Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

14-09-2017

Daugavpils pilsētas domes kārtējā sēde


 

 

Daugavpils pilsētas domes

priekšsēdētājs Rihards Eigims sasauc

 Daugavpils pilsētas domes kārtējo sēdi

2017.gada 14.septembrī plkst.14.00

Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1

un izsludina šādu darba kārtību:

 

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

 

Ziņotājs

1.

Par noteikumu apstiprināšanu

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova

2.

Par atbalstu projektam

 

3.

Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā

 

4.

Par saistošo noteikumu apstiprināšanu

SIA “Daugavpils ūdens” valdes loceklis Ģirts Kolendo

5.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 13.aprīļa lēmumā Nr.169

Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļas vadītāja Edīte Upeniece

6.

Par Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 25.maija lēmuma Nr.257 atcelšanu

 

7.

Par Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 13.jūlija lēmuma Nr.371 atzīšanu par spēkā zaudējušu

Daugavpils pilsētas domes Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas jurists Nikolajs Jefimovs

8.

 

 

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas priekšnieka atbrīvošanu no ieņemamā amata

Daugavpils pilsētas domes personāla speciāliste  Anna Kokina

9.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja Ivonna Funte

10.

Par dzīvojamās mājas Rēzeknes ielā 15, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.14 nodošanu atsavināšanai

 

11.

Par dzīvojamās mājas Zeļinska ielā 5, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.37 nodošanu atsavināšanai

 

 

12.

Par dzīvojamās mājas Čiekuru ielā 3B, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.2 nodošanu atsavināšanai

 

13.

Par dzīvojamās mājas Kauņas ielā 62, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.2 nodošanu atsavināšanai

 

14.

Par daļēji sagruvušu būvju, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 001 5412, Daugavpilī, nojaukšanu

 

15.

Par būves ar kadastra apzīmējumu 0500 006 0616 026, Siguldas ielā 10E, Daugavpilī, nojaukšanu

 

16.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000310138,  Dravnieku ielā 44E, Daugavpilī, pārdošanu

 

17.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000102540, Balvu ielā 1C k-29-896, Daugavpilī, pārdošanu

 

18.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000047316, Valkas ielā 33, Daugavpilī, 2/5 domājamo daļu pārdošanu

 

19.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000102218, Balvu ielā 1C k-4-115, Daugavpilī, pārdošanu

 

20.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000321331, Viršu ielā 54A k-1-16, Daugavpilī, pārdošanu

 

21.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000313833, Begoniju iela 39, Daugavpils, pārdošanu

 

22.

Par zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 0500 008 1929 piekritību

 

23.

Par dzīvojamās mājas Rēzeknes ielā 13, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.31 pārdošanu

 

24.

Par dzīvojamās mājas Gaismas ielā 10, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.8 pārdošanu

 

25.

Par dzīvojamās mājas Birķeneļu ielā 3, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.10 pārdošanu

 

26.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

 

27.

Par pārstāvību Latgales plānošanas reģiona attīstības padomē

Daugavpils pilsētas domes lietu pārvaldniece Žanna Kobzeva

28.

Par atļauju Valērijam Makarevičam savienot amatu

 
Atpakaļ