Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

14-11-2017

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde


Daugavpils pilsētas domes

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

2017.gada 16.novembrī, plkst.11.00

Krišjāņa Valdemāra ielā 1

Domes sēžu zālē

 

Darba kārtība:

 1. Par atbalstu Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta projektam „Daugavpils un Vitebska: Kultūras sadarbība un attīstība II”.

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Latviešu kultūras centrs” vadītāja R.Osmane

 2. Par atbalstu projektiem un apropriācijas palielināšanu.

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja M.Isupova

 3. Par nekustamā īpašuma Alejas ielā 68-1A, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādei „Baltkrievu kultūras centrs”.

Ziņotājs – Baltkrievu kultūras centra vadītāja Ž.Romanoska

 4Par nekustamā īpašuma daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „SENSUAL”.

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes deputāts, Daugavpils 15.vidusskolas direktors A.Gržibovskis

 5. Vīzija par Daugavpils pilsētas pašvaldības sporta objektu attīstību 2018.-2020.gadā.

 Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Sporta un jaunatnes departamenta vadītāja p.i. M.Jenbajevs
Atpakaļ