Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

14-06-2018

Noslēgta Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu


Daugavpils pilsētas dome 2018.gada 07.jūnijā noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta Nr.8.1.2.0/17/I/020 “Daugavpils Valsts ģimnāzijas materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras modernizācija Cietokšņa ielā 33, Daugavpilī” īstenošanu.

Atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumiem Nr. 323 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” īstenošanas noteikumi prasībām, projekta mērķis ir Daugavpils Valsts ģimnāzijas izglītības infrastruktūras attīstība, lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu.

Būvniecības darbi Daugavpils Valsts ģimnāzijas ēkā jau tika uzsākti 2017. gada 21.septembrī. Būvdarbu ģenerāluzņēmējs ir SIA “LAGRON”.  Projekta realizācijas rezultātā tiks izveidota ergonomiskā mācību vide, tiks atjaunoti ēkā inženiertīkli (ventilācijas, apkures sistēmas, apgaismojuma), tiks veikts telpu remonts, kā arī objekts tiks pielāgots personām ar īpašām vajadzībām, tādējādi nodrošinot vides pieejamību.

Projekta realizācijas termiņš:  18 mēneši no līguma par projekta īstenošanu parakstīšanas dienas, t.i., līdz 2019.gada 30.novembrim

Kopējās projekta izmaksas 3 228 636.00 eiro, no tiem attiecināmās izmaksas ir 2 328 431.25 EUR. ERAF finansējums nodrošinās 63.20 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 1 471 656.00 EUR, valsts budžeta dotācija pašvaldībām – 11.04 % no attiecināmajiem izdevumiem.

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas domes

Attīstības departamenta Projektu nodaļa J.Vladimirova
Atpakaļ