Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Daugavpils Ledus sporta skola” direktora amatu un “Daugavpils Individuālo sporta veidu skola” direktora amatu

Pēdējo reizi informācija atjaunota 02.08.2018, 18:17

Prasības pretendentiem: 

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība nozarē vai bakalaura/maģistra grāds nozarē, ja studiju programmā apgūts pedagoģijas kurss vai mācību priekšmeta didaktikas kurss; (Atbilstoši MK Not. Nr. 662 Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību, Pielikums 1)
 • valsts valodas zināšanas atbilstoši C līmeņa 2. pakāpei un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas profesionālajai darbībai nepieciešamajā līmenī;
 • vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības iestādes vadības darbā;
 • izpratne par izglītības iestāžu finansēšanas kārtību un iestādes budžetu;
 • pieredze Eiropas Savienības struktūrfondu un citu projektu īstenošanā;
 • prasme strādāt ar datorprogrammām;
 • spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem;
 • spēja strādāt kolektīvā, vadīt un organizēt darbu.

Pretendentam jāiesniedz:

 • pieteikums;
 • dzīves gaitas apraksts (CV);
 • motivācijas vēstule;
 • apliecinājums, ka uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
 • izglītību apliecinošo dokumentu kopijas;
 • apgūtā pedagoģijas kursa apliecinājuma kopija;
 • valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei – C līmeņa 2.pakāpe (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā);
 • redzējums par izglītības iestādes attīstības iespējām (līdz 2 lapaspusēm);
 • rekomendācijas (ja tādas ir). 

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana (pasta zīmogs ne vēlāk kā ar 2018. gada 28. jūniju) līdz 2018. gada 28. jūnijam, plkst. 16:00. Ja pretendents neiesniedz pieteikumu norādītajā termiņā, attiecīgais pieteikums netiks izskatīts komisijas sēdē un tiks atgriezts atpakaļ pieteicējam.

Pieteikumi tiek iesūtīti pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, vai iesniegti personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils pilsētas domē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 1.stāvā, Informācijas birojā, darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei “Konkursam uz Daugavpils pilsētas pašvaldības izglītības iestādes „Daugavpils Ledus sporta skola” un/vai “Daugavpils Individuālo sporta veidu skola” direktora amatu”,  kā arī konkursa dalībnieka vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram.