Jautājumi domei

"Daugavpils pilsētas dome palielināja bērna dzimšanas pabalstu- līdz 300 eiro. Lai saņemtu šo pabalstu nepieciešams bērnu reģistrēt tikai Dzimtsarakstu nodaļā? Vai ir nepieciešami papildus dokumenti? Marina Osipova"

Uzdod jautājumu!
Sākums | Sabiedrība

Sabiedrība

 

Pēc iedzīvotāju skaita Daugavpils ir otra lielākā pilsēta Latvijā. Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem. 2015.gadā Daugavpilī dzīvoja 95 467 iedzīvotāji. Daugavpils pilsētas teritorijas kopējā platība ir 72 km2, kas ir trešā lielākā pilsētas teritorija Latvijā. Iedzīvotāju blīvums uz 1 km2 bija 1 200 iedzīvotāji.

Gada laikā iedzīvotāju skaits samazinājās par 1 325 cilvēkiem jeb par 1,4%. Daugavpils pilsētas iedzīvotāju skaits ir 4,5% no Latvijas iedzīvotāju kopskaita un 5,2% no iedzīvotāju kopskaita lielākajās republikas pilsētās. Iedzīvotāju skaita samazināšanās tiek skaidrota ar darbspējīgo iedzīvotāju emigrāciju uz citām ES valstīm, jauniešu emigrāciju uz galvaspilsētu, kā arī vispārējo negatīvo demogrāfisko situāciju gan valstī, gan pilsētā.

Saskaņā ar Daugavpils Dzimtsarakstu nodaļas datiem, 2015.gadā Daugavpilī piedzima

865 bērni, bet mirusi 1201 persona, līdz ar to iedzīvotāju dabiskais pieaugums bija negatīvs – 336.

Daugavpils pilsētas iedzīvotāji (Datu avoti: LR Centrālās statistikas pārvalde (CSP), *Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP))

Saskaņā ar PMLP datiem, 2015.gadā Daugavpilī dzīvoja 60 494 iedzīvotāji darbspējas vecumā jeb 63,4% no pilsētas iedzīvotāju kopējā skaita.

Darbspējas vecuma iedzīvotāju īpatsvars turpina samazināties - gada laikā tas samazinājās par 1 624 cilvēkiem, t.i. līdz 64,2%. Gada laikā pieauga iedzīvotāju skaits vecuma grupā līdz darbspējas vecumam - par  165 cilvēkiem un iedzīvotāju skaits vecuma grupā virs darbspējas vecumam - par 134 cilvēkiem.

  

Daugavpils iedzīvotāju vecuma grupas (Datu avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde)

 

Daugavpils ir daudznacionālā pilsēta. Tās iedzīvotāju etniskais sastāvs pēdējo gadu laikā būtiski nav mainījies. Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem, gada laikā krievu tautības īpatsvars samazinājās par 0,3 % jeb par 941 cilvēkiem  un poļu tautības īpatsvars samazinājās par 0,1 % jeb par 301 cilvēkiem.        

 

Iedzīvotāju nacionālais sastāvs 2015.gadā, % (Datu avoti: LR CSP un PMLP)

Saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk  - NVA) datiem, 2015.gada beigās bezdarba līmenis Daugavpilī bija 11,1% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita, savukārt bezdarbnieku skaits – 4 625 personas. Bezdarba līmenis Daugavpilī bija par 2,4% lielāks par vidējo bezdarba līmeni Latvijā, 1,7 reizes mazāks kā Latgales reģionā un 1,5 reizes mazāks kā Rēzeknē – otrajā lielākajā pilsētā Latgales reģionā. Tas liecina, ka Daugavpils ir pilsēta ar zemāko bezdarba līmeni reģionā.

Sadalījumā pa mērķa grupām lielāko reģistrēto bezdarbnieku skaitu sastāda ilgstošie bezdarbnieki – 1433 personas, pirmspensijas vecuma cilvēki – 678 personas un personas ar īpašām vajadzībām 541 persona.

Bezdarbnieku sadalījums pēc izglītības līmeņa 2015.gada beigās bija šāds: bezdarbnieki ar profesionālo izglītību – 2168 bezdarbnieki jeb 46,9% no kopējā reģistrēto bezdarbnieku skaita, 986 bezdarbnieki jeb 21,3% ar vispārējo vidējo izglītību, 569 bezdarbnieki jeb 12,3% ar pamatizglītību un 149 bezdarbnieki jeb 3,2% ar izglītības līmeni, kas ir zemāks par pamatizglītību. Savukārt 752 bezdarbnieki (16,2% ) bija ar augstāko izglītību un no tiem 67,7% jeb 509 personas bija sievietes.

Bezdarbnieku sadalījumā pēc vecuma grupām lielāko reģistrēto bezdarbnieku skaitu sastāda bezdarbnieki vecumā no 50 līdz 59 gadiem – 1 486 bezdarbnieki jeb 32,1%, reģistrētie bezdarbnieki vecumā no 40 līdz 49 gadiem – 1 109 cilvēki jeb 23,9% no kopējā bezdarbnieku skaita.

2015. gadā Dome turpināja īstenot aktīvā nodarbinātības pasākumu bezdarbniekiem „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” ar kopējām izmaksām 146,9 tūkst. eiro apmērā. Šo iespēju izmantoja 359 bezdarbnieki, kuri tika nodarbināti pašvaldības iestādēs.

Lai sekmētu Daugavpils pilsētas skolēnu nodarbinātības pasākumus vasaras brīvlaikā,

Jaunatnes departaments organizēja un koordinēja skolēnu nodarbinātību pilsētas izglītības iestādēs, kapitālsabiedrībās un uzņēmumos vecuma grupā no 13 līdz 19 gadiem. Skolēni tika sadalīti 2 vecuma grupās: no 13-14 gadiem un no 15-19 gadiem. 340 skolēni vecuma grupā no 13-14 gadiem tika nodarbināti skolās, savukārt 745 skolēni vecuma grupā no 15-19 gadiem ieguva pirmās darba iemaņas un pieredzi pašvaldības uzņēmumos.