Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

21-06-2018

Daugavpils pilsētas dome izsludina konkursu uz Daugavpils pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Daugavpils Ledus sporta skola” direktora amatu un “Daugavpils Individuālo sporta veidu skola” direktora amatu


Prasības pretendentiem: 

-          otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība nozarē vai bakalaura/maģistra grāds nozarē, ja studiju programmā apgūts pedagoģijas kurss vai mācību priekšmeta didaktikas kurss; (Atbilstoši MK Not. Nr. 662 Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību, Pielikums 1)

-          valsts valodas zināšanas atbilstoši C līmeņa 2. pakāpei un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas profesionālajai darbībai nepieciešamajā līmenī;

-          vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības iestādes vadības darbā;

-          izpratne par izglītības iestāžu finansēšanas kārtību un iestādes budžetu;

-          pieredze Eiropas Savienības struktūrfondu un citu projektu īstenošanā;

-          prasme strādāt ar datorprogrammām;

-          spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem;

-          spēja strādāt kolektīvā, vadīt un organizēt darbu.

 

Pretendentam jāiesniedz:

-          pieteikums;

-          dzīves gaitas apraksts (CV);

-          motivācijas vēstule;

-          apliecinājums, ka uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;

-          izglītību apliecinošo dokumentu kopijas;

-          apgūtā pedagoģijas kursa apliecinājuma kopija;

-          valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei – C līmeņa 2.pakāpe (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā);

-          redzējums par izglītības iestādes attīstības iespējām (līdz 2 lapaspusēm);

-          rekomendācijas (ja tādas ir). 

 

 

 

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana (pasta zīmogs ne vēlāk kā ar 2018. gada 28. jūniju) līdz 2018. gada 28. jūnijam, plkst. 16:00. Ja pretendents neiesniedz pieteikumu norādītajā termiņā, attiecīgais pieteikums netiks izskatīts komisijas sēdē un tiks atgriezts atpakaļ pieteicējam.

Pieteikumi tiek iesūtīti pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, vai iesniegti personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils pilsētas domē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 1.stāvā, Informācijas birojā, darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei “Konkursam uz Daugavpils pilsētas pašvaldības izglītības iestādes „Daugavpils Ledus sporta skola” un/vai “Daugavpils Individuālo sporta veidu skola” direktora amatu”,  kā arī konkursa dalībnieka vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram.

--------------------------
Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība SIA "Daugavpils ūdens"  izsludina konkursu uz darba aizsardzības inženiera amatu


-------------------------------------------------------------

CEĻU BŪVINŽENIERIS, profesijas kods 2142 15 – 1 amata vieta

Iestāde/struktūrvienība:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde  „Komunālās saimniecības pārvalde” / IELU UN INŽENIERKOMUNIKĀCIJU APSAIMNIEKOŠANAS, UZTURĒŠANAS SEKTORS (https://www.daugavpils.lv/lv/204)

Darba vieta:

Daugavpils, Saules iela 5A

Darba laiks:

uz nenoteiktu laiku

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde  „Komunālās saimniecības pārvalde” izsludina konkursu uz 1 vienu amata vietu - CEĻU BŪVINŽENIERIS, profesijas kods 2142 15

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība transportbūvju specialitātē;
 • praktiskā darba pieredze autoceļu vai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvniecībā vai uzraudzībā;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas;
 • teicamas iemaņas darbā ar datoru (MS Office);
 • prasme brīvi strādāt ar AutoCad vai tā analogu;
 • spēja apkopot un analizēt informāciju, izstrādāt risinājumus, izvērtēt alternatīvas un pieņemt lēmumus;
 • prasme vadīt automašīnu („B” kategorijas autovadītāja apliecība) nav obligāts;

Precīzākas prasības ir noteikts konkursa nolikumā, kas ir publiski pieejamas: https://www.daugavpils.lv/lv/241

Būtiskākie amata pienākumi:

 • Vadīt projektus un organizēt būvdarbus objektos;
 • Nodrošināt projektu kvalitātes vai būvdarbu objektu auditu programmas izpildi un dokumentēšanu;
 • Ceļu remonta darba plāna sastādīšana;
 • Darba veikšanas projektu izstrādāšana (būvniecības tehnoloģija, detalizētie grafiki un tml.);
 • Veikt darbu izpildes kontroli, kvalitātes pārbaudi ar mērierīcēm un izpilddokumentācijas noformēšanu;
 • Projekta rasējumu un specifikāciju analīze;
 • Tāmju sastādīšana un pārbaude;
 • Shēmu un izpildrasējumu izstrādāšana;
 • Veikt nestspējas mērījumus ar krītošā svara deflektometru būvobjektos un autoceļu tīklā;
 • Veikt nestspējas rādītāju aprēķinus un iegūto datu apkopošanu.
 • Sekot, lai būvdarbi tiktu veikti atbilstoši būvprojekta, būvnormatīvu un standartu prasībām noteiktos termiņos un to izmaksas iekļautos apstiprinātās tāmes ietvaros.
 • Kontrolēt būvju izpilddokumentāciju un būvdarbu izpildi būvnormatīviem atbilstošā tehnoloģiskā līmenī, efektīvi un lietderīgi izmantojot resursus.
 • Pārzināt būvju ekspluatāciju, organizēt uzbūvēto būvju ekspluatācijas un remonta darbus un uzraudzīt tos.
 • Pārzināt celtniecības materiālu tehnoloģiju un pārzināt būvdarbu vadīšanu, vadīt būvdarbus.
 • Pārbaudīt būvprojektu dokumentāciju.

Amats klasificēts 20. saimes II līmenī (9. mēnešalgas grupa) atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma noteiktajiem ierobežojumiem.

Mēnešalga bruto līdz EUR 850.00

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, kas sagatavotas ievērojot konkursa nolikumu nosūtīt pa pastu vai elektroniski vai iesniegt Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē  „Komunālās saimniecības pārvalde” līdz 2018.gada 25.jūnijam plkst. 17.00. Adrese: Daugavpils, Saules iela 5A, 221. kabinets, e-pasta adrese: evita.zuromska@daugavpils.lv. Tālrunis par konkursa nolikumu 65476324 (Evita Žuromska), par darba pienākumiem 65476323 (Artūrs Džeriņš).
Atpakaļ