva kā saistošos noteikumus Nr.5 „Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 2006. -2018. gadam".

Teritorijas plānojuma grozījumi kvalitatīvi uzlabojuši teritorijas plānojumu. Tie precizē teritorijas izmantošanas mērķus, nosaka pilsētas mikrorajonus un to robežas, precizē teritorijas plānotās izmantošanas atbilstoši attīstītāju plāniem, precizē pilsētas dabas teritorijas (noteiktas mežaparku teritorijas, precizēti ūdenstilpņu un ūdensteču nosaukumi un to izmantošanas veidi, aizsargjoslas), satiksmes teritorijas (ielām shematiski noteiktas sarkanās līnijas, iestrādāti pilsētā plānotie satiksmes infrastruktūras projekti) teritorijas.

Teritorijas plānojuma grozījumiem ir veikts ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums. Atbilstoši vides pārskata priekšlikumiem ir veikti grozījumu uzlabojumi: noteiktas stingrākas prasības ēku un būvju pieslēgšanai pie pilsētas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas, noteiktas prasības pilsētas meliorācijas sistēmas (grāvju) izmantošanai un uzturēšanai, noteiktas prasības saudzējamām ainaviskām teritorijām, īpaši aizsargājamiem dabas objektiem, mikroliegumu teritorijām.

Turpmāka jebkuras teritorijas izmantošana ir iespējama saskaņā ar teritorijas plānojuma grozījumiem, kuri spēkā stājas nākamā dienā pēc lēmuma publikācijas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis".

Daugavpils teritorijas plānojums 2006.-2018. gadam

GRAFISKĀ DAĻA

(lai skatītos grafisko daļu nepieciešams saglabāt un uzstādīt savā datorā programmu DwfViewer)

Ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums 

2009. gada 12. februārī ar lēmumu Nr.93 Daugavpils domes sēdē apstiprināja Daugavpils teritorijas plānojuma 2006.-2018. gadam grozījumus un izdeva kā saistošos noteikumus Nr.5 „Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 2006. -2018. gadam". 

Grozījumu izstrādātājs: SIA Arhitektūrinženieru kompānija „Arhis", Daugavpils, Raiņa iela 26B, LV 5403, tālr.-(+371) 65426349, adrese: www.arhis.eu.

Teritorijas plānojuma grozījumiem ir veikts ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums. Atbilstoši vides pārskata priekšlikumiem ir veikti grozījumu uzlabojumi: noteiktas stingrākas prasības pieslēgties pie pilsētas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas, noteiktas prasības pilsētas grāvju(meliorācijas) sistēmas izmantošanai, noteiktas prasības saudzējamām ainaviskām teritorijām, īpaši aizsargājamiem dabas objektiem, mikroliegumu teritorijām. 

Ar Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma grozījumiem, vides pārskatu, informatīvo ziņojumu par grozījumiem, atzinumu par vides pārskatu un informāciju par termiņiem monitoringa ziņojuma iesniegšanai var iepazīties Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, darba dienās no pulksten 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 un 17.00 vai interneta lapā www. daugavpils.lv.