Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

12-10-2017

Daugavpils pilsētas domes kārtējā sēde


Daugavpils pilsētas domes

priekšsēdētājs Rihards Eigims sasauc

 Daugavpils pilsētas domes kārtējo sēdi

2017.gada 12.oktobrī plkst.14.00

Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1

un izsludina šādu darba kārtību:

 

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

 

Ziņotājs

1.

Par atļauju ziedojuma pieņemšanai

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” vadītājs                Aleksejs Burunovs

2.

Par speciālā budžeta (ziedojumu un dāvinājumu) ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumiem 2017.gadam Daugavpils Marka Rotko mākslas centram

 

3.

Par īpašuma daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā

Latviešu kultūras centra vadītāja Regīna Osmane

4.

Par apropriācijas pārdali

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova

5.

Par atbalstu projektiem un apropriācijas palielināšanu

 

6.

Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotībā esošo Daugavpils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu direktoru/vadītāju mēneša darba algu apstiprināšanu

 

7.

Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotībā esošo Daugavpils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo izmaksām

 

8.

Par grozījumu izdarīšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes nolikumā

 

9.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 30.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.23 „Daugavpils pilsētas pašvaldības atbalsts personām ar invaliditāti vides pieejamības nodrošināšanai”

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” vadītāja Nonna Jakubovska

10.

Par līdzdalību biedrības „Nigestes amatniecības nams” projektā „Simtgades bērni”

Daugavpils pilsētas domes Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Inese Eisāne

 

 

11.

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”

Daugavpils pilsētas domes Sporta un jaunatnes departamenta vadītāja p.i. Mihails Jenbajevs

12.

Par rezidentiem piešķirto atbalstu

Daugavpils pilsētas domes lietu pārvaldniece Žanna Kobzeva

13.

Par apmācības izdevumu segšanu medicīnas māsām

 

14.

Par apmācības izdevumu segšanu medicīnas māsām

 

15.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

 

16.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 28.janvāra noteikumos Nr.1 „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda noteikumi”

 

17.

Par Daugavpils pilsētas domes pastāvīgo komisiju ievēlēšanu

 

18.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija saistošajos noteikumos Nr.26 „Ēdināšanas izdevumu kompensēšana izglītojamajiem”

Daugavpils pilsētas domes deputāts Jānis Dukšinskis

19.

Par apropriācijas pārdali un līdzekļu piešķiršanu biedrībai „LATVIJAI – 100”

 

20.

Par saistošo noteikumu apstiprināšanu

Daugavpils pilsētas domes Juridiskā departamenta Iekšējās inspekcijas nodaļas vadītāja Inga Limbēna

21.

Par saistošo noteikumu apstiprināšanu

 

22.

Par pilnvarojumu uzsākt lietvedību administratīvo pārkāpumu lietās un sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus

 

23.

Par saistošo noteikumu apstiprināšanu

SIA “Daugavpils ūdens” valdes loceklis Ģirts Kolendo

24.

Par atļauju slēgt līgumu

Daugavpils pilsētas domes Centralizētās grāmatvedības galvenā grāmatvede Evelīna Ugarinko

 

 

 

25.

Par dzīvojamās mājas Vaļņu ielā 33A, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.2 nodošanu atsavināšanai

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja Ivonna Funte

26.

Par dzīvojamās mājas Zeļinska ielā 17, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.7 nodošanu atsavināšanai

 

27.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti

 

28.

Par dzīvojamās mājas Butļerova ielā 4, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.48 pārdošanu

 

29.

Par dzīvojamās mājas Miera ielā 21, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.4 pārdošanu

 

30.

Par dzīvojamās mājas Kronvalda ielā 2, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.11 pārdošanu

 

31.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

 

32.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000371626, Irbju iela 35, Daugavpils, pārdošanu

 

33.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000310167, Dravnieku iela 60A, Daugavpils, pārdošanu

 

34.

Par sakņu dārzu nomas tiesību izbeigšanu

 

35.

Par zemes nomas tiesību piešķiršanu sakņu dārzu ierīkošanai

 

36.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 24.augusta lēmumā Nr.478 “Par sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas  nolikuma un sastāva apstiprināšanu”

Daugavpils pilsētas domes Civilās aizsardzības organizators Vladislavs Ruskuls
Atpakaļ