Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Sabiedrība | Izglītība un zinātne » | Izglītības ziņas

Izglītības ziņas

07-07-2017

Lielākajā daļā Daugavpils skolu skolēnu sniegumi eksāmenos 2016./2017. mācību gadā pārsniedz vidējo līmeni valstī


Analizējot skolēnu sasniegumus  mācību gadā un valsts pārbaudes darbus ir jāatzīst, ka mācību darba rezultātus raksturo vairāki aspekti. 66 12.klašu skolēni ir saņēmuši Ministru prezidenta Atzinības rakstus , kā arī ir nokātoti 2629   centralizēto eksāmenu (CE) fakti. 18 pamatskolas skolēni atkārtos mācību gada materiālu, tādejādi mēģinot uzlabot sasniegto zināšanu līmeni vairākos mācību priekšmetos.

9.klasē skolēni kārtoja  centralizēto valsts pārbaudes darbu latviešu valodā. Skolēnu vidējais rezultāts atbilst vidējam rezultātam valstī-63.53%. Tomēr jāatzīst, ka par 3.5% ir palielinājies zemāko rezultātu skaits un ir samazinājies īpaši augstu rezultātu apjoms.

12.klasēs ir 2629 centralizēto eksāmenu fakti. No tiem 1574 ir vispārizglītojošo skolu skolēnu sasniegumi. Šogad CE valsts rezultātu analīze liecina, ka skolēnu rezultāti ir pasliktinājušies- latviešu valodā, vēsturē, matemātikā ,valsts valodā 9.klasēm, arī angļu valodā un vācu valodā. Daugavpilī angļu valodā pilsētas vidējais līmenis ir zemāks nekā valstī, to būtiski ietekmē skolēnu sniegums profesionālajās izglītības iestādēs. Rezultāti latviešu valodā ir palikuši iepriekšējā mācību gada līmenī. Savukārt, matemātikā Daugavpils skolēnu sniegums ir augstāks nekā vidēji valstī. Lielākajā daļā skolu  skolēnu rezultāti pārsniedz vidējo valstī.

74.2% vispārizglītojošo skolu skolēnu rezultāti ir augstāki par 40%, profesionālajās izglītības iestādēs augstāk par 40% ir 25.12% rezultātu.

Vispārizglītojošo skolu skolēnu augstu rezultātu īpatsvars ir Daugavpils Krievu vidusskolā-licejā, Daugavpils Valsts ģimnāzijā, Daugavpils 12.vidusskolā. 6 vidusskolās šis rādītājs ir augstāks kā pagājušajā mācību gadā. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, vispārizglītojošajās  skolās augstu rezultātu īpatsvars ir palielinājies par 1%.

Vidējais skolu rezultāts  12.klašu CE valstī ir 49.1%. Deviņu Daugavpils skolu skolēnu sasniegtais vidējais rezultāts ir augstāks nekā vidēji valstī.

Mācību gada noslēgumā ir analizēta arī sakarība starp eksāmenus kārtojošo skolēnu skaitu, iegūto rezultātu 3 gadu eksāmenu sesijās un valsts CE vidējo līmeni.

Valsts pārbaudes darbu rezultāti ir viens no aspektiem, kas dod ierosmi metodiskā darba prioritāšu noteikšanai. Nākošajam mācību gadam izvirzītās metodiskā darba prioritātes veicinās skolotāju prasmes caurviju kompetenču attīstīšanā un izglītojamo individuālo vajadzību ievērošanā un veicināšanā izglītības procesā, kā arī attīstīs pedagogu savstarpējo sadarbību izglītības iestādes vīzijas sasniegšanā.

PREZENTĀCIJA

Izglītības pārvaldes vadītāja M.Isupova.
Atpakaļ