Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

17-05-2018

Daugavpils pilsētas domes kārtējā sēde


Daugavpils pilsētas domes

priekšsēdētājs Rihards Eigims sasauc

 Daugavpils pilsētas domes kārtējo sēdi

2018.gada 17.maijā plkst.14.00

Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1

un izsludina šādu darba kārtību:

 

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

 

Ziņotājs

1.

Par atbalstu projektiem un līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Līdzekļi projektu realizācijai”

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” tehniskais direktors Teodors Binders

2.

Par atļauju līgumu noslēgšanai

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” vadītājs Aivars Pudāns

 

3.

Par aizņēmuma ņemšanu

Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļas vadītāja Edīte Upeniece

 

4.

Par aizņēmuma ņemšanu

 

5.

Par aizņēmuma ņemšanu

 

6.

Par aizņēmuma ņemšanu

 

7.

Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sakrālā mantojuma saglabāšanai

 

 

8.

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”

 

 

9.

Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja vadītāja Ruta Ģiptere

10.

Par nekustamā īpašuma 18.novembra ielā 161, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Daugavpils neredzīgo biedrība”

Latgales Centrālās bibliotēkas vadītāja Jeļena Šapkova

11.

Par Profesionālās izglītības kompetences centra „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”” Attīstības un investīciju stratēģijas 2016. – 2020.gadam jaunās redakcijas saskaņošanu

Profesionālās izglītības kompetences centra „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”” direktore Inguna Kokina

12.

Par apropriācijas pārdali

Bērnunama-patversmes „Priedīte” vadītāja Ludmila Smikova

13.

Par naudas balvu piešķiršanu par izglītojamo sasniegumiem un par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Izglītības satura nodaļas vadītāja Ināra Sprindžuka

14.

Par atbalstu projektam

Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļas vadītāja Gunita Vanaga

 

15.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

Daugavpils pilsētas domes lietu pārvaldniece Žanna Kobzeva

 

16.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 12.oktobra lēmumā Nr.567 “Par Daugavpils pilsētas domes pastāvīgo komisiju ievēlēšanu”

 

17.

Par apbalvojuma „Mūža ieguldījums” piešķiršanu

Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas mārketinga projektu vadītāja Inese Andiņa

18.

Par SIA „Labiekārtošana D”, SIA „Daugavpils bērnu veselības centrs” 2017.gada peļņas daļu neizmaksāšanu dividendēs

Daugavpils pilsētas domes Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītājas p.i. Jevģenijs Oļenovs

19.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas maksas autostāvvietu sarakstā

SIA “Parkings D” valdes loceklis Jevgenījs Duškevičs

 

20.

Par atļauju dāvinājuma saņemšanai un apropriācijas palielināšanu

Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktors Imants Utināns

21.

Par Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas reorganizāciju, profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes „Daugavpils ledus sporta skola” un profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes „Daugavpils individuālo sporta veidu skola” dibināšanu

Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldes vadītāja p.i. Mihails Jenbajevs

22.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes “Futbola centrs Daugavpils” nosaukuma maiņu

 

23.

Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītāja Daina Krīviņa

 

24.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja Ivonna Funte

 

25.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu ieguldīšanu SIA „Daugavpils ūdens” pamatkapitālā

 

26.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 21.augusta lēmumā Nr.438 „Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 05000010137, Daugavpilī, Stadiona ielā 1, daļas bezatlīdzības lietošanu”

 

27.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000150051, daļas nomas tiesību izsoli

 

28.

Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 05000320010, Azovas ielas 14 rajons, Daugavpils, pārdošanu

 

29.

Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 05000080064, Sausās ielas 5 rajons, Daugavpils, pārdošanu

 

30.

Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 05000201710, Dunduru ielas 7O rajonā, Daugavpilī, pirkuma līguma slēgšanu

 

31.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

 

32.

(Slēgtā daļa)

Par projektētās būves Mendeļejeva ielā 5, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Aleksejs Nikolajevs
Atpakaļ