Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

14-11-2017

Finanšu komitejas sēde


Daugavpils pilsētas domes

Finanšu komitejas sēde

2017.gada 16.novembrī, plkst.14.00

Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī

Domes sēžu zālē

 

Darba kārtība:

 

1.

Par atbalstu Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta projektam „Daugavpils un Vitebska: Kultūras sadarbība un attīstība II”

 

Ziņotājs – Latviešu kultūras centra vadītāja R.Osmane

 

 

2.

Par apropriācijas pārdali

3.

Par atbalstu projektam „Daugavpils pilsētas Križu rūpnieciskās teritorijas publiskās infrastruktūras attīstība”

4.

Par atbalstu projektam „Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas publiskās infrastruktūras attīstība II kārta”

5.

Par atbalstu projektam „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā 18.novembra ielā 354A, Daugavpilī”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītāja D.Krīviņa

 

 

6.

Par atbalstu projektiem un apropriācijas palielināšanu

7.

Par apropriācijas palielināšanu

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja M.Isupova

 

 

8.

Par nekustamā īpašuma daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „SENSUAL”

 

Ziņotājs – Daugavpils 15.vidusskolas direktors A.Gržibovskis

 

 

9.

Par nekustamā īpašuma, Parka ielā 2, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Zirgu sporta cienītāju bērnu klubs”

10.

Par nekustamā īpašuma Ģimnāzijas ielā 27, Daugavpilī, nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Saules stariņi”

11.

Par nekustamā īpašuma Nikolaja ielā 9, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Atmiņu lāde”

12.

Par nekustamā īpašuma Alejas ielā 68-1A, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādei „Baltkrievu kultūras centrs”

13.

Par nekustamo īpašumu daļu nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”

14.

Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 001 3324, Rīgas ielā 28C, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Sociālais dienests”

15.

Par zemes gabala Strautu ielā 28, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai

16.

Par zemes vienības 18.novembra ielā 362, Daugavpilī, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu

17.

Par zemes vienības 18.novembra ielā 368A, Daugavpilī, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu

18.

Par zemes vienības iegūšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte

 

 

19.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 10.decembra saistošajos noteikumos Nr.48 „Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” vadītāja N.Jakubovska

 

 

20.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.10 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks I.Prelatovs

 

 

21.

Par saistošo noteikumu apstiprināšanu

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Juridiskā departamenta Iekšējās inspekcijas nodaļas vadītāja I.Limbēna
Atpakaļ