Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

10-07-2018

Daugavpils pilsētas domes kārtējā sēde


 

Daugavpils pilsētas domes

priekšsēdētāja 1.vietnieks Igors Prelatovs sasauc

 Daugavpils pilsētas domes kārtējo sēdi

2018.gada 13.jūlijāplkst.11.00

Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1

un izsludina šādu darba kārtību:

 

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

 

Ziņotājs

1.

Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu

Latviešu kultūras centra vadītāja Regīna Osmane

 

2.

Par apropriācijas palielināšanu

Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldes vadītāja Eleonora Kleščinska

3.

Par atbalstu PIKC „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola”” projektam un apropriācijas palielināšanu

Profesionālās izglītības kompetences centra „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”” direktore Inguna Kokina

4.

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmā „Izglītības iestāžu, tai skaitā pirmsskolas izglītības iestāžu investīciju projekti”

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Sandra Zelča

5.

Par atbalstu projektiem un apropriācijas palielināšanu

 

6.

Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādi

 

 

7.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes nolikumā

 

 

8.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā

Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Marīte Grigorjeva

 

9.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 10.decembra saistošajos noteikumos Nr.48 „Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam”

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” vadītāja Nonna Jakubovska

10.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

Daugavpils pilsētas domes lietu pārvaldniece Žanna Kobzeva

11.

Par atļauju Jurim Stivriņam savienot amatus

 

12.

Par  līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”

Daugavpils cietokšņa  pārvaldnieks Jānis Ostrovskis

13.

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no pašvaldības pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” vadītājs Juris Stivriņš

14.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 10.marta lēmumā Nr.85 „Par Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra klientu (iemītnieku) uzturēšanas izmaksām”

Daugavpils pilsētas Pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra vadītāja pienākumu izpildītāja Irina Samule

15.

Par apropriācijas pārdali

 

16.

Par Daugavpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā

Daugavpils pilsētas domes Juridiskā departamenta Iekšējās inspekcijas nodaļas vadītāja Inga Limbēna

17.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums”

 

18.

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Novadpētniecības un mākslas muzejs” vadītājas vietnieks zinātniskajā darbā Vladislavs Ivanovs

19.

Par dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 91, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.45 nodošanu atsavināšanai

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja Ivonna Funte

20.

Par apropriācijas pārdali

 

21.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000312113, 1.Dāliju iela 2, Daugavpils, pārdošanu

 

22.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000102414, Balvu ielā 1C k-2-24, Daugavpilī, pārdošanu

 

23.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000301528, Asteru iela 2A, Daugavpils, pārdošanu

 

24.

Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 05000220070,  Vecpils ielas 43 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu

 

25.

Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 05000080064, Sausās ielas 5 rajons, Daugavpils, pirkuma līguma slēgšanu

 

26.

Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 05000320010, Azovas ielas 14 rajons, Daugavpils, pirkuma līguma slēgšanu

 

27.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

 

       

 
Atpakaļ