Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

17-04-2018

Finanšu komitejas sēde


Daugavpils pilsētas domes

Finanšu komitejas sēde

2018.gada 19.aprīlī, plkst.14.00

Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī

Domes sēžu zālē

 

Darba kārtība:

 

1.

Par apropriācijas palielināšanu

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde”

vadītājs A.Pudāns

 

 

2.

Par aizņēmuma ņemšanu

3.

Par aizņēmuma ņemšanu

4.

Par aizņēmuma ņemšanu

5.

Par aizņēmuma ņemšanu

6.

Par aizņēmuma ņemšanu

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļas vadītāja E.Upeniece

 

 

7.

Par apropriācijas palielināšanu

8.

Par Daugavpils pilsētas attīstības programmas "Mana pils - Daugavpils" 2014.-2020.gadam Rīcības un Investīciju plānu aktualizāciju

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītāja D.Krīviņa

 

 

9.

Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu

10.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes lietu pārvaldniece Ž.Kobzeva

 

 

11.

Par dalību pasākumā un līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes lietu nodaļas vadītāja G.Vanaga

 

 

12.

Par Daugavpils pilsētas domes 2017.gada pārskata apstiprināšanu

13.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības konsolidētā 2017.gada pārskata apstiprināšanu

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes centralizētās grāmatvedības galvenā

grāmatvede E.Ugarinko

 

 

14.

Par saistošo noteikumu apstiprināšanu

15.

Par grozījumu 2017.gada 28.septembra noteikumos Nr.5 „Par kārtību, kādā tiek piešķirts finansējums sporta sacensībām”

16.

Par grozījumu 2017.gada 28.septembra noteikumos Nr.4 „Par kārtību, kādā tiek piešķirts finansējums sporta organizācijām”

17.

Par Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādi

18.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes „Futbola centrs Daugavpils” nolikumā

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldes vadītāja p.i. M.Jenbajevs

 

 

19.

Par nekustamā īpašuma Nikolaja ielā 9, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Atmiņu lāde”

20.

Par nekustamā īpašuma Ventspils ielā 22, Daugavpilī, nodošanu bezatlīdzības lietošanā nodibinājumam „Sociālo pakalpojumu aģentūra”

21.

Par nekustamā īpašuma iegūšanu

22.

Par zemes vienību daļu nomas tiesību izsoli

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte
Atpakaļ