Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

14-06-2018

Daugavpils pilsētas domes kārtējā sēde


 

 

Daugavpils pilsētas domes

priekšsēdētāja 1.vietnieks Igors Prelatovs sasauc

 Daugavpils pilsētas domes kārtējo sēdi

2018.gada 14.jūnijā plkst.14.00

Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1

un izsludina šādu darba kārtību:

 

 

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

 

Ziņotājs

1.

Par atbalstu projektiem un apropriācijas palielināšanu

Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldes vadītāja Eleonora Kleščinska

 

2.

Par apropriācijas pārdali

 

3.

Par atļauju ilgtermiņa zemes nomas līguma noslēgšanai

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova

4.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos Nr.19 “Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kartība Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs”

 

 

5.

Par grozījumiem Daugavpils Valsts ģimnāzijas nolikumā

Daugavpils Valsts ģimnāzijas direktore Gunta Mālniece

 

6.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

Daugavpils pilsētas domes lietu pārvaldniece Žanna Kobzeva

7.

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”

 

 

8.

Par aizņēmuma ņemšanu

Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļas vadītāja Edīte Upeniece

9.

Par kustamās mantas atsavināšanu

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Komunālās saimniecības pārvaldes vadītājs Aivars Pudāns

10.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas maksas autostāvietu sarakstā

SIA “Parking D” valdes loceklis Jevgēnijs Duškevičs

11.

Par apropriācijas palielināšanu

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītāja Daina Krīviņa

12.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības 2017.gada publiskā pārskata apstiprināšanu

 

 

13.

Par iekštelpu alternatīvo sporta veidu iekārtu izvietošanu Stacijas ielā 129A, Daugavpilī saimnieciski ekonomiskais pamatojums

 

Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļas vadītāja Gunita Vanaga

14.

Par saistošo noteikumu apstiprināšanu

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja Ivonna Funte

15.

Par zemes vienības pirkšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā

 

 

16.

Par zemes gabalu piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai

 

 

17.

Par zemes starpgabalu piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai

 

 

18.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti

 

 

19.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

 

20.

Par dzīvojamās mājas 2.Preču ielā 9, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.41 pārdošanu

 

 

21.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

 

 

22.

Par zemes nomas tiesību piešķiršanu sakņu dārzu ierīkošanai

 

 

23.

Par namīpašumu Viestura ielā 13, Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Aleksejs Nikolajevs
Atpakaļ